mag. Matej Knapič

univ. dipl. inž. agr. Oddelek za varstvo rastlin GIS, zaznavanje na daljavo Raziskovalci +386 (0)1 280 52 04 matej.knapic@kis.si

Work experiences

 • 1992–2005 - Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Žalec, raziskovalec za pedologijo in ekologijo, v obdobju  1998–2000 vodja oddelka za rastline, tla in okolje
 • 2005– Oddelek za varstvo rastlin, Kmetijski inštitut Slovenije – raziskovalec  za področje informatike

Professional training

 • Uporaba nevtronske sonde in izotopa dušika v fertigaciji,IAEA regional training course, Ankara, 2. to 8 julij 2001
 • FAO/IAEA interregional training course on the use of nuclear and related techniques to increase water use efficiency in rainfed and irrigated agriculture; Seibersdorf, Austria, Julij 2003
 • Placing plant protection products on market, light Twinning PHARE project , York, UK;03.06-12.06 2003
 • Fate&behaviour of pesticides, training course, Budimpešta, 29.11-1.12. 2004
 • Twinning light program SL 03/IB/AG03/TL “Upgrading of Information System within Phytosanitary System”, Bologna, Italy, 20.03. - 24.03. 2006
 •  Adaptacija PEARL modela slovenskim razmeram, študijski obisk,  ALTERRA, Wageningen, 08.07-21.07 2007
 • Hidravlične lastnosti tal, kratka štipendija IAEA – Faculty Bioscience Engineering, Department of Soil Management and Soil Care, Coupure links 653, 9000 Gent), Gent, 31.03-30.05 2008
 • CLIMEX course, (EPPO and CSIRO), Madrid 19.10-24.10. 2008

Short CV

Moje osnovno strokovno področje bilo v sprva povezano s pedologijo, ekologijo  in namakanjem  rastlin. Sodeloval sem pri projektu pedološkega  kartiranja Slovenije, kjer sem pridobival praktične izkušnje, ki so mi omogočile, da sem v zadnji fazi projekta kartiral samostojno. Ob tem projektu sem se prvič srečal z GIS, ki sem jih vedno bolj povezoval z mojim strokovno raziskovalnim delom. Leta 1992 sem se zaposlil na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,  kjer sem je bilo moje delo povezano predvsem s pedološkimi raziskavami v hmeljarstvu in tudi širše kot tudi z aplikativnimi nalogami povezanimi z vrednotenjem in preprečevanjem onesnaženja tal. Leta 1995 sem začel z intenzivnejšim delom na področju namakanja. V tem obdobju sem pričel z uvajanjem podzemnega kapljičnega namakanja v hmeljarstvu. Od leta 1999 sem vodil poskusno demonstracijski center za namakanje vrtnin in hmelja, ki smo ga ustanovili s pomočjo Ministrstva za kmetijstvo. V okviru centra za namakanje so bili izvedeni številni poskusi kapljičnega namakanja in fertigacije.  V obdobju 1998-2000 sem prevzel vodenje oddelka za rastline, tla in okolje in takrat pripomogel, da se je intenzivno oživil program žlahtnjenja hmelja. V obdobju po letu 2000 sem tvorno sodeloval pri integraciji GIS v delo in informacijski sistem varstva rastlin. Pomemben del strokovno raziskovalnega delovanja je povezan s področjem modeliranja izpiranja FFS v podtalnico. Skozi celotno strokovno raziskovalno obdobje sem se ukvarjal s hidravličnimi lastnostmi skeletnih tal.

V zadnjem obdobju se intenzivno ukvarjam z uvajanjem metod daljinskega zaznavanja za detekcijo rastlinskih patogenov.

Scientific area and expert work

 • GIS
 • Daljinsko zaznavanje
 • Usoda in obnašanje fitofarmacevtskih sredstev v okolju – modeliranje izpiranje FFS
 • Fizika tal
 • Namakanje

Memberships

 • DVRS – Društvo za varstvo rastlin Slovenije
 • PDS - Pedološko društvo Slovenije
Back