mag. Vida Žnidaršič-Pongrac

Strokovno-raziskovalna sodelavka Centralni laboratorij analize tal, analize gnojil, analize makro- in mikroelementov Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 62 vida.pongrac-znidarsic@kis.si

Work experiences

 • April 1984 do november 1989; Termika DSSS, Verovškova ulica, 1000 LJUBLJANA (Podjetje za proizvodnjo izolacijskih materialov); Raziskovalna sodelavka v oddelku za razvoj
 • Od novembra 1989 dalje; Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova ulica 17, 1000 LJUBLJANA; Strokovno-raziskovalna sodelavka v Centralnem laboratoriju

Collaboration on projects

 • V4―1414  Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev;
 • 1.7.2014―30.6.2017
 • Po poteh istrske malvazije (Malvasia touristra); 15.01.2014 – 15.03.2015
 • Kraški agroturizem (AGROTUR) – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija; 01.10.2011 - 30.11.2014
 • V4―1130  Preučevanje okolju prijaznih tehnologij pridelovanja koruze in zatiranja plevela; 1.10.2011―31.3.2014
 • V4―1083  Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe; 1.10.2010―30.9.2013
 • V2―0511  Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema; 1.9.2008―30.11.2010
 • M2―0220            Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovnaje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah; 1.8.2007―31.12.2009
 • V4―0337  Zmanjševanje presežkov kalija v krmi s travinja; 1.10.2006―30.9.2009
 • V4―0114  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami - nadaljevanje projekta iz leta 2001 'Konkurenčnost Slovenije 2001-2006'; 1.9.2004―30.11.2006
 • V4―0107  Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal z živinskimi gnojili; 1.9.2004―30.11.2006
 • V4―0111  Tehnološki ukrepi za zmanjševanje posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji; 1.9.2004―30.11.2006
 • V4―0475  Preprečevanje aerobnega kvarjenja koruznih silaž; 1.1.2002―31.10.2004
 • V4―0474  Vrednotenje energijske vrednosti voluminozne krme z NIR-spektroskopijo; 1.1.2002―31.10.2004
 • V4―0479  Določevanje izvora sladkorjev vin s kombinacijo SNIF-NMR, IRMS in kemometričnimi metodami; 1.11.2001―31.10.2003
 • V4―0419  Določanje izpustov amoniaka s kmetijskih zemljišč pri različnih sistemih uporabe gnojevke ter ukrepi za zmanjšanje teh izpustov; 1.10.2000―30.9.2003
 • V4―0385  Razvoj metod za preverjanje kakovosti pridelkov in živilskih proizvodov v skladu z mednarodno priznanimi referenčnimi metodami; 1.10.2000―30.9.2003
 • V4―0299  Določevanje izvora sladkorjev v vinih s kombinacijo SNIF-NMR,IRMS in kemometričnimi metodami; 1.11.1999―31.10.2001
 • L4―0731  Sonaravna prehrana poljščin z dušikom v trajnostno usmerjenem kmetijstvu; 1.7.1998―30.6.2001
 • L2―1470  Varen in okolju prijazen traktor za kmetijstvo v omejenih razmerah; 1.1.1999―30.6.2001
 • V4―9132  Naravovarstveni in ekonomski učinki biološkega kmetovanja; 1.10.1997―30.9.2000
 • J4―1240   Prebava koruznega škroba in beljakovin v vampu; 1.1.1999―30.6.2000
 • J4―8596   Vpliv pesticidov ter drugih kemičnih snovi na nematopopulacijski sestav tal jablanovih nasadov; 1.1.1997―31.12.1999
 • V4―9119  Primerjava metod pri določanju izotopske sestave vin - ugotavljanje izvora sladkorjev v vinih z uporabo SNIF-NMR in stabilnih izotopov; 1.10.1997―30.9.1999
 • L4―7353  Izdelava podatkov baze izotopskega sestava slovenskih vin s pomočjo NMR; 1.1.1996―31.12.1998
 • L4―7380  Optimizacija izkoriščanja škroba iz koruzne silaže;  1.1.1996―31.12.1998
 • L4―7330  Optimiziranje tehnologij pridelovanja in skladiščenja izbranih kmetijskih rastlin; 1.1.1996―31.12.1998
 • L4―7375  Vpliv obstoječih in posodobljenih vinarskih tehnologij na kakovost in gospodarnost pridelave vin avtohtonih sort; 1.1.1996―31.12.1998

Short CV

 • 1975-1979: Šolanje na gimnaziji Bežigrad v Ljubljani
 • Od oktobra 1979 do marca 1984 Univerzitetni študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani
 • Naslov diplomske naloge: Vpliv premazov silikasola na nekatere lastnosti kamene volne (marec 1984)
 • Od oktobra 1984 do julija 1988 Magistrski študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo, Univerza v Ljubljani; Področje: Znanost o materialih
 • Naslov magistrske naloge: Kristalizacija diabaznega stekla (julij 1988, magisterij znanosti 8/1 po KLASIUS)

Scientific area and expert work

 • Analizna kemija: Analize tal, analize gnojil, analize kovin z atomsko absorpcijsko spektrometrijo
 • Vodenje kakovosti po ISO 17025

Selected publications

ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, KOLAR, Drago. The crystallization of diabase glass. Journal of Materials Science, ISSN 0022-2461, 1991, vol. 26, str. 2490-2494. [COBISS.SI-ID 627560]

VERBIČ, Jože, ØRSKOV, Egil Robert, ŽGAJNAR, Janez, CHEN, Xue Bin, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. The effect of method of forage preservation on the protein degradability and microbial protein synthesis in the rumen. Animal feed science and technology, ISSN 0377-8401. [Tiskana izd.], 1999, let. 82, št. 3/4, str. 195-212, graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 851816]

BABNIK, Drago, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože. Učinek gnojenja na hranilno vrednost krme s trajnega kraškega travnika : 2. vsebnost makro- in mikroelementov = The effect of fertilisation on the nutritive value of forage from permanent Karst meadow : 2. concentrations of macro- and microelements. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo, Zootehnika, Agricultural issue, Zootechnica, ISSN 1408-3434, 2000, letn. 76, št. 1, str. 95-104. [COBISS.SI-ID 980104]

STOPAR, Matej, RESNIK, Mojca, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Non-structural carbohydrate status and CO2 exchange rate of apple fruitlets at the time of abscission influenced by shade, NAA or BA. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2001, vol. 87, issue 1/2, str. 65-76. [COBISS.SI-ID 1014888]

ČUŠ, Franc, BACH, Benoît, BARNAVON, Laurent, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Analytical determination of Dolenjska region wines quality. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], Sep. 2013, vol. 33, iss. 1, str. 274-280, doi: 10.1016/j.foodcont.2013.03.017. [COBISS.SI-ID 4131688]

Back