dr. Gregor Urek

Strokovno raziskovalni svetnik; raziskovalec na področju fitonematologije; predstojnik Oddelka za varstvo rastlin Plant Protection Department phyto-nematology Heads of departments, Researchers +386 (0)1 280 52 08 gregor.urek@kis.si

Work experiences

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije zaposlen od leta 1983 dalje, od leta 1989 dalje kot predstojnik Oddelka za varstvo rastlin.

Specializacija:

 • 1990 – nematologija (Nematology Laboratory, Beltsville, USDA, Maryland), ZDA
 • 2000 – priprava ocene tveganja za škodljive organizme PRA (CSL, York, England), VB
 • 2001 – nematologija (Plant Protection Service, Wageningen), NL
 • 2001 – informacijski sistemi pri varstvu rastlin (Plant Protection Service, Wageningen), NL
 • 2008 – EPPO training workshop on PRA, Limassol, Ciper

Druge funkcije:

 • Sodelavec pri 36 nacionalnih projektih (temeljni, aplikativni ali CRP), kot vodja pri 11
 • Nacionalni koordinator FP 7 KBBE-2010 projekta PURE: Pesticide use-and-risk reduction in european farming systems with integrated pest management
 • Koordinator FP 7 REGPOT-2012-2013-1 projekta CROPSUSTAIN: Integrated approaches for
 • sustainable crop production in slovenia: resisting global changes
 • Sodelavec v Twinning projektu 2010: IPA MN07 IB JLS 01 “LEGAL HARMONISATION”
 • Ekspert v FARMA projektu 2011 - Assessment of phytosanitary laboratories-nematodes – BIH
 • Ekspert v FARMA projektu 2012 - Assessment of phytosanitary laboratories-nematodes – BIH
 • Predsednik organizacijskega odbora mednarodne delavnice o koruznem hrošču (D. virgifera
 • virgifera Le Conte) - Western corn rootworm 98 Rogaška Slatina, 1998
 • Predsednik organizacijskega odbora 5. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin, Čatež ob
 • Savi, 6. – 8. marec 2001
 • Predsednik organizacijskega odbora 11. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z
 • mednarodno udeležbo, Bled, 5. – 6. marec 2013

Professional training

Dodiplomski študij: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Agronomija; diplomsko delo:

Proučevanje odpornosti izolatov glive Botrytis cinerea Pers. iz vinogradov ljutomersko ormoškega območja in Biljenskih gričev za sistemične fungicide (mentor: akademik prof. dddr. Jože Maček)

(1982): naziv: univ. dipl. inž. agr.

Magistrski študij: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Agronomija; magistrska naloga: (mentor: akademik prof. dddr. Jože Maček) (1987): Raziskava korelacije med populacijo ogorčic in organsko gmoto v tleh; naziv: magister agronomskih znanosti.

Doktorski študij: Biotehniška Fakulteta, Univerza v Ljubljani, Agronomija; doktorat: Nematofavna njivskih tal Slovenije in vpliv gostiteljskih rastlin na biopotencial in morfometrijske značilnosti Pratylenchus crenatus Loof, 1960 = Nematofauna of field soil in Slovenia and the effect of host plants on the biopotential and morphometrical characteristics of Pratylenchus crenatus Loof, 1960 (mentor: akademik prof. dddr. Jože Maček) (1987): naziv: doktor agronomskih znanosti.

Short CV

Imam več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zdravstvenega varstva rastlin. Organizacijsko in strokovno vodim delo Oddelka za varstvo rastlin že več kot 20 let. Koordiniram delo na področju strokovnih nalog, ki jih naš oddelek opravlja za potrebe Uprave za varno hrano, veterino in varstvo rastlin (UVHVVR, prej FURS), neposredno pa sem vpet tudi v raziskovalno delo našega oddelka. Sem habilitiran predavatelj (docent) za področje varstva rastlin na Biotehnični fakulteti Univerze v Ljubljani in član številnih strokovnih komisij doma in v tujini. Moja bibliografija obsega preko 450 bibliografskih enot (COBISS). Kot avtor ali soavtor se pojavljam v več kot 60 izvirnih znanstvenih člankih, 50 strokovnih člankih, moja raziskovalna aktivnost pa se kaže tudi v več kot 60 prispevkih, objavljenih v zbornikih predavanj iz posvetovanj in simpozijev doma in v tujini.

