dr. Darinka Koron

strokovno raziskovalna sodelavka Department of Fruit Growing, Viticulture and Oenology preizkušanje novih sort jagodičja, jagodičje in tla, sonaravne tehnologije pridelave jagodičja, kakovost in skladiščenje jagodičja Researchers +386 (0)1 280 51 42 darinka.koron@kis.si

Work experiences

 • 1983 - 1984 - pripravnica na Kmetijskem inštitutu Slovenije, na oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo.
 • 1984 - 1988 - asistentka za splošno sadjarstvo na oddelku za sadjarstvo in vinogradništvo.
 • Od 1988 - samostojna strokovno raziskovalna sodelavka  za jagodičje, skrbnica poskusno kolekcijskega nasada jagodičja na  Brdu pri Lukovici (0,6 ha) in poskusno kolekcijskega nasada ameriških borovnic na Drenovem griču (2,5 ha). Skupno je več kot 270 sort.

Professional training

The James Hutton Institute (13.-27. julij 2014)

Short CV

 • Osnovna izobrazba: Osnovna šola Borisa Kidriča Ajdovščina
 • Gimnazija Vena Pilona Ajdovščina
 • Dodiplomski študij:
  • 1980    diplomirala na višješolskem programu sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva Biotehniške fakultete v Ljubljani, Oddelek za agronomijo
  • 1983    diplomirala na visokošolskem programu sadjarstva, vinogradništva in vrtnarstva na Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo z nalogo ‘Pridelovanje zgodnjega krompirja pod perforirano PE folijo’
 • Podiplomski študij:
  • 1999    magistrirala na Univerzi Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo z delom 'Vpliv mikoriznih gliv na rast in razvoj sadik ameriške borovnice (Vaccinium corymbosum L.)'.
  • 2014    doktorirala na Univerzi Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo z delom 'Pomen alternativnih metod razkuževanja tal za razvoj arbuskularne mikorize jagode (Fragaria x ananssa Duch.)

Scientific area and expert work

Strokovno in raziskovalno delo obsega preizkušanje in uvajanje novih sort jagodičja, zbiranje in vrednotenje avtohtonih  jagodičastih sadnih vrst, preučevanje talnih razmer v nasadih jagodičja, skladiščenje in kakovost plodov,  sonaravne metode gojenja in varstva jagodičja.

Memberships

 • Članica Strokovnega sadjarskega društva Slovenije
 • Članica Slovenskega društva za biologijo rastlin

Selected publications

KORON, Darinka, SONJAK, Silva, REGVAR, Marjana. Effects of non-chemical soil fumigant treatments on root colonisation with arbuscular mycorrhizal fungi and strawberry fruit production. Crop protection, ISSN 0261-2194. [Print ed.], 2014, vol. 55, str. 35-41.

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, KORON, Darinka. Changes in phenolic content induced by infection with Didymella applanata and Leptosphaeria coniothyrium, the causal agents of raspberry spur and cane blight. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2014, vol.63, iss. 1, str. 185-192.

MIKULIČ PETKOVŠEK, Maja, SLATNAR, Ana, SCHMITZER, Valentina, ŠTAMPAR, Franci, VEBERIČ, Robert, KORON, Darinka. Chemical profile of black currant fruit modified by different degree of infection with black currant leaf spot. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2013, vol. 150, str. 399-409.

MOŽE BORNŠEK, Špela, POLAK, Tomaž, DEMŠAR, Lea, KORON, Darinka, VANZO, Andreja, POKLAR ULRIH, Nataša, ABRAM, Veronika. Phenolics in Slovenian bilberries (Vaccinium myrtillus L.) and blueberries (Vaccinium corymbosum L.). Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2011, vol. 59, no. 13, str. 6998-7004.

KORON, Darinka (avtor, fotograf). Jagodičje : gojenje in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas, 2011. 122 str., fotogr. ISBN 978-961-203-392-7. [COBISS.SI-ID 256190720]

Back