Raziskovalno delo

Trajnostno kmetijstvo in okolju prijazne tehnologije varstva rastlin, ki temeljijo na vpeljavi ukrepov za zmanjševanje tveganja zaradi rabe FFS in uvajanju načel integriranega varstva rastlin.

 • Raziskave novih tehnologij varstva rastlin (certifikati: dobra laboratorijska praksa –DLP in dobra eksperimentalna praksa – DEP)
 • Razvoj metod biotičnega varstva rastlin (entomopatogene glive, ogorčice)
 • Raziskave virov novih odpornosti v sorodnikih kmetijskih rastlin
 • Monitoring in klasifikacija škodljivih organizmov kot podlaga ukrepom varstva rastlin
 • Raziskave uporabnih strategij IPM za obvladovanje škodljivcev

Preučevanje bionomije, morfološke in genetske študije gospodarsko najpomembnejših vrst škodljivih organizmov

 • Analiza vpliva fitofarmacevtskih sredstev na netarčne organizme
 • Določanje razvojnih krogov škodljivih organizmov
 • Ugotavljanje genetske raznolikosti mikrobnih povzročiteljev bolezni in drugih škodljivih organizmov

Interakcijski odnosi med gostiteljskimi rastlinami in različnimi rastlinskimi škodljivimi organizmi ali abiotičnim stresom

 • Reševanje problematike širjenja bolezni zvijanja listov vinske trte in ugotavljanje učinkovitosti prenosa virusov z lokalnimi populacijami kaparjev
 • Problem zakrnele rasti in slabšega odganjanja trsov – identifikacija povzročiteljev, zanesljivost detekcije, vpliv na pridelek
 • Raziskave vpliva suše in težkih kovin na fiziologijo rastlin
 • Raziskave interakcij entomopatogenih gliv in rastlin ter vpliv na fiziologijo gostiteljskih rastlin

Razvijanje in uvajanje novih detekcijskih in diagnostičnih metod

 • Razvoj hitrejših in bolj občutljivih metod: molekularne metode (PCR v realnem času, NGS-določanje nukleotidnega zaporedja, HRM), imunološke in biokemijske metode
 • Neinvazivne metode detekcije škodljivih organizmov: hiperspektralna kamera z veliko prostorsko natančnostjo (identifikacija dejavnikov stresnega stanja – bolezni, prehrana, suša …)
 • Uvajanje molekularnega črtnega kodiranja za klasifikacijo težko določljivih žuželk