12.8.2013

ZATIRANJE PELINOLISTNE AMBROZIJE

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Imetniki zemljišč morajo na podlagi Odredbe o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia (Uradni list RS, 63/10) s svojih zemljišč odstraniti alergene rastline. Potrebno jih je odstranjevati s koreninami vred ali odstraniti njihov nadzemni del na način, da se v tej rastni dobi ne bodo več obrastle. Na manjših površinah in pri manjši zapleveljenosti lahko škodljive rastline odstranite s puljenjem, na večjih površinah pa tudi s košnjo, mulčenjem ali uporabo herbicidov. Ker so škodljive rastline iz rodu Ambrosia v Sloveniji zelo razširjene, je ukrepe obvladovanja treba izvajati ne samo na kmetijskih, temveč tudi na nekmetijskih zemljiščih. 
Za zatiranje pelinolistne ambrozije so registrirani sledeči herbicidi: Callisto 480 SC v odmerku 0,25 l/ha, Harmony 75 WG v odmerku 20-30 g/ha ob dodatku močila ter Banvel 480 S v odmerku 0,5 do 1,0 l/ha ter pripravki na osnovi aktivne snovi glifosat. 
Poleg nekaterih kmetijskih površin so navedeni herbicidi namenjeni tudi za zatiranje pelinolistne ambrozije na zatravljenih nekmetijskih površinah (brežine avtocest, železnice, 1,5 m pas ob regionalnih cestah, urbane površine, ki vključujejo parke, zelenice in športne terene, ter drugih). Z njimi se lahko škropi največ 1 krat v eni rastni dobi. Za zatiranje ambrozije s strani vzdrževalcev stavb in vrtičkarjev so na razpolago tudi zanje primerne formulacije pripravkov na podlagi glifosata (npr. PLANTELLA TOTAL-R, ROUNDUP DOUBLE ACTION, ROUNDUP ALPHEÉ), ki so na voljo tudi v vrtnarskih centrih osebam brez opravljenega izpita iz znanja iz fitomedicine. Ob škropljenju je potrebno preprečiti zanašanje škropiva na sosednje gojene rastline ter vstop na sveže poškropljene površine. Zaradi zmanjšanja tveganja za površinski odtok FFS ali odtok preko drenažnih sistemov, se priporoča škropljenje v obdobju brez padavin.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!8.7.2013

KROMPIR

Nasade krompirja še naprej varujte pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Proti obema boleznima delujejo pripravki kot so Acrobat MZ, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Forum MZ WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Banko 500 SC in Ortiva. Ostalim fungicidom proti krompirjevi plesni kot so npr. Enervin, Ranman, Infinito, Melody duo in podobni, je za varstvo pred črno listno pegavostjo potrebno dodati fungicid na osnovi mankozeba ali klorotalonila. V krompiriščih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča.
 

1.7.2013

KROMPIR

Nasade krompirja še naprej varujte pred krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Proti obema boleznima delujejo pripravki kot so Acrobat MZ, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Forum MZ WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pergado MZ, Pinozeb M-45, Banko 500 SC in Ortiva. Ostalim fungicidom proti krompirjevi plesni kot so npr. Enervin, Ranman, Infinito, Melody duo in podobni, je za varstvo pred črno listno pegavostjo potrebno dodati fungicid na osnovi mankozeba ali klorotalonila. V krompiriščih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Ličinke zatirajte v mlajših razvojnih stadijih z enim izmed številnih registriranih insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen in drugi. V ekoloških nasadih lahko uporabite katerega od piretrinskih pripravkov kot je Flora verde in Spruzit prah ali Neemazal T/S.
 

17.6.2013

KROMPIR

V nekaterih krompiriščih se že pojavlja krompirjeva plesen. Čeprav sedanje vremenske razmere z visokimi temperaturami zadržujejo razvoj bolezni, je potrebno nasade redno varovati pred okužbami. Uporabite lahko katerega od pripravkov kot so Antracol combi, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Equatin pro, Melody duo WG 66,8, Enervin, Ranman top, Ranman twinpack, Pergado MZ, Revus ali tudi dotikalne fungicide kot so Antracol, Dithane, Electis, Manfil 75, Penncozeb, Pinozeb, Polyram in podobni. V nasadih spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Ličinke zatirajte v mlajših razvojnih stadijih z enim izmed številnih registriranih insekticidov kot so Actara 25 WG, Alverde, Biscaya, Bulldock EC 25, Calypso SC 480, Coragen in drugi. V ekoloških nasadih lahko uporabite katerega od piretrinskih pripravkov kot je Flora verde in Spruzit prah ali Neemazal T/S.


3.6.2013

ŽITA

Cvetenje pšenice
 

V hladnejših območjih poznejše sorte pšenice šele klasijo. Od sredine klasenja pa do sredine cvetenja je primeren čas za varstvo klasov pšenice pred okužbami z različnimi glivičnimi povzročitelji, s katerim izmed fungicidov kot so Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Caramba, Falcon EC 460, Opus 1, Prosaro, Propi 25 EC, Eminent 125 EW in podobni. Za preprečevanje okužbe klasov z glivami iz rodu Fusarium je pomembno, da je škropljenje opravljeno med cvetenjem čim prej po dežju. V jarem ječmenu se pojavlja ječmenov listni ožig in ječmenova mrežasta pegavost. Za zatiranje bolezni lahko uporabite katerega od zgoraj navedenih fungicidov. V žitih spremljajte tudi razvoj ličink žitnega strgača in listnih uši. Strgača zatirajte, če najdete v povprečju eno ličinko na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2. Uporabite lahko pripravek Biscaya OD, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 240, Poleci ali podobne. Listne uši zatirajte, če je z ušmi naseljenih več kot 20 % klasov


Cvetenje pšenice

KROMPIR

Pridelovalce krompirja opozarjamo, da se bo z otoplitvijo vremena povečala nevarnost za pojav krompirjeve plesni. Zgodaj sajene nasade, ki so sedaj že dobro razviti, je potrebno zavarovati pred okužbami. Priporočamo rabo katerega od sistemičnih fungicidov kot so Ridomil gold MZ pepite, Galben M, Melody duo WG 66,8, pri zgodnjih sortah, ki so bile pod prekrivko in bodo šle prej v izkop, izberite pripravek s krajšo karenco kot je npr. Infinito. Uporabite lahko tudi katerega od novejših pripravkov, ki so manj podvrženi izpiranju kot so Enervin, Ranman top ali Revus. V nasadih, kjer je krompir še majhen, priporočamo redno pregledovanje rastlin. Zatiranje koloradskega hrošča sedaj še ni potrebno.


27.5.2013

OZIMNA ŽITA

V nekaterih območjih posevki ozimne pšenice že cvetijo, poznejše sorte in posevki v hladnejših legah pa so še v fazi klasenja. Od sredine klasenja pa do sredine cvetenja je primeren čas za varstvo klasov pšenice pred glivičnimi okužbami. S škropljenjem v tem obdobju boste preprečili predvsem okužbe klasov s povzročitelji rjavenja pšeničnih plev in z žitno pepelovko, medtem ko je delovanje fungicidov na glive iz rodu Fusarium manj zanesljivo. Ker pride do okužbe klaskov s temi glivami med dežjem v času cvetenja je pomembno, da je škropljenje proti fuzariozam opravljeno med cvetenjem tik pred pričakovanim dežjem ali takoj po dežju. Pri najbolj intenzivni pridelavi pšenice in visokih pričakovanih pridelkih je smiselno ciljano škropljenje proti fuzariozam v omenjenem času s pripravkom Prosaro. Nevarnost za pojav fuzarioz je večja na njivah, kjer je bila v predposevku koruza. Sicer pa lahko za varstvo klasov uporabite katerega izmed pripravkov kot so Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Caramba, Falcon EC 460, Opus 1, Prosaro, Propi 25 EC, Eminent 125 EW in podobni.

