INFO Info
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova ulica 17
SI-1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 28 05 262
Faks: (01) 28 05 255 

ID št. za DDV: 
SI23887729

info@kis.si
KAZALO Kazalo Prijava
Predstavitev +
Poljedelstvo in semenarstvo +
Sadjarstvo in vinogradništvo +
Živinoreja +
Varstvo rastlin -
Sodelavci  
Obvestila za varstvo rastlin -
- Arhiv 2006 (sadjarstvo)  
Erwinia amylovora +
Krompirjeve ogorčice +
Koruzni hrošč +
Zatiranje plevela v krompirju  
Seminar o borovi ogorčici  
Strokovna predavanja o problematiki cistotvornih ogorčic  
Publikacije  
Kmetijska tehnika +
Ekonomika kmetijstva +
Centralni laboratorij +
Knjižnica in INDOK +
Publikacije  
Predstavitve  
Služba za uradno potrjevanje  
Projekti  
Zakonodaja, statut KIS  
Povezave  
Za najmlajše  
ISKANJE Najdi
Google
išči samo kis.si
Nazaj

28. 8. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Pri poznih sortah jablan in hrušk, ki so predvidene za skladiščenje, lahko proti škrlupu in skladiščnim boleznim uporabite še pripravek euparen multi, ki ima karenco 7 dni. 


Slika: Sršeni in ose lahko naredijo veliko škode .
21. 8. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Pozne sorte jablan in hrušk je še potrebno varovati pred okužbami plodov s škrlupom in pred nekaterimi boleznimi, ki povzročajo propadanje plodov v skladiščih. Uporabite lahko enega izmed dotikalnih fungicidov kot so euparen multi WP 50, thiram 80 WG, captan 45 WP, merpan 80 WDG ali podobni. 28. 7. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Za varstvo jablan in hrušk pred okužbami s škrlupom še naprej svetujemo rabo dotikalnih fungicidov kot so delan, dithane M-45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP, syllit, euparen multi, thiram in podobni. Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov pripravek. Razmake med škropljenji prilagodite prirastu plodov in izpiranju škropilne obloge ob padavinah.
Toplo in suho vreme ustreza širjenju jabolčnega zavijača. Do sredine avgusta je še potrebno zatiranje gosenic s klasičnim insekticidom kot je basudin 600 EW, diazol 50 EW, diazinon 20, pyrinex 25 CS, reldan 40 EC ali zolone liquid. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka madex v polovičnem odmerku (0,05 L/ha). Ker je delovanje omenjenih insekticidov pri visokih temperaturah krajše, pregledujte plodove in v primeru upada delovanja insekticida ponovite škropljenje, po možnosti z drugim pripravkom. Upoštevajte varnostno dobo pripravkov in pred uporabo insekticidov obveščajte okoliške čebelarje! Suho in toplo vreme zelo ustreza tudi razvoju pršic, zato v nasadih spremljajte njihov razvoj in kjer je potrebno uporabite akaricid. 24. 7. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Fungicidno oblogo na plodovih jablan in hrušk je potrebno obnoviti v vseh nasadih, kjer so zadnje plohe izprale škropivo. Proti škrlupu uporabite dotikalni fungicid kot je delan, dithane M-45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP, syllit, euparen multi, thiram in podoben. Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov pripravek.

Če še niste škropili proti drugi generaciji jabolčnega zavijača, to storite čim prej. Za zatiranje gosenic lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: basudin 600 EW, diazol 50 EW, diazinon 20, pyrinex 25 CS, reldan 40 EC ali zolone liquid. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka madex v polovičnem odmerku (0,05 L/ha). Ker je delovanje omenjenih insekticidov pri visokih temperaturah krajše, pregledujte plodove in v primeru upada delovanja insekticida ponovite škropljenje, po možnosti z drugim pripravkom. Suho in toplo vreme zelo ustreza tudi razvoju pršic, zato v nasadih spremljajte razvoj škodljivca in kjer je potrebno uporabite akaricid.

Pred uporabo insekticidov za zatiranje zavijača obvestite okoliške čebelarje in v nasadih odstranite cvetočo podrast!17. 7. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Ob nadaljevanju suhega in vročega vremena ni nevarnosti za širjenje škrlupa in jablanove pepelovke, zato lahko s škropljenjem počakate do prvega dežja.

