Predstavitev oddelka

Raziskovalno-razvojno in strokovno delo oddelka poteka na področju obnovljivih virov energije v kmetijstvu, racionalne rabe energije ter tehnologij za mehanizirano pridelavo in predelavo v kmetijstvu. Že vrsto let sodelujemo tudi z domačo industrijo kmetijskih strojev in naprav na področju razvoja ter testiranja novih strojev in tehnologij. 

 

Obnovljivi viri energije

Energetske potrebe kmetijstva je možno uspešno nadomestiti z obnovljivimi viri energije. Aktivnosti oddelka za kmetijsko tehniko in energetiko so zato že več desetletij usmerjene v raziskovalno-razvojno delo na tem področju (poudarek je na biogorivih, kot so bioplin, biometan, sveže in rabljeno rastlinsko olje, kmetijski žetveni ostanki itn.). 

 

Učinkovita raba energije

Za sodobno kmetijstvo je značilna uporaba velikega števila visoko zmogljivih strojev za opravljanje različnih delovnih operacij. Učinkovita uporaba teh strojev je ključnega pomena za ekonomsko uspešnost ter zmanjševanje negativnih vplivov kmetijske mehanizacije na okolje. Delo oddelka je usmerjeno v raziskave s področja učinkovite rabe energije v kmetijstvu, s poudarkom na učinkovitejšem izvajanju delovnih postopkov ob uporabi primerne mehanizacije in upoštevanju vse bolj strogih okoljevarstvenih zahtev. 

 

Tehnologije mehanizirane kmetijske pridelave in predelave

Kmetijske tehnologije bodo v naslednjih desetletjih odigrale ključno vlogo pri zagotavljanju visoko kakovostne hrane in različnih kmetijskih surovin v EU, svetu in pri nas. Ob vse bolj zaostrenih tržnih razmerah postaja vedno bolj aktualno vprašanje vložka energije in časa v pridelavo hrane. Zato se ukvarjamo z raziskavami sodobnih načinov mehanizirane pridelave v kmetijstvu, ki ob prijaznejšem odnosu do okolja ne pomenijo nujno tudi zmanjševanje pridelka.

 

Laboratorij za kmetijsko tehniko in energetiko

Opremljen je s sodobno merilno opremo za opravljanje najzahtevnejših meritev na kmetijskih strojih in napravah ter v kmetijski procesni tehniki. Kmetijske traktorje, stroje in naprave v okviru laboratorija posebej prirejamo za potrebe eksperimentalnega dela za raziskovalne in razvojne naloge za industrijo, demonstracije, šolske namene itn. V laboratoriju testiramo traktorje, priključne stroje, samovozne stroje in druge stroje, namenjene  za delo v poljedelstvu, sadjarstvu, vinogradništvu, vrtnarstvu itd. Del laboratorijske aktivnosti je tudi projektiranje in izdelava senzorjev za električno merjenje mehanskih veličin na kmetijskih strojih (sil, navora, tlaka, pomika, vrtilne frekvence itn.). V laboratoriju se udeležujejo krajših in daljših specializacij domači in tuji strokovnjaki. Študentje Biotehniške fakultete Ljubljana, Fakultete za strojništvo Ljubljana in Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Maribor opravljajo eksperimentalne naloge za diplomska dela v sklopu laboratorija.