Strokovno delo

V okviru strokovne dejavnosti se v Oddelku za varstvo rastlin ukvarjamo s spremljanjem pojava škodljivih organizmov rastlin, z njihovim evidentiranjem in diagnostiko, izdelavo ocen tveganja ter pripravo strokovnih podlag za ukrepe obvladovanja škodljivih organizmov rastlin; predvsem tistih, ki so posebno nevarni za kmetijstvo, gozdarstvo in okolje ter so regulirani v okviru seznamov Direktive Sveta št. 2000/29/ES in odločb oziroma sklepov Evropske komisije o nujnih ukrepih ali so uvrščeni na opozorilne sezname Evropske in sredozemske organizacije za varstvo rastlin (EPPO) oz. predstavljajo posebno nevarnost na območju Slovenije. Vpeti smo tudi v opazovalno-napovedovalno dejavnost službe za varstvo rastlin.

Pravna podlaga za izvajanje strokovnega dela Oddelka za varstvo rastlin:

 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (ZZVR-1); (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04-ZdZPKG, 86/04, 23/05-UPB1, 61/06-ZDru-1, 40/07, 62/07-UPB2, 36/10)
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin po javnem pooblastilu (Uradni list RS, št. 110/05 in 36/07)
 • Pravilnik o pogojih in nalogah opravljanja javne službe zdravstvenega varstva rastlin (Uradni list RS, št. 34/06, 36/07)
 • Odločba o dodelitvi javnega pooblastila za opravljanje nalog zdravstvenega varstva rastlin (št. 3430-533/2008/3, z dne 3. 6. 2013 in spremembami št. 3430-533/2008/6, z dne 22. 1. 2010, št. 3430-533/2008/10, z dne 16. 2. 2012, št. U3430-79/2013/5, z dne 10. 7. 2013 in sklepom št. U3430-79/2013/7, z dne 15. 7. 2013
 • Odločba št. 3430-657/2008/3 o dodelitvi koncesije za izvajanje javne službe zdravstvenega varstva rastlin
 • Koncesijska pogodba o izvajanju nalog javne službe zdravstvenega varstva rastlin, št. 2321-09-210057
 • Drugi podzakonski predpisi in predpisi EU s področja zdravstvenega varstva rastlin

Posebni nadzori

Po pooblastilu Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  koordiniramo in izvajamo programe posebnega nadzora in spremljanja nekaterih  škodljivih organizmov: kitajskega in azijskega kozlička (Anoplophora chinensis in Anoplophora glabripennis), borove ogorčice  (Bursaphelenchus xylophilus), hruševega ožiga (Erwinia amylovora), krompirjevih ogorčic (Globodera rostochiensis in Globodera pallida), fitoftorne sušice vejic (Phytophthora ramorum) in vrste Phytophthora kernoviae, krompirjeve rjave in obročkaste gnilobe (Ralstonia solanacearum in Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus), paradižnikovega molja (Tuta absoluta Povolny), krompirjevih bolhačev (Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Leconte) in Epitrix tuberis (Gentner) ter trsnih rumenic).

Laboratorijske preiskave rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov 

Ukvarjamo se z diagnostiko škodljivih organizmov, v okviru katere opravljamo laboratorijske analize prisotnosti virusov, bakterij, gliv, žuželk in ogorčic, razvijamo in vpeljujemo različne diagnostične tehnike ter vodimo zbirke protiteles, testnih rastlin in izolatov, sevov ter patotipov različnih fitopatogenih organizmov, ki jih potrebujemo za diagnosticiranje škodljivih organizmov. Nekateri med njimi so referenčni ali tipski sevi, ki jih potrebujemo kot pozitivne ali negativne kontrole pri identifikacijah, drugi so različni zanimivi izolati, ki smo jih sami pridobili iz analiziranih vzorcev rastlin in predstavljajo osnovni material za raziskave lastnosti ter variabilnosti populacij škodljivih organizmov, ki se pojavljajo v Sloveniji.