V posevkih spremljajte tudi razvoj ličink žitnega strgača ter pojave listnih uši. Za odločitev o zatiranju žitnega strgača lahko uporabite enega od pragov: povprečno ena ličinka na posamezen vrhnji list ali 10 ličink na m2, ali uporabite prag 15 % poškodovane površine najbolj vitalnih zgornjih listov. V primeru preseganja praga lahko za zatiranje uporabite pripravek kot je Biscaya OD, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 240, Poleci in podoben. Zatiranje strgača po možnosti združite z zatiranjem listnih uši, ki jih navadno zatiramo v obdobju, ko je povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali ko je z ušmi naseljenih več kot 20 % klasov. Upoštevajte, da imajo pri zadrževanju populacije listnih uši precejšnjo vlogo tudi naravni sovražniki, ki jih parazitirajo, kar upoštevajte pri rabi insekticidov.

KROMPIR

Razvoj krompirja je letos zelo neenakomeren. Kljub hladnemu vremenu pa obstaja nevarnost za pojav krompirjeve plesni v nasadih, ki so vznikali v aprilu (krompirji pod prekrivko) ali v prvih dneh maja. V teh nasadih priporočamo, da začnete škropljenje s fungicidom, v kolikor tega še niste storili. Priporočamo rabo pripravkov s sistemičnim ali translaminarnim delovanjem, ki so ob pogostih padavinah manj podvržena izpiranju. Taki pripravki so npr. Ridomil gold MZ pepite, Ranmann top, Infinito, Antracol combi in podobni. V nasadih, kjer je krompir vznikal kasneje, priporočamo redno pregledovanje rastlin.


20.5.2013

OZIMNA ŽITA

Nestalno vreme s pogostimi padavinami je ugodno tudi za širjenje bolezni v žitih. Ozimni ječmeni sedaj večinoma že cvetijo, pšenice pa začenjajo s klasenjem. V posevkih ječmena se pojavljata ječmenova mrežasta pegavost in ječmenov listni ožig. Če posevkov še niste zavarovali s fungicidom je sedaj še čas, da opravite škropljenje. Uporabite lahko katerega od sledečih pripravkov: Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Falcon EC 460, Opus 1, Prosaro, Propi 25 EC, Eminent 125 EW in podobni. Kjer se v obdobju zorenja ječmena pogosto pojavlja ramularijska pegavost uporabite pripravek Amistar opti. V nekaterih gostih in dobro gnojenih posevkih ozimne pšenice smo opazili močne okužbe z žitno pepelovko. Priporočamo pregledovanje posevkov. Zatiranje bolezni je potrebno, če najdete znamenja na katerem od zgornjih treh listov na polovici rastlin. Septorijsko pegavost na listih pa je potrebno zatirati, če je okuženih več kot četrtina rastlin. Uporabite katerega od zgoraj navedenih fungicidov. Kjer ste prvo škropljenje že opravili počakajte do naslednjega škropljenja približno tri tedne. V posevkih spremljajte tudi ličinke žitnega strgača. V primeru močnejšega napada lahko škodljivca zatirate s pripravkom kot je Biscaya OD, Bulldock EC 25, Decis 2,5 EC, Fastac 100 EC, Karate Zeon 5 CS, Mavrik 240 in podobni.

KROMPIRJEVA PLESEN

Sajenje in razvoj krompirja je letos zelo neenakomeren. Letošnje vremenske razmere s pogostimi in obilnimi padavinami so nevarne za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost pojava je večja pri krompirjih pod prekrivko in v bližnjih nasadih, ter tam, kjer je krompir dolgo časa vznikal. Pridelovalcem priporočamo, da redno pregledujejo nasade in jih preventivno varujejo z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranmann top, Revus in podobni.
 

13.5.2013

OZIMNA ŽITA

Razvoj ozimnih žit je sedaj zelo pospešen. V toplejših legah in pri zgodnjih setvah ječmeni klasijo ali začenjajo s klasenjem, pšenice pa so v fazi treh kolenc ali imajo že razvit vrhnji list (BBCH 33-39). Zdravstveno stanje posevkov je zelo različno. V nekaterih ječmenih opažamo pojave ječmenove mrežaste pegavosti ali ječmenovega listnega ožiga. Obdobje, ko je razvit vrhnji list in do klasenja je primeren čas za rabo fungicidov, zlasti v posevkih, kjer izvajate varstvo samo enkrat. Zatiranje bolezni je potrebno izvesti, če najdete ječmenovo mrežasto pegavost na več kot četrtini rastlin ali ječmenov listni ožig na približno polovici rastlin. Uporabite lahko katerega od sledečih pripravkov: Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Falcon EC 460, Opus 1, Prosaro, Propi 25 EC, Eminent 125 EW in podobni. Kjer se v obdobju zorenja ječmena pogosto pojavlja ramularijska pegavost uporabite pripravek Amistar opti. V nekaterih gostih in dobro gnojenih posevkih ozimne pšenice se pojavljajo močnejše okužbe z žitno pepelovko. Priporočamo pregledovanje posevkov in zatiranje bolezni, če najdete znamenja bolezni na polovici rastlin. Uporabite katerega od zgoraj navedenih fungicidov.


KROMPIRJEVA PLESEN

Sajenje in razvoj krompirja je letos zelo neenakomeren. Najbolj zgodaj sajeni krompirji pod prekrivko so veliki že preko 30 cm, prve poznejše sorte, ki so začele vznikati okoli tretjega maja so velike okoli 10 cm, nekateri krompirji pa še vznikajo. Letošnje vremenske razmere s pogostimi in obilnimi padavinami so zelo nevarne za razvoj krompirjeve plesni. Nevarnost pojava plesni je še posebej velika pri krompirjih pod prekrivko, vendar se v teh razmerah lahko pojavi že tudi v nepokritih nasadih. Pridelovalcem zato priporočamo, da pred naslednjim dežjem krompirišča preventivno zavarujete z enim izmed dotikalnih fungicidov kot so Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Electis 75 WG, Manfil 75 WG, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M-45, Polyram DF, Ranmann top, Revus in podobni.


PLEVELI V KROMPIRJU

Kjer krompir še ni vzkalil je sedaj še čas za rabo herbicidov pred vznikom za zatiranje plevelov. Uporabite lahko pripravke kot je Plateen WG 41,5, Boxer, Metric, Sencor WG 70 ali fungicide na osnovi pendimetalina kot so Activus 40 WG, Stomp 400 SC ali Stomp Aqua.
Pendimetalin zatira večino enoletnih trav in nekatere širokolistne plevele, slabše učinkuje na smolenec, dresni in kamilico. Boxer zatira nekatere enoletne ozkolistne in širokolistne plevele, vključno s smolencem, slabše pa belo metliko. Z njim škropite tik pred vznikom krompirja na dobro oblikovane grebene. Na njivah, kjer se pojavlja bela metlika ga je priporočljivo kombinirati npr. s plateenom. Pripravka Plateen WG 41,5 in Sencor WG 70 dobro učinkujeta na majhne, komaj vznikle plevele in ob zadostni količini vlage v tleh tudi na pozneje kaleče plevele. Plateen pokrije vrzeli v delovanju sencorja, dobro uničuje tudi plezajočo lakoto in travne plevele.
V že vzniklem krompirju lahko do višine največ 5 do 10 cm še uporabite pripravek Sencor ali pa Basagran 480. Pri kasnejši rabi se občutljivost sort krompirja hitro povečuje in lahko pride do poškodb rastlin. Basagran učinkuje le proti že vzniklim plevelom, ko imajo ti razvitih 2 do 6 listov. Priporočajo rabo herbicida v dveh odmerkih v razdobju nekaj dni. Natančno upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev! 
 