V dneh okoli 20. julija je čas za zatiranje jabolčnega zavijača s klasičnimi insekticidi. Uporabite lahko basudin 600 EW, diazol 50 EW, diazinon 20, pyrinex 25 CS, reldan 40 EC ali zolone liquid. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka madex v polovičnem odmerku (0,05 L/ha). Vroče in suho vreme je zelo ugodno za razvoj pršic, zato redno pregledujte nasade. Kjer najdete več kot 6 pršic na list uporabite akaricid.

Pred uporabo insekticidov za zatiranje zavijača obvestite okoliške čebelarje in v nasadih odstranite cvetočo podrast!

Hrušev ožig

Še naprej je potrebno pregledovati gostiteljske rastline hruševega ožiga, še posebej v okuženih območjih na Gorenjskem in v okolici Maribora, kjer je zadnje neurje s točo poškodovalo rastline.

Poleg jablan, hrušk in kutine pregledujte tudi gozdne in okrasne gostiteljske rastline, kot so panešpljice, glog, ognjeni trn, jerebike, šmarne hrušice, skorš, fotinija in japonska kutina. V primeru odkritja bolezenskih znamenj ukrepajte v skladu s predpisi fitosanitarne službe in o pojavu obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali strokovne službe za varstvo rastlin.12. 7. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Za varstvo jablan in hrušk v nasadih kjer ni peg škrlupa še naprej uporabljajte dotikalne fungicide, kot so delan, dithane M-45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP, syllit, euparen multi, thiram in podobni. Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov pripravek ali sredstvo na osnovi dinocapa. Škropljenja ponavljajte v do dvotedenskih razmakih. V primeru močnejših padavin je potrebo škropilno oblogo obnoviti takoj po dežju. V nasadih, kjer je veliko listja okuženega s škrlupom, je ob padavinah nevarnost širjenja bolezni na plodove velika. Pojav škrlupa je močnejši v vlažnejših legah in v nasadih, pregnojenih z dušikom. V takih nasadih so potrebna bolj pogosta in temeljita škropljenja. Priporočamo kombinirano rabo dotikalnega in sistemičnega fungicida z obveznim dodajanjem žveplovega pripravka. Zaradi preprečevanja razvoja odpornosti škrlupa na sistemične fungicide menjujte pripravke.
V nasadih jablan in hrušk je potrebno redno zatiranje jabolčnega in breskovega zavijača. Do začetka prihodnjega tedna je čas za uporabo insekticidov, ki ovirajo razvoj gosenic, kot so match, nomolt, runner in mimic ali pripravka calypso. V dneh okoli 20. julija pa bo predvidoma čas za rabo klasičnih insekticidov, kot so basudin 600 EW, diazol 50 EW, diazinon 20, pyrinex 25 CS, reldan 40 EC ali zolone liquid. V nasadih, kjer so velike težave z zatiranjem gosenic škropivu dodajajte virusni pripravek madex v polovičnem odmerku (0,05 l/ha). V nasadih spremljajte tudi razvoj drugih škodljivcev, predvsem rdečo sadno pršico. Zatiranje z akaricidom je potrebno, če je v povprečju na listu več kot 6 pršic.
Pri rabi FFS upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Hrušev ožig


Po nedavnem neurju s točo, ki je poškodovalo drevje, je potrebno še bolj natančno pregledovanje gostiteljskih rastlin hruševega ožiga. Poleg jablan, hrušk in kutine pregledujte tudi gozdne in okrasne gostiteljske rastline, kot so panešpljice, glog, ognjeni trn, jerebike, šmarne hrušice, skorž, fotinija in japonska kutina. V primeru odkritja bolezenskih znamenj ukrepajte v skladu s predpisi fitosanitarne službe in o pojavu obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali strokovne službe za varstvo rastlin. 3. 7. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z rabo dotikalnih fungicidov proti škrlupu. Primerni pripravki so delan, dithane M-45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP, syllit, euparen multi, thiram in podobni . Rabo omenjenih pripravkov, z dodajanjem bakra v 0,06 % koncentraciji priporočamo tudi za varstvo nasadov, ki jih je poškodovala toča. Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov pripravek. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi do 14 dni. Toplo vreme ustreza razvoju pršic, zato pregledujte nasade in po potrebi ukrepajte.
Hrušev ožig

