dr. Urška Tomažin

Univ. dipl. inž. zoot. Vodilni inženir VI Oddelek za živinorejo kakovost živalskih proizvodov, prehrana neprežvekovalcev Raziskovalci +386 (0)1 280 52 32 urska.tomazin@kis.si

Professional training

Opravljen tečaj za izvajalce poskusov na živalih

Poletna šola na temo nutrigenetike in nutrigenomike: aktivno in zdravo staranje, Trst, Italija (2011)

Feed your Knowledge delavnica – COST konferenca, Barcelona, Španija (2012)

Collaboration on projects

V4-1417 Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah

L4-5521 Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov

Short CV

Decembra 2008 sem diplomirala na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetni diplomirani inženir zootehnike. V letu 2009 sem se vpisala na doktorski študij Bioznanosti, smer prehrana, na Biotehniški fakulteti, ki sem ga aprila 2014 uspešno zaključila z zagovorom doktorske disertacije in pridobila naziv doktorica prehrane. Svojo poklicno pot sem pričela oktobra 2009, ko sem postala mlada raziskovalka na Katedri za prehrano na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete (pod mentorstvom prof. dr. Janeza Salobirja). V tem času sem se ukvarjala s prehrano neprežvekovalcev, predvsem v smislu vpliva različnih oblik vitamina E na preprečevanje prehransko povzročenega oksidacijskega stresa in njihovega vpliva na kakovost piščančjega mesa. V letu 2013 sem se zaposlila na Oddelku za živinorejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije kot vodilni inženir VI na področju govedoreje, od septembra 2014 pa sem zaposlena na istem oddelku v okviru aplikativnega projekta Raziskovanje ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov, ciljnega raziskovalnega projekta Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil ter potrjenega skupnega temeljnega rejskega programa.

Back