7.5.2013

OZIMNA ŽITA

Toplo vreme v zadnjem obdobju je zelo pospešilo razvoj ozimnih žit, ki so sedaj večinoma v obdobju kolenčenja. Pridelovalcem priporočamo pregledovanje posevkov. Škropljenje ječmenov s fungicidom proti ječmenovemu listnemu ožigu ali žitni pepelovki priporočamo v primerih, kjer je okuženih več kot polovica rastlin. Proti ječmenovi mrežasti pegavosti pa ukrepate, če najdete pege na slabi četrtini rastlin. Uporabite lahko pripravek kot je Amistar extra, Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Eminent 125 EW,Falcon EC 460, Opus 1, Propi 25 EC, Sphaere 535 SC in podobni. Posevke ozimne pšenice je v obdobju kolenčenja potrebno varovati pred septorijsko pegavostjo in žitno pepelovko. Proti septorijski pegavosti je potrebno ukrepati, če najdete rjave pege na katerem od mlajših listov pri več kot 40 % rastlin, proti pepelovki pa, če je okuženih več kot polovica rastlin. Uporabite lahko katerega od zgoraj navedenih fungicidov. Pri pregledu posevkov bodite pozorni tudi na žitnega strgača.
 

29.4.2013

POROVA ZAVRTALKA

Pridelovalce čebulnic opozarjamo na let porove zavrtalke. Manjše površine čebule, šalotke ali pora lahko zavarujete pred škodljivcem tako, da jih prekrijete s prekrivko (kovertan, lutrasil) in s tem preprečite dostop muhe ter odlaganje jajčec na rastline. Ekološki pridelovalci preprečujejo napad muhe tudi z rednim, tedenskim škropljenjem rastlin z nerazredčeno sirotko.

OZIMNA ŽITA

Toplo vreme v zadnjem obdobju je zelo pospešilo razvoj ozimnih žit. Ječmeni na območju osrednje Slovenije in Gorenjske so sedaj večinoma v razvojnem stadiju prvega ali drugega kolenca (BBCH 31-32), pšenice pa zaključujejo z razraščanjem in začenjajo kolenčiti. Pregled posevkov je pokazal, da je zdravstveno stanje žit večinoma dobro. Okužbe z ječmenovim listnim ožigom smo opazili le na posameznih njivah na slabših tleh, v nekaterih gostih posevkih so bile opazne posamezne pege ječmenove mrežaste pegavosti, medtem ko žitne pepelovke še nismo opazili. Pridelovalcem priporočamo pregled posevkov. Škropljenje s fungicidom je smiselno opraviti v primerih, kjer je z ječmenovim listnim ožigom okuženih več kot polovica rastlin. Proti ječmenovi mrežasti pegavosti pa ukrepate, če najdete pege na slabi četrtini rastlin. Škropljenje opravite pred ali kmalu po dežju. Uporabite lahko pripravek kot je Artea plus, Archer max, Archer top 400 EC, Falcon EC 460, Opus 1, Propi 25 EC, Sphaere 535 SC in podobni. Kjer v žitih še niste zatirali plevela to storite čim prej!

12.8.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

V času trajanja suhega vremena v nasadih ni velike nevarnosti za širjenje glivičnih bolezni. V nasadih s škrlupom v primeru dežja obnovite škropilno oblogo z enim izmed pripravkov, s katerimi boste zatrli tudi skladiščne bolezni. Taki pripravki so Bellis, Thiram 80 WG, Zato 50 WG ali Zato plus.

Jabolčni zavijač 
Metuljčki jabolčnega zavijača se v nasadih in po vrtovih še vedno lovijo na feromonske vabe, vremenske razmere pa tudi omogočajo odlaganje jajčec, zato je potrebno plodove še varovati pred črvivostjo. Dva tedna po zadnjem škropljenju ponovite škropljenje z enim izmed insekticidov s krajšo karenco. Pripravek Affirm ima 7-dnevno karenco, Mospilan 20 SG in Calypso SC 480 pa 14-dnevno. Za zadnja škropljenja so primerni tudi virusni pripravki, ki jih uporabljajo v ekoloških nasadih in nimajo karence. Ti pripravki so Madex, Madex max inCarpovirusine. Kjer se v nasadih pojavljajo tudi drugi zavijači lahko virusnemu pripravku dodate tudi pripravek na osnovi B. thuringiensis (Lepinox plus).


5.8.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih poznih sort jablan in hrušk je še potrebno varstvo pred škrlupom. Škropljenje opravite približno dva tedna po zadnjem škropljenju oziroma upoštevajte padavinske razmere. Škropilno oblogo obnovite, ko pade več kot 30 mm dežja. Uporabite lahko enega izmed dotikalnih fungicidov kot je: Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG.. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Vindex 80 WG, Pepelin ali Močljivo žveplo. Pri rabi žveplovih pripravkov in listnih gnojil upoštevajte nevarnost pojava ožigov pri temperaturah nad 25 stopinjami C.

Jabolčni zvijač
Ulovi metuljčkov druge generacije so v zadnjem tednu tako v nasadih kot v naravnih okoljih večinoma majhni. Ne glede na to, pa je še naprej potrebno plodove varovati pred črvivostjo. Zatiranje škodljivca opravite približno dva tedna po zadnjem škropljenju s pripravkom, kot je Coragen, Mospilan, Calypso, Pyrinex ali Affirm. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov! Pri rabi virusnega pripravka kot je Madex, Madex max ali Carpovirusine , ki so primerni za ekološko varstvo, pa je potrebno škropljenje ponoviti po preteku osmih sončnih dni.

 

29.7.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
Nasade jablan in hrušk še naprej varujte pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. Presledke med škropljenji prilagodite zdravstvenemu stanju nasada in padavinskim razmeram. V primeru močnejših nalivov, ko dež izpere škropilno oblogo, ponovite škropljenje. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Vindex 80 WG, Pepelin ali Močljivo žveplo. Pri rabi žveplovih pripravkov in listnih gnojil upoštevajte nevarnost pojava ožigov pri temperaturah nad 25 stopinjami C.

Jabolčni zavijač
Vremenske razmere so še naprej zelo ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Tedenski ulovi metuljčkov druge generacije so v naravnih okoljih veliki, ponekod pa tudi v nasadih. Proti jabolčnemu zavijaču je potrebno škropljenje ponoviti približno dva tedna po zadnjem zatiranju s klasičnim pripravkom, kot je Coragen, Mospilan, Calypso, Pyrinex ali Affirm. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov! Pri rabi virusnega pripravka kot je Madex, Madex max ali Carpovirusine , ki so primerni za ekološko varstvo, pa je potrebno škropljenje ponoviti po preteku osmih sončnih dni.

 

22.7.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z varstvom pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. V času trajanja vročega in suhega vremena lahko počakate s škropljenjem do prvih padavin. Škropljenje opravite pred dežjem. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Vindex 80 WG, Pepelin ali Močljivo žveplo. Glede odmerkov upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Jabolčni zavijač in rdeča sadna pršica
Sedanje vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj jabolčnega zavijača. Ulov metuljčkov v naravnih okoljih je velik, v nasadih pa so ulovi različni, kar je predvsem odvisno od varstvenih ukrepov v posameznem nasadu. V tem obdobju je potrebno v nasadih največ pozornosti nameniti jabolčnemu zavijaču in pršicam. Škropljenja proti jabolčnemu zavijaču je potrebno ponoviti približno dva tedna po zadnjem škropljenju s klasičnimi pripravki, kot so Coragen, Mospilan, Calypso, Pyrinex ali Affirm. Pri rabi virusnega pripravka pa je potrebno škropljenje ponoviti po preteku osmih sončnih dni.

V nasadih spremljajte tudi razvoj in širjenje rdeče sadne pršice. V primeru prerazmnožitve jo zatirajte s pripravkom kot je Envidor SC 240, Masai, Milbeknock, Vertimec 1,8 EC ali Zoom 11 SC.