Ob neurjih s točo je velika nevarnost novih okužb gostiteljskih rastlin z bakterijo hruševega ožiga, saj so poškodbe na rastlinah lahko vdorna mesta za bakterijo. V okuženih območjih je zato potrebno še bolj natančno pregledovanje nasadov oz. gostiteljskih rastlin. V primeru odkritja bolezenskih znamenj ukrepajte v skladu s predpisi fitosanitarne službe in o pojavu obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali strokovne službe za varstvo rastlin. 30.6.2006
OBVESTILO KMETOVALCEM
 

Zadnje neurje s točo je naredilo veliko škode na kmetijskih rastlinah. Kjer so trajni nasadi močno prizadeti in letos ne bo pridelka, je potrebno opraviti sanacijsko rez, v manj prizadetih pa korekcijsko rez. V vseh nasadih je potrebno opraviti tudi škropljenje z enim izmed dotikalnih fungicidov s širokim delovanjem. Poškodbe na lesu in poganjkih so še posebej nevarne pri koščičarjih. Tudi v nasadih, kjer ni bilo toče, je potrebno obnoviti škropilno oblogo, ki jo je izpral močan dež. V poškodovanih sadovnjakih jablan in hrušk na območjih s hruševim ožigom priporočamo dodajanje bakrovega pripravka v 0,06 % koncentraciji. 26. 6. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Za varstvo jablan in hrušk pred škrlupom priporočamo rabo dotikalnih fungicidov kot so delan, dithane M- 45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP, syllit ali podobni. Proti jablanovi pepelovki dodajte žveplov pripravek. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi do 14 dni, če pade več kot 25 mm dežja je potrebno škropilno oblogo obnoviti.

Letos so bili tedenski ulovi metuljčkov prve generacije jabolčnega zavijača razmeroma majhni. Sedanje vremenske razmere so ugodne za razvoj škodljivca, zato je potrebno redno varovanje nasadov. V nasadih, kjer je navzoč tudi ameriški kapar priporočamo rabo diazinonskega pripravka basudin 600 EW, diazol 50 EW ali diazinon 20, sicer pa lahko uporabite tudi calypso SC 480, pyrinex 25 CS, reldan 40 SC, zolone liquide ali podobne pripravke. V nasadih, kjer so težave z zatiranjem jabolčnega zavijača velike, priporočamo dodajanje virusnega bioinsekticida madex v polovičnem odmerku. Suho in toplo vreme je ugodno tudi za razvoj pršic. Na mestih, kjer opazite njihovo prerazmnožitev opravite škropljenje s pripravkom demitan, envidor, ortus 5 SC ali vertimec 1,8 EC.

Pred rabo insekticidov odstranjujte cvetočo podrast in obveščajte okoliške čebelarje!

Hrušev ožig

Kljub temu, da sedanje vremenske razmere niso ugodne za razvoj hruševega ožiga, je v okuženih območjih potrebno redno opazovanje gostiteljskih rastlin v nasadih in v okolici. V primeru odkritja bolezenskih znamenj, varno odstranite in uničite okužene dele rastlin. 19. 6. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Ker je nevarnost primarnih okužb jablan in hrušk z zimskimi sporami minila, je možnost za širjenje bolezni v zdravih nasadih sedaj majhna. V takih nasadih priporočamo za nadaljnja škropljenja rabo dotikalnih fungicidov, kot so: delan, dithane M 45, dithane DG neotec, polyram DF, merpan 80 WDG, captan 45 WP ali syllit. Uporabite lahko tudi še pripravke clarinet, chorus ali mythos. Razmaki med škropljenji so lahko dolgi do 14 dni, če pade več kot 25 mm dežja pa je potrebno škropilno oblogo obnoviti. 

V nasadih, kjer so prisotne okužbe s škrlupom, pa lahko še uporabite enega izmed pripravkov, kot so score 250 EC, indar 5 EW, baycor WP 25 ali DC 300, rubigan 12 E, systane 6 flo ali 12 E ali pripravke stroby WG, zato 50 WG, chorus ali clarinet. Za varstvo plodičev škropivu dodajte dotikalni fungicid. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte tudi žveplov pripravek.
V nasadih spremljajte izleganje ličink jabolčnega zavijača in ameriškega kaparja. Proti obema lahko uporabite enega izmed pripravkov, kot je basudin 600 EW, diazol 50 EW ali diazinon 20. Pozorni bodite tudi na pojav rdeče sadne pršice, listnih uši, krvave uši, hruševe bolšice in drugih škodljivcev. Ukrepajte v primeru njihove prerazmnožitve in pri tem upoštevajte sredstvom priložena navodila! 
Pred rabo insekticidov odstranjujte cvetočo podrast in obveščajte okoliške čebelarje!

