mag. Veronika Kmecl

mag., uni. dipl. inž. kem. teh. Višji strokovno-raziskovalni asistent Centralni laboratorij analize kakovosti medu, analize mineralnih oblik dušika v tleh in kmetijskih pridelkih, analize organskih spojin s tekočinsko kromatografijo, analize FFS, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 64 veronika.kmecl@kis.si

Work experiences

 • Razvoj, vpeljava in verifikacija analitskih metod za potrebe raziskovalnega dela na Kmetijskem inštitutu Slovenije in za potrebe trga (analiza medu, kmetijskih pridelkov, krme, zemlje, fitofarmacevtskih pripravkov);
 • Delo z analitskimi tehnikami kromatografije, spektroskopije, segmentne pretočne analize (SFA);
 • Delo na področju akreditacije analitskih metod v laboratoriju, skladno z ISO/IEC 17025;
 • Ocenjevanje dosjejev fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije v Sloveniji;
 • Sodelovanje v mednarodni organizaciji International Honey Commission (IHC);

Professional training

 • Izpopolnjevanje na področju analitike tal in rastlinskih vzorcev: Short Postgraduate Course on Soil and Plant analysis and Data handling, International Agricultural Centre, Wageningen, NL (2000);
 • Aktivna sodelovanja na domačih in mednarodnih simpozijih in kongresih;

Collaboration on projects

 • GP/EFSA/CONTAM/2012/01: Study on the influence of food processing on nitrate levels in vegetables (31070, 2012-2013);
 • Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev (V4-1414, 2014);
 • Čebelarjenje v AŽ panju in zagotavljanje kakovostnih in varnih pridelkov (V4-1114, 2011-2014);
 • Izboljšanje učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin v vampu pri obrokih s travnimi silažami (L4-6368-0401-04, 2009);
 • Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja (V4-0337, 2009);
 • Ugotavljanje vpliva insekticidov, ki se uporabljajo na polju in v čebelji družini na hipofaringealne žleze pri delavki medonosne čebele v letu 2008 (L7-7602-0401, 2008);
 • Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji (V4-0111, 2007);
 • Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili (V4-0107, 2007);
 • Sodobno zatiranje varoze (2005);

Sodelovanje pri strokovnih nalogah v posameznih letih:

 • Program ukrepov na področju čebelarstva;
 • Program strokovnih nalog s področja varstva in registracije rastlin ter semenarstva;
 • Monitoring rodovitnosti tal na vodovarstvenem območju MOL;
 • Vrtičkarstvo v MOL kot vir onesnaževal v tleh, pridelani hrani in podzemni vodi;
 • Določanje ostankov fitofarmacevtskih sredstev in ostalih kontaminantov v kmetijskih pridelkih;

Short CV

 • Rojena: 22.1.1967 v Celju;
 • Osnovna šola: Celje (1974-1978), Ljubljana (1979-1981);
 • Srednja šola: Gimnazija Kamnik (1982-1986);
 • Fakulteta: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za ekološko inženirstvo; Diploma 1994;
 • Podiplomski študij: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo; Magisterij 2001;

Scientific area and expert work

Analizna kemija

Memberships

 • Članstvo v delovni skupini na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev;
 • 10 letno članstvo v mednarodni organizaciji International Honey Commission (IHC);

Selected publications

KMECL, Veronika, SUŠIN, Janez, ZUPANČIČ-KRALJ, Lucija. Validation of analytical methods used for determination of nitrate in soil. Accreditation and quality assurance, ISSN 0949-1775, 2005, vol. 10, no. 4, str. 172-176. [COBISS.SI-ID 1932392]

KMECL, Veronika, SUŠIN, Janez. Razvoj metode za določanje topnega organskega dušika v tleh = Development of a method used for the determination of soluble organic nitrogen in soil. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Agricultural issue, ISSN 1408-340X, 2003, let. 81, št. 2, str. 313-324, ilustr. [COBISS.SI-ID 3805049]

BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORČIČ, Ana, VELIKONJA BOLTA, Špela, KMECL, Veronika. Monitoring of pesticide residues in apples, lettuce and potato of the Slovene origin, 2001-04. Food additives and contaminants, ISSN 0265-203X. [Print ed.], feb. 2006, letn. 23, št. 2, str. 164-173. [COBISS.SI-ID 2104680]

SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, KMECL, Veronika, GREGORC, Aleš. Exposure to pesticides at sublethal level and their distribution within a honey bee (Apis mellifera) colony. Bulletin of environmental contamination and toxicology, ISSN 0007-4861, 2010, no. 2, str. 125-128, do: 10.1007/s00128-010-0069-y. [COBISS.SI-ID 3360616]

ŠUKLJE, Katja, BAŠA ČESNIK, Helena, JANEŠ, Lucija, KMECL, Veronika, VANZO, Andreja, DELOIRE, Alain, SIVILOTTI, Paolo, LISJAK, Klemen. The effect of leaf area to yield ratio on secondary metabolites in grapes and wines of Vitis vinifera L. cv. Sauvignon blanc. Journal international des sciences de la vigne et du vin, ISSN 1151-0285, 2013, vol. 47, no. 2, str. 83-97. [COBISS.SI-ID 4234600]

Back