Scientific area and expert work

 • Fitonematologija: Pratylenchus spp, Globodera rostochiensis in G. pallida (krompirjeve ogorčice), Meloidogyne spp., Bursaphelenchus spp., longidoridne ogorčice (prenašalke nepovirusov)
 • Širjenje in bionomija koriznega hrošča, Diabrotica virgifera virgifera
 • Ugotavljanje onesnaženosti tal in kmetijskih pridelkov z ostanki FFS (1991-2000)
 • Analiza tveganja zaradi rabe fitofarmacevtskih sredstev
 • Temeljne usmeritve integriranega varstva rastlin

Teaching

 • Od 1994 dalje - Ad hoc predavatelj na področju nematologije (varstvo rastlin) na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Od 2004 dalje - docent za področje varstvo rastlin – Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Biotske interakcije v agroekosistemih in varstvo rastlin (nosilci: prof. dr.Stanislav Trdan, prof. dr. Franci Celar, prof. dr. Dominik Vodnik, doc. dr. Gregor Urek, prof. dr. Marina Dermastia),
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni študijski program bioznanosti
 • Determinacija škodljivih organizmov (nosilci: prof. dr. Stanislav Trdan, dr. Gregor Urek, prof. dr. Maja Ravnikar), Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni študijski program bioznanosti
 • Mentor ali somentor pri magistrskih delih in doktorskih disertacijah

Achievements and awards

 • Znanstvena monografija: UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara. Cistotvorne ogorčice (Nematoda: Heteroderinae) Slovenije. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2009. 128 str.
 • Znanstvena monografija: UREK, Gregor, HRŽIČ, Aleksander. Ogorčice - nevidni zajedavci rastlin: fitonematologija. Ljubljana: samozal. G. Urek, 1998. 240 str.
 • Priznanje Kmetijskega inštituta Slovenije ob 100 letnici, 1998
 • Srebrna značka DVRS, 2007

Memberships

 • član Komisije za varstvo rastlin na MKGP 1998 -
 • član komisije za pregled usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo EU s področja kmetijstva
 • DVRS – Društvo za varstvo rastlin Slovenije (Plant Protection Society of Slovenia)
 • podpredsednik DVRS: 1998-2002
 • predsednik DVRS: 2002-2006
 • ESN – European Society of Nematologists
 • Član Panela – delovne skupine za diagnostiko, Evropskega združenja za varstvo rastlin - EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization – Panel on Diagnostics - national representative (1998-2006)
 • Član Panela – delovne skupine za nematologijo, Evropskega združenja za varstvo rastlin - EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization – Panel on Q Nematodes - national representative (2001-2008)
 • član EFSA znanstvenega panela za zdravje rastlin - EFSA – Plant Health (PLH) panel member (2009-2012)
 • član EFSA znanstvenega panela za zdravje rastlin - EFSA – Plant Health (PLH) panel member (2012-2015)
 • pridruženi član uredniškega odbora European Journal of Plant Pathology – Editorial Board, Associate Editor (od 2010 dalje)

Selected publications

Izbrane publikacije (5)

 • GERIČ STARE, Barbara, FOUVILLE, Didier, ŠIRCA, Saša, GALLOT, Aurore, UREK, Gregor, GRENIER, Eric. Molecular variability and evolution of the pectate lyase (pel-2) parasitism gene in cyst nematodes parasitizing different Solanaceous plants. Physiol. mol. plant pathol., July 2012, vol. 79, 49-54.
 • STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor, ŠIRCELJ, Helena, ŽELEZNIK, Peter, VODNIK, Dominik. Effect of Meloidogyne ethiopica parasitism on water management and physiological stress in tomato. Eur. j. plant pathol., 2012, vol. 132, no. 1, 49-57.
 • UREK, Gregor, KNAPIČ, Matej, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŠKERLAVAJ, Vojko, SIMONČIČ, Andrej, PERSOLJA, Jolanda, RAK CIZEJ, Magda, RADIŠEK, Sebastjan, LEŠNIK, Mario. Raba fitofarmacevtskih sredstev in preučitev možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2012. 163 str.
 • STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, KNAPIČ, Matej, UREK, Gregor. Effect of Slovenian climatic conditions on the development and survival of the root-knote nematode Meloidogyne ethiopica. Eur. j. plant pathol., 2011, vol. 129, no. 1, str. 81-88.
 • ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, UREK, Gregor. PCR-RFLP diagnostic method for identifying Globodera species in Slovenia. Phytopathol. Mediterr., 2010, vol. 49, str. 361-369.
Back