V okuženih območjih s hruševim ožigom je še naprej potrebno pregledovati nasade in gostiteljske rastline v okolici. V primeru odkritja bolezenskih znamenj odstranite obolele dele rastlin v skladu s fitosanitarnimi navodili. Pri odkritju bolezni izven okuženega območja s hruševim ožigom bolnih rastlin ne odstranjujte, ampak o najdbi nemudoma obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin. 12. 6. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

V nasadih jablan in hrušk je potrebno nadaljevati z rednimi škropljenji drevja proti škrlupu, predvsem je potrebna pozornost pri varovanju plodičev. Glede na razvojno stanje drevja in vremenske razmere, še naprej svetujemo škropljenje s kombinacijo sistemičnega in dotikalnega fungicida, s čimer boste zavarovali mlade lističe in plodiče. V nasadih s škrlupastimi pegami na listju ali plodičih nadaljujte s škropljenji v razmaku 7 do 10 dni. Uporabite lahko enega izmed sistemičnih fungicidov, kot je score 250 EC, indar 5 EW, baycor WP 25 ali DC 300, rubigan 12 E, systane 6 flo ali 12 E ali strobilurinski pripravek stroby WG ali zato 50 WG ali anilinopirimidinski pripravek chorus ali kombinirani pripravek clarinet. Za varovanje plodičev je potrebno sistemičnim fungicidom dodati dotikalni fungicid, kot je npr. dithane M-45, polyram DF, euparen multi WG 50, captane 45 WP in podoben ali syllit 400 SC

Proti jablanovi pepelovki škropivu dodajte žveplov pripravek

V toplejših območjih in legah so se že izlegle ličinke jabolčnega zavijača. Z otoplitvijo vremena pričakujemo v drugi tretjini meseca izleganje gosenic tudi v hladnejših območjih. Sadjarjem svetujemo pregledovanje plodičev, še zlasti pri bolj občutljivih sortah. Za njegovo zatiranje lahko uporabite enega izmed pripravkov, kot je zolone liquide, calypso, pirinex 25 CS in reldan ali diazinonski pripravek, kot je basudin 600 EW, diazol 50 EW ali diazinon 20. Zadnji zatirajo tudi ličinke ameriškega kaparja, ki se sedaj izlegajo. 

Zaradi nevarnosti pomora čebel pred rabo insekticidov odstranite cvetočo podrast in o škropljenju obvestite bližnje čebelarje! Škropljenja opravite v mirnem vremenu in v večernih urah. 

V okuženih območjih s hruševim ožigom redno pregledujte nasade in gostiteljske rastline v okolici. V primeru odkritja bolezenskih znamenj odstranite obolele dele rastlin v skladu s fitosanitarnimi navodili. Pri odkritju bolezni izven okuženega območja s hruševim ožigom bolnih rastlin ne odstranjujte, ampak o najdbi nemudoma obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin.6. 6. 2006
SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V nasadih jablan in hrušk je nevarnost širjenja škrlupa še vedno velika zaradi pogostih padavin, občutljivih mladih lističev in plodičev ter veliko infekcijskega potenciala. Potrebna so redna škropljenja nasadov v 7 do 10 dnevnih razmakih s kombinacijo sistemičnega in dotikalnega fungicida. V nasadih, kjer so že vidne okužbe, svetujemo rabo najbolj učinkovitih sistemičnih fungicidov, kot sta score in indar 5 EW v kombinaciji s strobilurinskim pripravkom zato ali stroby, ter dodajanje enega izmed dotikalnih fungicidov. Škropljenja ponavljajte po 5 do 6 dnevih. Pri rabi sistemičnih in strobilurinskih pripravkov upoštevajte priporočila o izmenični rabi aktivnih snovi, zaradi nevarnosti pojava odpornosti glive na fungicide. Proti jablanovi plesni v nasadih jablan škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov.