8.7.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z rednim varstvom pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi približno 10 do 12 dni, oziroma manj, v primeru pogostih ali obilnih padavin. Za varstvo pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Vindex 80 WG, Pepelin ali Močljivo žveplo. Glede odmerkov upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

Hrušev ožig
V nasadih jablan in hrušk še naprej spremljajte morebitne pojave bolezenskih znamenj hruševega ožiga. V primeru odkritja je potrebno obolele dele rastlin izrezati in odstraniti iz nasada. Pojave bolezenskih znamenj spremljajte tudi na drugih gostiteljskih rastlinah kot so kutina, japonska kutina, razne panešplje, ognjeni trn in druge. Če odkrijete bolezenska znamenja izven okuženega območja o tem obvestite fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin. Letos je v nasadih in po vrtovih veliko pojavov sušenja poganjkov zaradi okužb z monilijo ali jablanovim rakom. Tudi take posušene poganjke je potrebno odstranjevati z dreves in nasadov, saj predstavljajo vir okužb za naslednje leto.

Jabolčni zavijač
V začetku tega tedna smo opazili močnejše ulove metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe, kar kaže na začetek leta druge generacije. V nasadih je potrebno nadaljevati z rednim zatiranjem škodljivca. Po preteku približno dveh tednov od zadnjega škropljenja je potrebno nasade ponovno poškropiti z enim izmed insekticidov kot so Coragen, Mospilan, Calypso ali Pyrinex. V nasadih, kjer je črvivost plodov običajno velika, priporočamo za slabitev populacije škodljivca, dodajanje virusnega pripravka Madex ali Madex max ali Carpovirusin v polovičnem odmerku. Uporabo virusnih pripravkov priporočamo tudi pri ekološki pridelavi jabolk in hrušk. 


Črvivost plodov preprečujemo z rednim varstvom

 


Pršice
V nasadih spremljajte razvoj in širjenje pršic, predvsem rdeče sadne pršice, ki s sesanjem listov zmanjšujejo njihovo asimilacijsko površino in slabijo dozorevanje plodov. V primeru njihove prerazmnožitve, pršice zatirajte s pripravkom kot je Envidor SC 240, Masai, Milbeknock, Vertimec 1,8 EC ali Zoom 11 SC.

 

1.7.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih jablan in hrušk nadaljujte z rednim varstvom pred škrlupom z dotikalnimi fungicidi kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. Razmaki med škropljenji naj bodo dolgi približno 10 do 12 dni, oziroma manj, v primeru pogostih ali obilnih padavin. Za varstvo pred jablanovo pepelovko dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Vindex 80 WG, Pepelin ali Močljivo žveplo.

Hrušev ožig
V nasadih jablan in hrušk spremljajte morebitne pojave znamenj okužb s hruševim ožigom. Posamezne pojave bolezni smo opazili na starih drevesih v okuženih območjih. Sadjarjem še naprej svetujemo pregledovanje drevja ter izrezovanje in odstranjevanje obolelih delov rastlin. Če odkrijete bolezenska znamenja izven okuženega območja o tem obvestite fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin.


17.6.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih, kjer se je pojavil škrlup, so sedanje vremenske razmere z visokimi temperaturami ugodne za omejitev širjenja okužb, ob hkratnem izvajanju primernih varstvenih ukrepov. V takih nasadih še priporočamo rabo katerega od triazolnih fungicidov kot je Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC ali strobilurinski pripravek kot je Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus ali Tercel. Vsem naštetim fungicidom razen pripravku Zato plus in Tercel dodajte še enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. Pri rabi triazolnih in strobilurinskih pripravkov upoštevajte protirezistentno strategijo in menjujte aktivne snovi ter upoštevajte omejitve glede števila rab pripravkov v sezoni. V zdravih nasadih lahko drevje še naprej preventivno varujete z dotikalnimi fungicidi.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte še žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Raba žveplovih pripravkov v polnem odmerku omejuje širjenje pršic in drugih škodljivcev. V hruševih nasadih ne uporabljajte žvepla, ker povzroča krastavost plodov.

V ekoloških nasadih so se začela pojavljati znamenja okužb listov z jablanovo pegavostjo Diplocarpon mali, v obliki rumenenja in predčasnega odpadanja listov. Sedanje suho in vroče vreme zavira širjenje bolezni, vendar se bodo okužbe lahko širile spet v primeru deževnega vremena. Proti bolezni so učinkoviti samo bakrovi pripravki.

Jabolčni zavijač
Z otoplitvijo vremena se je nekoliko povečal ulov metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe. Po preteku več kot 14 dni od zadnje uporabe insekticidov, ki zatirajo škodljivca, bo potrebno ponoviti škropljenje z enim izmed insekticidov kot so Coragen, Calypso SC 480, Mospilan 20 SG ali Pyrinex 25 CS. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka Madex ali Madex max ali Carpovirusine v polovičnem odmerku, s katerimi slabite populacijo škodljivca.

V ekoloških nasadih uporabite omenjene virusne pripravke po preteku osmih sončnih dni od zadnjega tretiranja. V približno takih razmakih lahko uporabljate tudi pripravek Lepinox plus na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis proti breskovem in drugim zavijačem.

Hrušev ožig
V nasadih spremljajte morebitne pojave znamenj okužb s hruševim ožigom. Letos opažamo številne pojave propadanja vršičkov zaradi okužbe z monilijo, ki so na prvi pogled podobne bakterijskim okužbam. V primeru najdbe bolezenskih znamenj hruševaga ožiga v obliki venenja in povešanja vršičkov s plodiči ali mladih poganjkov jih je potrebno v suhem vremenu izrezati in previdno odstraniti iz nasadov. Če odkrijete bolezenska znamenja izven okuženega območja o tem obvestite fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin.


3.6.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
V nasadih jablan in hrušk so razmere za pojav škrlupa še naprej zelo ugodne. Ob stalnih padavinah so še vedno možne primarne okužbe z zimskimi trosi, v nasadih s pegami škrlupa pa tudi že sekundarne okužbe s poletnimi trosi. V takih razmerah je potrebno nadaljevati z rednimi škropljenji.

V nasadih, kjer še ni škrlupa in razmere to omogočajo, lahko drevje varujete z dotikalnimi fungicidi kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Antracol, Antracol WG 70 ali Thiram 80 WG. Razmake med škropljenji prilagajajte padavinam in novemu prirastu.
V nasadih, kjer so se že pojavile pege in so možne tudi sekundarne okužbe, približno 10 dni po zadnjem škropljenju uporabite triazolni fungicid kot je Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC ali strobilurinski pripravek kot je Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus ali Tercel. Vsem naštetim fungicidom razen pripravku Zato plus in Tercel dodajte enega izmed dotikalnih fungicidov. Pri rabi triazolnih in strobilurinskih pripravkov upoštevajte protirezistentno strategijo in menjujte aktivne snovi. Upoštevajte tudi omejitve glede števila rab pripravkov v sezoni. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.

Jabolčni zavijač
Letos so razmere za razvoj jabolčnega zavijača zelo spremenljive. Ulovi metuljčkov na feromonske vabe so razmeroma nizki za ta čas, saj hladno vreme in pogoste padavine ovirajo parjenje metujčkov in odlaganje jajčec. Boljše razmere za razvoj škodljivca lahko pričakujemo, ko bodo večerne temperature vsaj 15 stopinj. Takrat bo tudi čas za zatiranje škodljivca.

Hrušev ožig
Zaradi zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom svetujemo sadjarjem v okuženih območjih s hruševim ožigom redno pregledovanje nasadov. V primeru najdbe bolezenskih znamenj v obliki venenja in povešanja vršičkov s plodiči ali mladih poganjkov jih je potrebno v suhem vremenu izrezati in previdno odstraniti iz nasadov. V primeru odkritja bolezenskih znamenj izven okuženega območja je potrebno o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin. 

