Zbiranje in vrednotenje avtohtonih jagodičastih sadnih vrst

Na našem območju uspeva veliko avtohtonih jagodičastih sadnih vrst, ki imajo majhen gospodarski pomen, vendar prispevajo k raznolikosti krajine. Z zbiranjem in vrednotenjem posameznih tipov skrbimo za ohranjanje in prepoznavnost rastlinskega bogastva. Odbrane selekcije so lahko pomemben vir za žlahtnjenje lastnih sort jagodičja. (slika ...5701)