Pri rabi insekticidov o tem predhodno obvestite čebelarje v okolici. V nasadih pokosite cvetočo podrast, škropite v mirnem vremenu in v večernih urah. 26. 5. 2006
SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Pojav peg škrlupa na listih in plodičih jablan in tudi hrušk je letos pogost. Pege so vir nadaljnjih (sekundarnih) okužb, poleg tega pa je v nasadih še vedno nevarnost primarnih okužb z zimskimi trosi. Glede na sedanjo hitro rast mladih listov in plodičev ter glede na velik infekcijski potencial glive, je v nasadih velika nevarnost za širjenje bolezni. V okuženih nasadih sadjarjem svetujemo rabo najbolj učinkovitih sistemičnih fungicidov, kot sta score in indar 5 EW v kombinaciji s strobilurinskim pripravkom zato ali stroby, ter dodajanje enega izmed dotikalnih fungicidov. Škropljenja ponovite po 5 do 6 dnevih. Proti jablanovi pepelovki dodajte žveplov pripravek, ki zavira tudi kalivost trosov škrlupa. V hruškah žvepla ne uporabljajte zaradi povzročanja ožigov na plodovih. V zdravih nasadih jablan in hrušk lahko še vedno uporabljate druge sistemične fungicide, ki jih zaradi zaščite plodičev kombinirajte z dotikalnim fungicidom. Škropljenje ponovite po preteku 7 do 10 dni. Zaradi nevarnosti pojava odpornosti glive na fungicide, upoštevajte pri rabi sistemičnih in strobilurinskih pripravkov priporočila o izmenični rabi aktivnih snovi.

Letos razmere za cvetne okužbe s hruševim ožigom niso bile ugodne, zato v nasadih jablan in hrušk ne pričakujemo močnejšega pojava bolezenskih znamenj. Kljub temu sadjarjem v okuženih območjih priporočamo, da pregledujejo nasade. V primeru odkritja znamenj v obliki sušenja socvetij je potrebno izrezovanje obolelih delov ob upoštevanju vseh preventivnih fitosanitarnih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb in obveščanje javne službe za varstvo rastlin. Pregledujte tudi gostiteljske rastline v okolici nasadov.

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so letos večinoma majhni. Glede na temperaturne razmere lahko sedaj pa do konca maja za zatiranje gosenic uporabite pripravke, kot so match, nomolt, runner, mimic ali calypso. V hladnejših legah te pripravke uporabite približno teden dni kasneje.
V nasadih spremljajte tudi pojave drugih škodljivcev, kot so listne uši, hržice, pršice, listne stenice in druge. Ukrepajte le v primeru močnejšega pojava.

Pri rabi insekticidov o tem predhodno obvestite čebelarje v okolici. V nasadih pokosite cvetočo podrast, škropite v mirnem vremenu in v večernih urah. 22. 5. 2006
SADJARSTVO: VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V številnih nasadih jablan in hrušk se je že pojavil škrlup, večinoma po okužbah v deževnih dneh ob koncu aprila in v začetku maja. V takih nasadih svetujemo temeljita škropljenja z učinkovitimi, predvsem sistemičnimi fungicidi, z zadostno porabo vode in s skrajšanimi intervali med škropljenji. Primerni pripravki so score, indar 5 EW, baycor WP 25, clarinet, rubigan, systhane 6 Flo, systhane 12 E in podobni. Pripravkom obvezno dodajte dotikalni fungicid, kot je delan, dithane M-45, captan 45 WP, euparen multi WG 50, polyram DF, merpan 50 WP in podoben, še posebej v nasadih, kjer so plodiči že debelejši od 2 cm. Odmerke fungicidov obvezno prilagodite bujnosti rasti. Kjer se škrlup še ni pojavil, lahko uporabite tudi še strobilurinska pripravka zato WG ali stroby WG. Zgoraj naštetim škropivom priporočamo tudi dodajanje pripravka na osnovi močljivega žvepla, kot je cosan, kumulus, microthiol, močljivo žveplo ali pepelin. Škropljenja opravite v razmerah visoke zračne vlage (zvečer, ponoči). V nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo tudi izrezovanje in odstranjevanje plesnivih poganjkov. Sadjarjem svetujemo tudi pregledovanje nasadov glede navzočnosti listnih uši in pršic. V primeru lokalnih pojavov škodljivcev svetujemo usmerjeno zatiranje.

Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi nevarnosti pomora čebel bodite še posebej pozorni pri rabi insekticidov! Ne uporabljajte jih v času cvetenja drevja ali podrasti! Škropljenja opravite v mirnem vremenu! 15. 5. 2006
OBVESTILO SADJARJEM


Razvoj jablan in hrušk je zaradi hladnega vremena letos nekoliko počasnejši kot v zadnjih letih, saj drevje v hladnejših legah še cveti. Občutljivost drevja za okužbe s škrlupom je v tem razvojnem obdobju velika. Večja nevarnost za nove okužbe nastopi ob daljših in obilnejših padavinah, do manjših okužb pa lahko pride že, če je zaradi dežja listje mokro vsaj štiri ure. Za preprečevanje okužb v tem času priporočamo temeljita škropljenja rastlin in rabo sistemičnih fungicidov, kot so score, indar 5 EW, baycor WP 25, clarinet, rubigan, systhane 6 Flo, systhane 12 E in podobni. Lahko uporabite tudi strobilurinska pripravka zato WG ali stroby WG. Zgoraj naštetim pripravkom priporočamo dodajanje enega izmed dotikalnih fungicidov, kot je delan, dithane M-45, captan 45 WP, euparen multi WG 50, polyram DF, merpan 50 WP in podoben. Omenjenim škropivom priporočamo tudi dodajanje pripravka na osnovi močljivega žvepla kot je cosan, kumulus, microthiol, močljivo žveplo ali pepelin. V nasadih z jablanovo pepelovko priporočamo tudi izrezovanje in odstranjevanje plesnivih poganjkov. Sadjarjem svetujemo tudi pregledovanje nasadov glede navzočnosti listnih uši in pršic. V primeru lokalnih pojavov škodljivcev svetujemo usmerjeno zatiranje.
Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila! Zaradi nevarnosti pomora čebel bodite še posebej pozorni pri rabi insekticidov! Ne uporabljajte jih v času cvetenja drevja in podrasti! Škropljenja opravite v mirnem vremenu!

Hrušev ožig

Dosedanje vremenske razmere v glavnem niso bile ugodne za širjenje bakterije hruševega ožiga.
V nekaterih hladnejših legah okuženega območja na Gorenjskem, kjer jablane še cvetijo, bodo z otoplitvijo vremena še možne cvetne okužbe. Ker nimamo na voljo varstvenih ukrepov za preprečevanje cvetnih okužb, bo v primeru okužb potrebno pregledovanje nasadov in izrezovanje okuženih socvetij, ob upoštevanju preventivnih sanitarnih ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni. 8. 5. 2006
OBVESTILO SADJARJEM

Sadno drevje je sedaj v obdobju razvoja, ko je mlado tkivo lističev, cvetov in plodičev zelo občutljivo za okužbe z glivičnimi boleznimi. Za preprečevanje okužb s škrlupom in jablanovo pepelovko sedaj priporočamo predvsem rabo sistemičnih fungicidov, kot so score, indar 5 EW, baycor wp 25, clarinet, rubigan, systhane 6 Flo, systhane 12 E in podobni. Lahko uporabite tudi strobilurinska pripravka zato WG ali stroby WG. Pripravek baycor ni učinkovit proti jablanovi pepelovki. Zgoraj naštetim pripravkom priporočamo dodajanje enega izmed dotikalnih fungicidov, kot je delan, dithane M-45, captan 45 WP, euparen multi WG 50, polyram DF, merpan 50 WP in podoben. Omenjenim škropivom priporočamo tudi dodajanje pripravka na osnovi močljivega žvepla kot je cosan , kumulus , microthiol , močljivo žveplo ali pepelin. Škropljenja po možnosti opravite pred daljšimi padavinami ali čimprej po dežju.

Takoj po cvetenju drevja je čas za zatiranje jabolčne grizlice. V nasadih, kjer se je na belo ploščo ujelo več kot 30 osic je potrebno opraviti škropljenje z insekticidom, kot je calypso SC 480, actara 25 WG, mospilan 20 SP, zolone liquide ali podoben. Pripravki delujejo tudi na listne uši in stenice.

Pri rabi fitofarmacevtskih pripravkov upoštevajte sredstvom priložena navodila. Še posebej bodite pozorni pri insekticidih zaradi nevarnosti pomora čebel in jih ne uporabljajte v času cvetenja drevja in podrasti. Škropljenja opravite v mirnem vremenu in v večernih urah! 