Analiziramo in ocenjujemo zdravstveno stanje rastlin z namenom ugotoviti pojav in širjenje nekaterih škodljivih organizmov, kot so na primer ameriški škržatek Scaphoideus titanus, Grapevine Pinot gris virus, virus obročkaste pegavosti paradižnika (ToRSV) in drugi nepovirusi v vinogradih, sadovnjakih ter nasadih jagodičevja, koruzni hrošč Diabrotica virgifera, plodova vinska mušica Drosophila suzukii itn. Ukvarjamo se tudi s problematiko nereguliranih škodljivih organizmov, ki se pojavljajo na ozemlju Slovenije in pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo semenskega materiala ali imajo škodljiv vpliv na kmetijstvo (gospodarstvo) in okolje (npr. Tilletia spp. na žitih, Phytophthora spp. na kmetijskih in okrasnih rastlinah,  glivične bolezni na listih jablan, talne glive, rastlinsko-parazitske ogorčice obdelovalnih tal).

Strokovna podpora UVHVVR

Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) zagotavljamo nenehno strokovno podporo pri spremljanju, zaznavanju in obvladovanju karantenskih ter novih škodljivih organizmov.  Izvajamo jo v obliki priprave strokovnih mnenj, podlag in izdelave navodil za njihovo obvladovanje ter strokovnih konzultacij in sprotnega obveščanja UVHVVR o novih najdbah ali drugih nenavadnih/povečanih pojavih škodljivih organizmov na območju Slovenije. Opravljamo analize tveganja in ocenjevanja zdravstvenega stanja rastlin z namenom ugotoviti pojav ter širjenje škodljivih organizmov v državi in tujini.

Za izdelavo strokovnih podlag za določitev okuženih območij, ogroženih območij, posebej nadzorovanih območij in varovanih območij  opravljamo naloge, povezane z informacijskim sistemom (GIS).

Opazovalno napovedovalna služba za varstvo rastlin

V okviru javne službe zdravstvenega varstva rastlin delujemo znotraj opazovalno-napovedovalne dejavnosti, katere namen je spremljati pojav in razvoj gospodarsko pomembnih rastlinskih bolezni ter škodljivcev, ki ovirajo pridelavo kmetijskih in drugih rastlin. Glede na njihovo pojavnost, vremenske razmere in razvoj gostiteljskih rastlin ugotavljamo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter na to opozarjamo pridelovalce oz. imetnike rastlin. Usmerjamo jih k primernim varstvenim ukrepom, s katerimi bodo omejevali širjenje škodljivih organizmov in hkrati pridelovali kakovostno ter zdravo hrano in skrbeli za ohranjanje naravnega okolja, seveda ob upoštevanju pravil dobre kmetijske prakse, optimalne in odgovorne rabe fitofarmacevtskih sredstev ter z različnimi tehnološkimi ukrepi.

Drugo strokovno delo

 • Sistematični nadzor (monitoring) nekaterih karantenskih organizmov
 • Spremljanje in opazovanje gospodarsko pomembnih ŠO za potrebe certifikacijskih organov in neposredno za pridelovalce
 • Ocene tveganja zaradi škodljivih organizmov (PRA) in sodelovanje pri pripravi akcijskih načrtov za obvladovanje najpomembnejših nadzorovanih organizmov
 • GIS – obdelava in analiza podatkov z ustreznimi GIS-orodji, graditev baze pojavnosti škodljivih organizmov in vizualizacija vsebin; priprava različnih modelnih izračunov ter analiz, ki so podlaga za načrtovanje ukrepov varstva rastlin in za ocene tveganja
 • Preizkušanje učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev in biotičnih pripravkov (certifikat: DEP – dobra eksperimentalna praksa)

Druga dejavnost

Opravljamo biološka preizkušanja fitofarmacevtskih sredstev in preučujemo možnosti uporabe biotičnih agensov v okviru integriranega varstva rastlin.

V sodelovanju s sodelavci Službe za varstvo rastlin prenašamo svoje znanje na končnega porabnika v okviru konzultacij ob obiskih svetovalcev, tehnologov in pridelovalcev pri nas. Svetovalno delo poteka tudi preko oglaševanja v javnih občilih in sodelovanja na raznih predavanjih.

Opravljamo determinacije rastlinskih bolezni, škodljivcev in plevelov (rastlinskih vrst), posredujemo odgovore ter priporočamo ustrezne varstvene ukrepe.