dr. Borut Vrščaj

dr., univ. dipl. inž. agr. Višji znanstveni sodelavec, docent, predstojnik oddelka Department of Agroecology and Natural Resources soils, soil science, environmental protection, land use and soil protection, informatics of the soil and the environment Heads of departments, Researchers +386 (0)1 280 52 90 borut.vrscaj@kis.si

Work experiences

 • 2005 - Kmetijski inštitut Slovenije, Centralni laboratorij, Agrokemija, Center za tla in okolje: višji znanstveni sodelavec na domačih in mednarodnih projektih s področja pedologije in okolja.
 • 2003 - 2004 EC Joint Research Centre, Institute for Environment and Sustainability, European Soil Bureau, Ispra, Italija: visiting scientist za področje informatike tal
 • 1984 - 2005 Center za pedologijo in varstvo okolja, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: tehniški sodelavec, asistent za področje pedologije in ekopedologije; raziskovalec na domačih ter mednarodnih projektih; vodja laboratorija za pedološko informatiko.

Professional training

 • FAO, GTOS workshop, Prague; 2001,
 • EC Joint Research Centre, Ispra, Italy; European Soil Bureau;
 • USDA Cochran Fellowship/štipendija. USDA National Resource Conservation Service (NRCS). Obiski / izobraževanja v/na:  NRCS Washington DC, National soil Survey Division, Lincoln, Nebraska, National Cartography and Geospatial Centre, Fort Worth, Texas; 2000

Collaboration on projects

Večji nacionani:

 • CRP: Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in  ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu, nosilec
 • CRP: Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema, nosilec
 • MIR i-PREHOD: zajem in obdelava podatkov tal Slovenije za določanje prehodnosti zemljišč za potrebe vojaške mehanizacije; nosilec sklopa
 • Vrtičkarstvo v MOL kot vir onesnažil v hrani in podzemni vodi; vodja izvedbe
 • Zasnova metodologije za vrednotenje zemljišč (CRP) vodja izvedbe
 • Talni informacijski sistem Slovenije - informatizacija pedoloških podatkov;
 • Gradnja avtocest v Sloveniji: več projektov evalvacije tras avtocest z vidika varovanja tal kot naravnega vira: terensko delo, analiza in obdelava podatkov ter GIS predstavitev podatkov;
 • Pedološko kartiranje Slovenije med leti 1984-1996.

Večji mednarodni

 • EC,  Interreg III, Alpine Space: recharge.green ; 2012-2015;
 • EC,  eContent plus,  GSsoil 2009;
 • EC,  Interreg III, Central: Urbam Soil Managemen Strategies  (Urban SMS); 2008;
 • EC,  Interreg III, Alpine Space: Technique of Urban Soil Evaluation in City Regions (TUSEC-IP); 2003-2006;
 • EC,  JRC, Institute for Environment and Sustainability: Danube basin Soil data – Slovenia, 2006;
 • EC,  Interreg III, Alpine Space: Eco-pedological Map for the Alpine Territory  (ECALP) 2005;
 • EC, FP5 projekt: Spatial Indicators for Europe Nature Conservation (SPIN), 2004;
 • EC, FP5 projekt: Urban Soils as a source ans sink of pollution  (URBSOIL) 2004;
 • EC, Corine Land Cover Slovenia 1:100.000, 1998;
 • EC,  JRC, European Soil Bureau: Soil Map of Europe 1:1M – Slovenia, 1995;

Projektno usmerjene aktivnosti – Programi

 • eTLA, KIS, razvoj informatike tal in okolja

Short CV

Rojen 1960 v Ljubljani, kjer sem dokončal osnovno šolo, gimnazijo in študij agronomije. V času študija sem se 1984. redno zaposlil  Centru za pedologijo in varstvo okolja Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani in se vključeval v laboratorijsko, raziskovalne in pedagoško delo na področju  tal / pedologije. V obdobju 1993 – 1996 sem se udeleževal pedološkega kartiranja Slovenije in drugih terenskih raziskav. Do leta 2003 sem bil habilitiran asistent za področje Pedologije in Ekopedologije. Od leta 2005 delam kot raziskovalec Kmetijskem inštitutu.