Hrušev ožig

Med 25. in 26. aprilom so bili po modelu Maryblyt v nekaterih nasadih pečkarjev v toplejših območjih in legah izpolnjeni pogoji za prve cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga. Ohladitev vremena je nato upočasnila razvoj bakterije, zaradi česar je bila v nasadih nevarnost za cvetne okužbe majhna. Hruške so sedaj večinoma že odcvetele, jablane pa so v hladnejših legah še v polnem cvetenju, drugod pa odcvitajo ali so tudi že odcvetele. Ker so srednje dnevne temperature še vedno večinoma pod 15,6°C, je sedaj nevarnost za cvetne okužbe majhna. 3. 5. 2006
HRUŠEV OŽIG
 

Med 25. in 26. aprilom so bili po modelu Maryblyt v nekaterih nasadih pečkarjev v toplejših območjih in legah že izpolnjeni pogoji za prve cvetne okužbe z bakterijo hruševega ožiga.. Nato so nizke temperature v zadnjem tednu upočasnile razvoj bakterije, zaradi česar je bila v nasadih nevarnost za cvetne okužbe majhna. Glede na trenutno stanje razvoja jablan in hrušk, ki večinoma cvetijo ter ob napovedanem spremenljivem vremenu, bo obdobje cvetenja predvidoma še nekaj časa trajalo. V primeru otoplitve vremena, ko bodo srednje dnevne temperature nad 15,6°C, bo nevarnost za cvetne okužbe spet večja. Ob vseh izpolnjenih pogojih bodo v največji nevarnosti za cvetne okužbe rastline, ki bodo tedaj v razvojni fazi od začetka do polnega cvetenja. Za varstvo pred boleznijo pri nas nimamo na voljo sredstev za škropljenje rastlin v obdobju cvetenja, saj bakrovih pripravkov in pripravka aliette flash zaradi škodljivega delovanja med cvetenjem ne smemo uporabljati. Omenjene pripravke je možno uporabiti le preventivno pri sortah, ki še ne cvetijo in v skladu s priloženimi navodili za uporabo. Pri bujnih sortah lahko z rabo regulatorja rasti regalis vplivate na manjšo bujnost rasti in s tem zmanjšate dovzetnost rastlin za okužbe.


24. 4. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK
 

Razvoj jablan in hrušk v zadnjem tednu hitro napreduje. Manjše krajevne plohe niso bistveno vplivale na okužbe nasadov s škrlupom. Močnejše izbruhe zimskih spor in okužbe drevja lahko pričakujemo šele ob dolgotrajnejših padavinah, zato sadjarjem svetujemo spremljanje vremenskih napovedi in škropljenje nasadov pred močnejšim dežjem. Škropljenje opravite z enim izmed organskih fungicidov, kot so chorus 75 WG, mythos, delan SC 750 ali syllit 400 SC.

V območjih s hruševim ožigom je zaradi preprečevanja širjenja bakterije priporočljiva čim poznejša raba bakrovega pripravka. Za omejevanje širjenja bolezni je namreč pomembno, da je dovolj škropilne obloge na rastlinah v času, ko se bakterije pojavijo na površini okuženih rastlin in se z vetrom, dežjem in žuželkami širijo po nasadu. Čas škropljenja in odmerek pripravka je potrebno prilagoditi razvojnemu stanju jablan, hrušk in drugih gostiteljskih rastlin, da preprečimo ožige, ki jih lahko povzročijo bakrovi pripravki.

Proti jablanovi plesni škropivu dodajte karathane EC ali enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so cosan, kumulus DF, microthiol WDG, pepelin ali podobnega.


VARSTVO KOŠČIČARJEV

Koščičarje, pri katerih cvetenje sovpada z deževnim vremenom, je potrebno zavarovati pred okužbami s cvetno monilijo. Pred dežjem lahko uporabite pripravke, kot je bavistin FL, baycor DC 300, chorus, ronilan DF, kidan, octave ali teldor SC 500. Pripravki niso nevarni za čebele, vendar priporočamo škropljenje v večernih urah. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

V zadnjih letih opažamo širjenje rožičavosti pri slivah in domači češplji. Kjer se ta bolezen pojavlja je primeren čas za njeno zatiranje takoj po cvetenju, z uporabo enega izmed fungicidov, ki se uporabljajo tudi za zatiranje listne pegavosti koščičarjev. 4. 4. 2006
VARSTVO JABLAN IN HRUŠK


Z otoplitvijo vremena ob koncu marca se je začel hiter razvoj jablan in hrušk. V toplejših območjih in legah je drevje večinoma v fazi mišjega ušesca. Zimska plodišča škrlupa so dozorela, zato lahko ob obilnejših padavinah pričakujemo močne izbruhe askospor. Nevarnost za okužbe mladih lističev je še posebej velika v nasadih z veliko starega listja, ponekod še tudi na drevju. Za varstvo pred škrlupom lahko uporabite enega izmed bakrovih pripravkov, kot so cuprablau Z, cuprablau Z ultra, kupro 190 SC, kupropin, champion 50 WG, bordojska brozga caffaro ali scarmagnan, modra galica scarmagnan, kocide DF, nordox WG, ramin 50 ali vedrjul.