Ekološka pridelava jabolk
Dolgotrajno deževno in hladno vreme je ugodno za širjenje različnih glivičnih bolezni v ekoloških nasadih zlasti sajavosti, mušje pegavosti in jablanove pegavosti (Diplocarpon mali). Slednja povzroča predčasno odpadanje listja, kar vpliva na slabšo prehranjenost in kvaliteto plodov. Pri ekološki pridelavi proti tej bolezni ni na voljo dovolj učinkovitih fungicidov, razen bakrovih pripravkov v nizkih odmerkih. Ti pa lahko v deževnem in hladnem vremenu povzročijo ožige na plodovih in listih, zato morajo biti rastline med škropljenjem suhe. Mrežavost plodov preprečuje tudi raba kaolina (pripravek Cutisan) in mikrokapsuliranega žveplovega pripravka kot je Cosan, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Okužbe lahko omejujete tudi s pripravkom Ulmasud B, ki ga tudi lahko kombinirate z žveplovim pripravkom.

Listne uši lahko zatirate s pripravkom Neemazal – T/S ali s pripravkom na osnovi kalijeve soli maščobnih kislin kot je Aktiv ali Valentin eko insekticid iz maščobnih kislin.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


27.5.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka

Pogoste padavine predstavljajo veliko nevarnost za širjenje škrlupa. V nasadih, kjer so se že pojavile pege so sedaj možne tudi sekundarne okužbe. Približno 10 dni po zadnjem škropljenju s sistemičnim fungicidom je potrebno ponoviti škropljenje. Uporabite lahko triazolni fungicid kot je Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC ali Clarinet ali strobilurinski pripravek kot je Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus ali Tercel. Vsem naštetim fungicidom razen pripravku Zato plus in Tercel dodajte enega izmed dotikalnih fungicidov. Pri rabi triazolnih in strobilurinskih pripravkov upoštevajte protirezistentno strategijo in menjujte aktivne snovi.

V nasadih, kjer rabite samo dotikalne fungicide kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG, Antracol naj bodo zaradi pogostih padavin razmaki med škropljenji krajši.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.

Jabolčni zavijač
Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so letos večinoma majhni. Sedanje prenizke temperature niso ugodne za odlaganje jajčec, zato škropljenje proti temu škodljivcu še ni potrebno.

Hrušev ožig
Zaradi zgodnjega odkrivanja morebitnih okužb s hruševim ožigom svetujemo sadjarjem v okuženih območjih s hruševim ožigom redno pregledovanje nasadov. V primeru najdbe bolezenskih znamenj v obliki venenja in povešanja cvetnih šopov ali mladih poganjkov je potrebno njihovo izrezovanje v zdravo tkivo in varno odstranjevanje iz nasadov. Dela opravljajte v suhem vremenu! V primeru odkritja bolezenskih znamenj izven okuženega območja je potrebno o tem obvestiti fitosanitarnega inšpektorja ali službo za varstvo rastlin.

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Ameriške borovnice so večinoma odcvetele. Kjer so na grmih še cvetovi je še nevarno za sekundarne okužbe z borovničevo monilijo. Kdor še ni uporabil pripravka Switch 62,5 WG, ki deluje tudi proti antraknozi, lahko sredstvo še uporabi. Za zadnja škropljenja nasadov proti antraknozi uporabite pripravek Signum. Škropivu dodajte Teldor SC 500 ali Rovral aquaflo za zatiranje sive plesni. Rovral aquaflo deluje tudi na alternarijo.
Pri ekološki pridelavi lahko za varstvo pred obema boleznima uporabite pripravek Milsana.

VARSTVO JAGOD

 

Jagode so v nasadih na ljubljanskem in gorenjskem območju večinoma v odcvitanju. Na površini zasnovanih plodov so že vidna semena (fenofaza 73). Nestanovitno vreme s pogostimi padavinami je ugodno za širjenje glivičnih bolezni kot so siva plesen, antraknoza in listne peagavosti, v pokritih nasadih pa so razmere ugodne tudi za razvoj in širjenje jagodove pepelovke. V preteklem tednu smo tudi v pokritih nasadih na odmrlih delih cvetov opažali pojave sive plesni (botritis). Nestanovitno in hladnejše vreme je ugodno za razvoj te bolezni. Sadjarjem priporočamo uporabo pripravkov s krajšo varnostno dobo kot so Signum, Teldor SC 500, Pyrus 400 SC ali Rovral aquaflo. V ekoloških nasadih lahko za varstvo plodov pred sivo plesnijo uporabite komarčkov ekstrakt.
Nasade na prostem je potrebno varovati tudi pred antraknozo. Za to lahko uporabite pripravka Signum ali Ortiva.
Kjer se na listih pojavlja jagodna pepelasta plesen lahko za varstvo uporabite pripravek s krajšo varnostno dobo kot je Quadris, Karathane gold, Signum ali AQ – 10. Pripravek AQ – 10 lahko uporabite tudi v ekoloških nasadih.


20.5.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
Pogoste padavine, velik potencial zimskih trosov škrlupa in hiter prirast listja so dejavniki, ki predstavljajo veliko nevarnost za širjenje škrlupa. V nasadih se že pojavljajo pege, kar omogoča tudi sekundarne okužbe. V takih razmerah je pomembno, da je drevje ves čas dobro zavarovano s fungicidno oblogo. Pri uporabi dotikalnih fungicidov je potrebno upoštevati izpiranje škropilne obloge po vsakih padavinah, večjih od 20 do 25 mm. Pri določanju razmakov med škropljenji upoštevajte tudi prirast novega listja, ki ni zavarovano. Pri rabi sistemičnih triazolnih pripravkov ali strobilurinskih pripravkov so razmaki med škropljenji lahko nekoliko daljši, ker se sredstva ne izpirajo in se delno premeščajo v mlado listje in sedaj tudi še v plodiče.

V nasadih, kjer konfiguracija terena omogoča pogosta škropljenja, lahko za varstvo uporabite katerega od sledečih dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, DithaneM-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG. V nasadih, kjer so se že pojavile pege škrlupa priporočamo rabo triazolnega sistemičnega fungicida kot so Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC ali Clarinet ali strobilurinskih pripravkov kot so Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus. Vsem naštetim fungicidom razen pripravku Zato plus dodajte enega izmed zgoraj navedenih dotikalnih fungicidov. Pri rabi triazolnih in strobilurinskih pripravkov upoštevajte protirezistentno strategijo in menjujte aktivne snovi. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu obvezno dodajte tudi žveplov pripravek v polnem odmerku.

Listne uši
Vlažno vreme je ugodno za razvoj listnih uši. Za njihovo zatiranje lahko uporabite pripravke Actara 25 WG, Mospilan 20 SG, Calypso SC 480, Confidor SL 200, Cohinor SL 200, Pirimor 50 WG, Teppeki ali Neemazal T/S.
Zaradi varovanja čebel pred rabo insekticidov obvezno odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernih urah!

Ekološka pridelava
Priekološkem kmetovanju lahko za zatiranje listnih uši uporabite Neemazal – T/S ali pripravek na osnovi kalijeve soli maščobnih kislin kot je Aktiv ali Valentin eko insekticid iz maščobnih kislin. V ekoloških nasadih so sedanje razmere ugodne tudi za okužbe listja z jablanovo pegavostjo (Diplocarpon mali). Proti bolezni najbolje delujejo pripravki na osnovi bakra.

Hrušev ožig
Sadjarjem v okuženih območjih s hruševim ožigom svetujemo redno pregledovanje nasadov. V primeru pojava bolezenskih znamenj v obliki venenja in povešanja cvetnih šopov, svetujemo njihovo izrezovanje v zdravo tkivo in varno odstranjevanje iz nasadov ter dodajanje bakra v škropilno brozgo. Uporabite pripravek Cuprablau - Z v 0,06 % koncentraciji. Dela opravljajte v suhem vremenu!