Z informatiko tal sem pričel s prvim pojavom računalnikov leta 1984 Commodore 64 in 128, nadaljeval z računalniki VAX, CP/M, UNIX in Windows operacijskih sistemih. Z uporabo GIS oz. geoinformatike sem začel leta 1987 (USGS GSmap, GSdraw), Surfer, nadaljeval z 1989 s PC ArcInfo 3.4, UNIX WS ArcInfo, ArcView, Win ArcGIS 8.3-%mygt%, SAGA, QGIS,…  do spletnih GIS platform Autodesk in Sinergise Giselle.

Scientific area and expert work

 • Tla kot naravni vir; tla in okolje, lastnosti tal, raba zemljišč in soodvisnost  s podzemnimi vodami;
 • Modeliranje lastnosti tal v prostoru in interakcije z drugimi komponentami ekosistemov;
 • Primernost in raba zemljišč za vzdržno kmetijsko in druge rabe;
 • Prostorsko planiranje in kakovost tal; trajnostna in racionalna raba zemljišč.
 • Informatika tal in okolja, talni informacijski sistemi, geoinformatika
 • Digitalna kartografija tal / Digital Soil mapping

Teaching

Visoka šola za varstvo okolja, Velenje

 • Raba in varstvo tal

Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede

 • Raba in varstvo tal
 • Ekologija tal
 • Pedologija

Memberships

 • Slovensko pedološko društvo, član, predsednik
 • International Union of Soil Sciences, član
 • European Society for Soil Conservation, član
 • EC, JRC, Digital Soil mapping Working Group, član
 • UNCCD TOR advisory working group member
 • FAO consultant, 2014, Macedonian Soil Information Systrem, Digital Soil Mapping
 • Področni odbor za poklicne standarde, Trajnostni razvoj, MDDSZ, CPI, 2014
 • Medresorska delovna skupina za zagotavljanje in kontrolo kakovosti evidenc emisij toplogrednih plinov, MOP, MKGP 2013
 • Delovna skupina za razvoj namakanja, MKO, 2013
 • Skupno občasno strokovno  telo za ocenjevanje raziskovalnih programov, 2013
 • Delovne skupine za določitev sistema zavarovanja v kmetijstvu in ribištvu, MKGP, 2008
 • Delovno skupno za spremljanje procesa Communication on SEIS in priprave zaključkov Sveta, MOP, 2007

Selected publications

 • VRŠČAJ, Borut, POGGIO, Laura, AJMONE MARSAN, Franco. A method for soil environmental quality evaluation for management and planning in urban areas. Landsc. urban plan.. [Print ed.], 2008
 • VRŠČAJ, Borut, DAROUSSIN, Joël, MONTANARELLA, Luca. SRTM as a possible source of elevation information for soil-landscape modelling. V: PECKHAM, Robert Joseph (ur.), JORDAN, Gyozo (ur.). Digital terrain modelling : development and applications in a policy support environment,
 • POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut, SCHULIN, Rainer, HEPPERLE, Erwin, AJMONE MARSAN, Franco. Metals pollution and human bioaccessibility of topsoils in Grugliasco (Italy). Environ. pollut. [Print ed.], 2009
 • POGGIO, Laura, VRŠČAJ, Borut, HEPPERLE, Erwin, SCHULIN, Rainer, AJMONE MARSAN, Franco. Introducing a method of human health risk evaluation for planning and soil quality management of heavy metal-polluted soils : an example from Grugliasco (Italy). Landsc. urban plan. 2008.
 • VRŠČAJ, Borut. Towards soil information for local scale soil protection in Slovenia. V: TOMISLAV, Novak (ur.). Status and prospect of soil information in south-eastern Europe: soil databases, projects and applications. Luxembourg: European Communities, 2007
 • VRŠČAJ, Borut, PRUS, Tomaž, LOBNIK, Franc. Soil information and soil data use in Slovenia. V: JONES, Robert J. A. (ur.), HOUŠKOVÁ, Beata (ur.), BULLOCK, Peter (ur.), MONTANARELLA, Luca (ur.). Soil resources of Europe, (European Soil Bureau Research Report, No. 9, EUR 20559 EN)
Back