V tistih delih okuženih območij s hruševim ožigom, kjer je razvoj drevja počasnejši, priporočamo za prvo škropljenje proti škrlupu rabo pripravkov, kot so chorus 75 WG, mythos, delan SC 750, syllit 400 SC ali bakreni dithane. Pri naslednjem škropljenju uporabite bakrov pripravek, saj je za preventivno zatiranje bakterije hruševega ožiga priporočena čim poznejša raba teh pripravkov, vendar še v času, ko ni nevarnosti za pojav ožigov na rastlinah.

Proti pršicam šiškaricam v nasadih hrušk lahko škropivu dodate pripravek thiodane E-35, proti rdeči sadni pršici na jablanah pa belo olje, ogriol, frutapon ali pripravek prima. Oljne pripravke dodajte že pripravljeni škropilni brozgi proti škrlupu.

V nasadih, kjer povzroča škodo jablanov cvetožer svetujemo pregledovanje brstov. V primerih, ko so jajčeca odložena v več kot tretjini pregledanih brstov, svetujemo škropljenje z insekticidom, kot je thiodane E-35 ali zolone liquid


VARSTVO KOŠČIČARJEV

Med cvetenjem marelic v deževnem vremenu je velika nevarnost za okužbe cvetov s cvetno monilijo. Pri posameznih cvetočih drevesih lahko preprečite okužbe cvetov tako, da jih s prekrivanjem zavarujete pred dežjem. Drevesa lahko zavarujete tudi s preventivnim škropljenjem v času cvetenja s pripravkom, kot je bavistin FL, baycor DC 300, chorus ali ronilan DF.
Za varstvo breskev pred breskovo kodravostjo sedaj svetujemo preventivna škropljenja z enim izmed organskih fungicidov, kot je npr. delan SC 750, ziram 76 WG, syllit 400 SC, merpan 50 WP ali merpan 80 WDG. Razmake med škropljenji prilagodite vremenskim razmeram in razvoju dreves. 29. 3. 2006
VARSTVO KOŠČIČARJEV

Breskova kodravost je na breskvah in nektarinah pogosta in nevarna bolezen. Njeno zatiranje je potrebno opraviti že v začetku odganjanja drevja, saj lahko trosi okužijo brste že takoj, ko se začnejo razpirati. Nevarnost za okužbe je v mokrem vremenu večja. Ker se je brstenje drevja sedaj že začelo, svetujemo, da jih zavarujete z bakrovim pripravkom. Škropljenje naj bo temeljito, v primeru pogostih padavin, ki izperejo škropilno oblogo, je potrebno škropljenje ponoviti. Uporabite lahko enega izmed naslednjih pripravkov: cuprablau Z, cuprablau Z ultra, kupro 190 SC, kupropin, champion 50 WG, bordojska brozga caffaro ali scarmagnan, modra galica scarmagnan, kocide DF, nordox WG, ramin 50, vedrjul.


Z bakrovim pripravkom lahko sedaj zavarujete tudi druge koščičarje, kot so slive, češplje, češnje, višnje in marelice pred okužbami z listno luknjičavostjo koščičarjev.

BLIŽNJICE Bližnjice
Domov
E-pošta
Obvestila za varstvo rastlin
E-knjiga: Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe FFS
CPZ Govedo
Modelne kalkulacije
Sortni poskusi
KRT 
eTLA
8th Symposium of Mediterranean Pig
Projekt: Raba FFS in možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v SLO
Projekt: 7.OP - CROPSUSTAIN
Projekt: AGROTUR
Projekt: BIOMETHANE REGIONS
Projekt: BIOGAS REGIONS
Varno s traktorji in kmetijskimi stroji
Projekt: BIOMASA energetika
Izjemni dosežki

Javni razpisi: 

NOVICE Novice
Razpis za prosto delovno mesto (poskusništvo v okviru zdravstvenega varstva rastlin)

Obvestilo o tečajih osnovnega in obnovitvenega usposabljana o fitofarmavevtskih sredstvih za svetovalce.
- Prijavnica

- Analize tal,
gnojilni nasveti
 
- Analize krme