3.5.2013

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
Obilne padavine ob koncu tedna in hiter prirast listne mase sta dejavnika, ki omogočata okužbe drevja z zimskimi sporami škrlupa, pa tudi okužbe z jablanovo pepelovko in drugimi glivičnimi boleznimi. V takih razmerah priporočamo za varstvo drevja rabo enega izmed sistemičnih triazolnih fungicidov kot je Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC, Clarinet ali strobilurinskih pripravkov kot so Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus. Naštetim fungicidom razen pripravku Zato plus dodajte enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG. Razmaki med škropljenji naj bodo v sedanjih nevarnih razmerah dolgi približno 7 dni. Obvezno upoštevajte protirezistentno strategijo pri rabi sistemičnih fungicidov inizmenično škropite z aktivnimi snovmi iz različnih skupin. Strobilurinski in triazolni fungicidi delujejo tudi proti jablanovi pepelovki. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin. Vindex 80 WG, Thiovit jet ali Močljivo žveplo v polnem odmerku. Žveplovi pripravki ovirajo tudi razvoj pršic. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

V nasadih, kjer so bili ulovi jabolčne grizlice več kot 30 osic na ploščo ali kjer se osice običajno pojavljajo, lahko po končanem cvetenju za njeno zatiranje uporabite enega izmed insekticidov kot je Calypso SC 480, Mospilan 20 SG ali Actara 25 WG. Omenjeni pripravki zatirajo tudi listne uši. Za njihovo zatiranje pa lahko uporabite tudi pripravka Confidor 200 SL ali Kohinor SL 200. Vremenske razmere s pogostimi padavinami so zelo ugodne za širjenje listnih uši.

Zaradi varovanja čebel pred rabo insekticidov obvezno odstranite cvetočo podrast! Škropljenje opravite v večernih urah!

Pri ekološkem kmetovanju lahko za zatiranje listnih uši uporabite Neemazal – T/S ali pripravek na osnovi kalijeve soli maščobnih kislin kot je Aktiv ali Valentin eko insekticid iz maščobnih kislin. V ekoloških nasadih so sedanje razmere tudi ugodne za okužbe listja z jablanovo pegavostjo (Diplocarpon mali). Proti bolezni najbolje delujejo pripravki na osnovi bakra.

Hrušev ožig
Pri jablanah in hruškah, ki so cvetele po prvem maju ali še cvetijo, je lahko prišlo do cvetnih okužb z bakterijo hruševega ožiga. Inkubacije se bodo predvidoma iztekle že v tem tednu. Sadjarjem v okuženih območjih svetujemo redno pregledovanje nasadov. V primeru pojava bolezenskih znamenj v obliki venenja in povešanja cvetnih šopov, svetujemo njihovo izrezovanje v zdravo tkivo in varno odstranjevanje iz nasadov. Dela opravljajte v suhem vremenu! Razkužujte orodje in obutev! Priporočamo tudi dodajanje bakrovega pripravka Cuprablau - Z v 0,06 % koncentraciji ob rednem škropljenju proti škrlupu in jablanovi pepelovki.


LISTNA LUKNJIČAVOST KOŠČIČARJEV

 

Nalistih in plodovih češenj in višenj se množično pojavlja listna luknjičavost koščičarjev in tudi monilija. Kjer dopuščajo karence lahko za preprečevanje širjenja okužb na mlade liste, drevje zavarujete s fungicidom kot je Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG, ki imata karenco 21 dni. Za varstvo pred monilijami lahko škropivu dodate tudi pripravek Teldor SC 500 ali Rovral aquaflo, ki imata karenco 3 dni.
 

7.5.2013

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

V nasadih ameriških borovnic se je na vršičkih začela pojavljati borovničeva monilija. Povešeni poganjki so že prekriti s trosi, ki povzročajo sekundarne okužbe cvetov iz katerih se namesto plodov razvijejo mumije. Za preprečevanje cvetnih okužb priporočamo takojšnje ponovno škropljenje grmov s fungicidom. Kjer še niste uporabili fungicida Score 250 EC ga lahko še uporabite, sicer pa nasade poškropite s pripravkom Switch 62,5 WG. Zaradi obilice vlage in zelo dobrih razmer za širjenje tudi drugih bolezni, k obema fungicidoma priporočamo dodajanje pripravka Rovral aquaflo ali ekološkega pripravka Milsana.

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
Toplo vreme v minulem tednu je pospešilo prirastlistne mase na sadnem drevju. Mladi lističi so zelo občutljivi za okužbe, zato je nasade potrebno redno varovati pred škrlupom in jablanovo pepelovko. V sedanjih, izjemno ugodnih razmerah za okužbe priporočamo za varstvo pred škrlupom rabo pripravkov s sistemičnim delovanjem kot so Difo 25 % EC, Duaxo koncentrat, Indar 5 EW, Score 250 EC, Clarinet in tudi Flint, Stroby WG, Zato 50 WG ali Zato plus. Naštetim pripravkom razen pripravku Zato plus dodajte enega izmed dotikalnih fungicidov kot so Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG. Uporabite lahko tudi pripravek Chorus ali Mythos, na hruškah pa tudi Ziram 76 WG. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus, Pepelin. Vindex 80 WG, Thiovit jet ali Močljivo žveplo.

Hrušev ožig
Toplo vreme in padavine v prvih dneh maja so v okuženih območjih s hruševim ožigom omogočale okužbe cvetov jablan in hrušk z bakterijo. Glede na izračun modela za prognoziranje bolezni so bile razmere za okužbe zelo ugodne. Sadjarjem svetujemo, da v okuženih nasadih jablan in hrušk škropivu proti škrlupu dodate tudi bakrov pripravek Cuprablau-Z v 0,06 % koncentraciji. Škropljenja z bakrom je priporočljivo opraviti tudi v nasadih, ki jih je prizadela toča.29.4.2013

VARSTVO JAGOD

 

Razvoj jagod je v nasadih različen. Dvoletne rastline ponekod že cvetijo, večinoma pa še ne. Visoke dnevne temperature so ugodne za razvoj pršic in jagodne pepelaste plesni, še posebej v pokritih nasadih. Do začetka cvetenja lahko rastline žveplate z žveplom v prahu, s čimer omejujete širjenje pršic, pepelaste plesni in tudi drugih škodljivcev (rilčkarji). V času cvetenja žveplajte samo po vmesnih poteh in ne po rastlinah. Če jagode niso pokrite naj bo vsaj dva dneva po žveplanju suho vreme in dnevne temperature nad 15 stopinj. V primeru spremenljivega vremena v jagodah na prostem uporabite žveplov pripravek kot je Cosan, Kumulus DF, Pepelin. Vindex 80 WG ali Thiovit jet. Proti črni pegavosti jagod (Colletotrichum acutatum) škropivu dodajte pripravek Ortiva ali Signum.

VARSTVO AMERIŠKIH BOROVNIC

 

Na ameriških borovnicah je razvoj listov in grozdičev v zadnjem tednu hiter. Rastline so razvile veliko listne mase in nekatere sorte so že začele cveteti. Proti primarnim okužbam z borovničevo monilijo je po preteku približno dveh tednov od prvega škropljenja potrebno ponoviti škropljenje s pripravkom Score 250 EC. Upoštevajte sredstvu priložena navodila! Ekološki pridelovalci lahko uporabijo pripravek Milsana, ki je ekstrakt sahalinskega dresnika. 

VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

V času odpadanja prvih venčnih listov je potrebno koščičarje v primeru padavin še enkrat poškropiti proti cvetni moniliji. Uporabite lahko pripravke kot so Chorus 50 WG, Rovral aquaflo, Topsin M, Topas 100 EC ali Teldor SC 5. Škropljenje opravite pred dežjem. Po cvetenju nadaljujte z zatiranjem listne luknjičavosti koščičarjev s pripravkom Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG.
Po cvetenju, ko odpadejo vsi venčni listi, pri breskvah in predvsem nektarinah preverite tudi prisotnost resarjev. To storite s stresanjem vejic nad svetlo podlago. Kjer najdete škodljivce lahko za njihovo zatiranje uporabite pripravek Confidor SL 200 ali Kohinor SL 200. Pripravka delujeta tudi proti listnim ušem.

Zaradi varstva čebel je potrebno pred rabo insekticidov odstraniti cvetočo podrast in preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Škropljenje opravite zvečer in ob mirnem vremenu!
Breskve je po cvetenju potrebno varovati tudi pred okužbami z breskovim škrlupom. Uporabite pripravek Syllit 400 SC, Kumulus DF ali Thiovit Jet.
 

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK

Škrlup in jablanova pepelovka
Razvoj drevja je v zadnjem obdobju zelo hiter. Hruške in jablane so večinoma večinoma v polnem cvetenju, ali pa začenjajo s cvetenjem. Razlike v razvoju med nižinskimi in višinskimi legami so letos majhne. S hitrim razvojem drevja je velik tudi prirast mladega listja, ki je še posebej občutljivo za okužbe s škrlupom. Ker je letos infekcijski potencial zimskih trosov škrlupa zelo velik, je potrebno zagotoviti, da je na novo priraslo tkivo pravočasno zavarovano s fungicidno oblogo. Za okužbo namreč zadostuje že štiri urna omočenost listja.

Pred padavinami je potrebno drevje zavarovati pred škrlupom z dotikalnim fungicidom kot je Delan 700 WG, Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Penncozeb, Pinozeb M-45, Polyram DF, Syllit 400 SC, Thiram 80 WG. Uporabite lahko tudi pripravek Chorus ali Mythos, na hruškah pa tudi Ziram 76 WG. Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte žveplov pripravek v največjem priporočenem odmerku. Uporabite lahko fungicide kot je Cosan, Kumulus,Pepelin. Vindex 80 WG, Thiovit jet ali Močljivo žveplo.


11.4.2013

VARSTVO KOŠČIČARJEV

 

Po dolgi in obilno namočeni zimi pričakujemo ob otoplitvi vremena hiter razvoj rastlin. Razmere bodo ob dežju nevarne tudi za razvoj in širjenje različnih glivičnih bolezni kot so breskova kodravost, listna luknjičavost koščičarjev, cvetna in plodova monilija, rožičavost češpelj ipd.

Razvoj koščičarjev je sedaj zelo različen, odvisno od vrste, sorte in lege oz. območja. V toplejših območjih breskve, nektarine in marelice večinoma cvetijo, drugod pa so še v stadiju brstenja.

Breskve in nektarine je med brstenjem potrebno varovati pred okužbami mladih lističev z breskovo kodravostjo. V hladnejših območjih lahko med brstenjem uporabite bakrov pripravek kot je Champion 50 WG, Cuprablau-Z, Cuprablau-Z Ultra, Kupro 190 SC, Kocide 2000, Kocide DF, Nordox 75 WG ali Bordojska brozga Caffaro. Kjer so rastline že pred cvetenjem pa uporabite organski fungicid kot je npr. Ziram 76 WG ali Syllit 400 SC. Med cvetenjem je breskve in nektarine potrebno zavarovati tudi pred okužbami cvetov s cvetno in plodovo monilijo. Škropljenje opravite pred dežjem. Uporabite lahko pripravek Chorus50 WG, Rovral aquaflo, Topsin M, Topas 100 EC ali Teldor SC 500. Podobno velja za cvetoče marelice, kjer lahko uporabite tudi pripravek Duaxo koncentrat, ne pa pripravka Topas 100 EC. Pri ekološki pridelavi pa lahko za varstvo cvetočih rastlin uporabite Ulmasud B ali Mycosin.

Slive, češplje, češnje in višnje zavarujte pred listno luknjičavostjo koščičarjev. V hladnejših območjih kjer je razvoj počasnejši lahko uporabite bakrov pripravek. Kjer so rastline že pred cvetenjempa uporabite pripravek kot je Ziram 76 WG, Merpan 50 WP ali Merpan 80 WDG. V ekoloških nasadih pa lahko uporabite pripravek Vitisan v kombinaciji z žveplovim pripravkom.

Za varstvo pred boleznimi je zelo pomembna tudi rastlinska higiena. Sadjarjem priporočamo, da iz nasadov odstranjujejo in uničujejo mumije, okužene veje in druge rastlinske dele, ki so stalen vir okužb.


ZATIRANJE MURVOVEGA IN AMERIŠKEGA KAPARJA

 

Sadjarje, ki imajo v nasadih težave zaradi prerazmnožitve kaparjev obveščamo, da je bilo tudi letos izdano izjemno dovoljenje za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC za omejevanje populacije murvovega kaparja na koščičarjih in ameriškega kaparja na pečkarjih.  
Sredstvo se lahko uporabi samo enkrat v rastni dobi, v času pred cvetenjem.

Pri breskvah, marelicah in nektarinah se uporablja v fazi BBCH 55-57, oz. ko so konice zelenih listov 5 mm nad brstnimi luskami, to je v razvojnem stadiju oplojenih samic murvovega kaparja. Odmerek je 35 do 40 ml na 100 l vode pri izhodiščni porabi vode 800 l/ha, največji dovoljeni odmerek pa je 0,32 l/ha. Pri jablanah in  hruškah se prav tako uporablja v razvojni fazi BBCH 55-57, deluje na prezimele ličinke prve stopnje.
Sredstvo ni v prosti prodaji. Pridelovalci, registrirani pri MKO so ga lahko nabavili neposredno preko podjetja Hmezad Exim d.o.o., Žalec.

Sredstvo je strupeno za čebele. Upoštevajte predpise s področja varstva voda!

V ekoloških nasadih jablan lahko za zatiranje kaparjev uporabite žvepleno-apneno brozgo. Za dobro delovanje sredstva naj bo vsaj tri dni brez padavin. Koncentracijo prilagodite razvojnemu stanju drevja. Upoštevajte sredstvu priložena navodila!
 

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK PRED ŠKRLUPOM

 

Sadjarje obveščamo, da so zimske spore škrlupa že dozorele. Infekcijski potencial je zaradi stalne vlažnosti tal preko zime izjemno velik, zato lahko do primarnih okužb pride ob vsakem obilnem dežju. V nasadih, kjer drevje šele odganja ga lahko zavarujete z enim izmed zgoraj naštetih bakrovih pripravkov. V toplejših območjih in legah, kjer je razvoj hitrejši pa uporabite dotikalni fungicid kot je Dithane M-45, Dithane DG NEOTEC, Delan 700 WG, Syllit 400 SC, Merpan 50 WP, Merpan 80 WDG, Polyram DF ali Thiram 80 WG, v hruškah pa tudi Ziram 76 WG.

 

12.8.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
V vinogradih še vedno ni velike nevarnosti za širjenje peronospore, oidija in sive grozdne plesni. Z varstvom bo potrebno nadaljevati, če se bodo pojavljale obilnejše padavine.


5.8.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
Sedanje vremenske razmere z visokimi dnevnimi temperaturami so ugodne predvsem za raznovrstne pojave ožigov, manj pa za širjenje bolezni. Ob spremembi vremena oziroma pojavu dežja, pa bo trto potrebno še naprej varovati pred peronosporo , oidijem in sivo grozdno plesnijo. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite enega izmed fungicidov kot je : Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG, Enervin, Mildicut, ali bakrov pripravek. Za varstvo pred odijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.

Za varstvo grozdja pred sivo grozdno plesnijo lahko uporabite pripravek kot je Cantus WG, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500, Mythos, Pyrus 400 SC, Rovral aquaflo ali Botector. Slednji je primeren za ekološko vinogradništvo. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov in navodila proizvajalcev sredstev!

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev.

29.7.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
Suho vreme in visoke temperature niso ugodne za razvoj in širjenje peronospore in oidija vinske trte, zato lahko s škropljenji počakate do prvega dežja oziroma pojava močnih ros. V primeru pojava padavin pa trto pred peronosporo zavarujte z dotikalnim fungicidom kot je Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG ali kateri od bakrovih pripravkov. Za varstvo pred oudijem dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Kjer je trta že okužena z oidijem pa lahko uporabite tudi katerega od sistemičnih pripravkov.
Kjer se pojavljajo močne rose oziroma kjer je vinska trta po dežju omočena najmanj štiri ure, jo je potrebno varovati pred peronosporo in oidijem. Pred peronosporo varujte trto z enim izmed fungicidov kot je : Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG, Enervin, Mildicut, ali z bakrovim pripravkom. Za varstvo pred odijem škropivu dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Uporabite lahko tudi pripravke kot so Falcon EW 460, Karathane gold 350 EC, Quadris, Stroby WG, Collis, Crystal, Talendo ali podobne.

Kjer je trta že okužena z oidijem priporočamo žveplanje z žveplom v prahu in po dveh dnevih škropljenje s strobilurinskim ali triazolnim pripravkom. Pri izboru stobilurinskega ali triazolnega pripravka upoštevajte zgodovino rabe oziroma kolobarjenje zaradi nevarnosti pojava oziroma obstoja odpornosti oidija na aktivno snov. Pri omejevanju širjenja oidija je priporočljivo tudi dodajanje bakrovega pripravka pri varstvu pred peronosporo.

Izogibajte se škropljenju pri visokih temperaturah!

Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev.


22.7.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
Suho vreme in visoke temperature niso ugodne za razvoj in širjenje peronospore in oidija vinske trte, zato lahko s škropljenji počakate do prvega dežja oziroma pojava močnih ros. V primeru pojava padavin pa trto pred peronosporo zavarujte z dotikalnim fungicidom kot je Antracol, Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Electis 75 WG ali kateri od bakrovih pripravkov. Za varstvo pred oudijem dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Kjer je trta že okužena z oidijem pa lahko uporabite tudi katerega od sistemičnih pripravkov.

 

8.7.2013


VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
Vinsko trto še naprej redno varujte pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo lahko uporabite fungicide s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem kot so: Galben M, Galben C, Fantic F WG, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Mikal Premium F, Mikal flash, Alleato 80 WG, Momentum F, Curzate M, Curzate R, Antracol combi, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Melody combi WG 65,3, Melody duo WG 66,8, Emendo F, Forum star, Verita, Verita profiler, Valis F, Revus, Pergado C, Pergado F, Pergado MZ, Mildicut, Enervin in podobni. V tem obdobju, ko so grozdne jagode zelo občutljive na okužbe z oidijem, zmanjšamo nevarnost okužb tudi z uporabo pripravkov, ki vsebujejo baker. Sicer pa za varstvo pred oidijem škropivu proti peronospori dodajte enega izmed pripravkov kot je Folicur EW 250, Orius 25, Mystic 250 EC, Tebuscha 25 % EW, Falcon EC 460, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Karathane gold 350 EC, Collis, Stroby WG, Crystal, Talendo ali Vivando. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Redna raba žvepla je priporočljiva tudi zaradi omejevanja razvoja pršic. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

V vinogradih, kjer običajno prihaja do znamenj pomanjkanja magnezija in venenja pecljevine v jeseni, sedaj še priporočamo dodajanje magnezijevih listnih gnojil.
 

1.7.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Peronospora in oidij vinske trte
Vinsko trto je v obdobju nestanovitnega vremena potrebno redno varovati pred peronosporo in oidijem. Za varstvo pred peronosporo uporabite fungicide s sistemičnim ali delno sistemičnim delovanjem kot so: Galben M, Fantic F WG, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Mikal Premium F, Mikal flash, Alleato 80 WG, Momentum F, Curzate M, Antracol combi, Acrobat MZ WG, Forum MZ WG, Melody combi WG 65,3, Melody duo WG 66,8, Emendo F, Forum star, Verita, Verita profiler, Valis F, Revus, Pergado F, Pergado MZ, Mildicut, Enervin in podobni. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, Cabrio top ali Quadris, ki zatirajo tudi oidij. Sicer pa za varstvo pred oidijem škropivu proti peronospori dodajte enega izmed pripravkov kot je Folicur EW 250, Orius 25, Mystic 250 EC, Tebuscha 25 % EW, Falcon EC 460, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Karathane gold 350 EC, Collis, Stroby WG, Crystal, Talendo ali Vivando. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Redna raba žvepla je priporočljiva tudi zaradi omejevanja razvoja pršic. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

V vinogradih, kjer običajno prihaja do znamenj pomanjkanja magnezija in venenja pecljevine v jeseni, je po cvetenju vinske trte primeren čas za rabo magnezijevih listnih gnojil, ki jih lahko dodate škropivu.


Znamenja pomanjkanja magnezija na vinski trti 


Zatiranje ameriškega škržatka - prenašalca zlate trsne rumenice
Sedaj, ko je trta odcvetela, je potrebno opraviti prvo zatiranje ličink ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice. Za prvo zatiranje priporočamo rabo pripravka Actara 25 WG v odmerku 200 g/ha ali pripravkov na osnovi deltametrina Decis 2,5 EC ali Gat decline 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. V ekološki pridelavi lahko uporabite piretrinski pripravek Kenyatox verde v odmerku 0,8 l/ha ali Flora verde v odmerku 1,6 l/ha.
Škržatka je potrebno zatirati v vseh vinogradih za pridelavo grozdja, na celotnem razmejenem območju, to je v žarišču okužbe in varnostnem območju. Razmejeno območje zajema večino vinogradov na Primorskem, Dolenjskem, v Beli Krajini, Posavju, na Štajerskem in v Prekmurju. Zatiranje je potrebno izvesti tudi v vseh matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah povsod po Sloveniji.
Natančen zemljevid razmejenih območij najdete na spletni strani: zloženka.

Zaradi varstva čebel je potrebno insekticide uporabiti, ko trta popolnoma odcveti. Pred tem odstranite cvetočo podrast. Škropljenje opravite v večernih urah, ko so čebele v panjih! Upoštevajte sredstvom priložena navodila!Ličinke ameriškega škržatka se zadržujejo na spodnji strani listov.17.6.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Vinska trta sedaj večinoma cveti. Trto je potrebno redno varovati pred peronosporo in oidijem. V vinogradih, kjer se je peronospora že pojavila, so že ob močnih rosah možne tudi sekundarne okužbe. Za varstvo pred peronosporo lahko sedaj uporabite fungicide s sistemičnim, delno sistemičnim ali dotikalnim delovanjem, razen fungicidov, ki vsebujejo baker. Primerni pripravki so: Galben M, Fantic F WG, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Mikal Premium F, Mikal flash, Alleato 80 WG, Momentum F, Curzate M, Antracol combi, Acrobat MZ WG, Melody combi WG 65,3, Melody duo WG 66,8, Forum star, Verita, Verita profiler, Valis F, Revus, Pergado F, Pergado MZ, Mildicut, Enervin in podobni. Za varstvo pred oidijem dodajte enega izmed pripravkov kot je Folicur EW 250, Orius 25, Mystic 250 EC, Tebuscha 25 % EW, Falcon EC 460, Nativo 75 WG, Domark 100 EC, Postalon 90 SC, Karathane gold 350 EC, Quadris, Universalis, Cabrio top, Collis, Stroby WG, Crystal, Talendo ali Vivando. Škropivu dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo. Žveplovi pripravki v toplem vremenu zatirajo tudi pršice šiškarice, ki so se v hladni in deževni pomladi prerazmnožile v številnih vinogradih.
Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


3.6.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

V vinogradih v toplejših območjih se že pojavlja peronospora vinske trte. Spremenljivo vreme s pogostimi padavinami je omogočalo številne primarne okužbe, zato lahko ob otoplitvi vremena pričakujemo hitrejši iztek inkubacij in pojav bolezenskih znamenj tudi v drugih vinogradniških območjih. Vinogradnikom priporočamo, da trte preventivno zavarujete z enim izmed fungicidov s sistemičnim delovanjem ali translaminarnim delovanjem oziroma novejše pripravke, ki so manj podvrženi izpiranju. Primerni pripravki so: Galben C, Galben M, Fantic F WG, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Mikal Premium F, Mikal flash, Alleato 80 WG, Momentum F ali Curzate R, Curzate M, Antracol combi, Acrobat MZ WG, Melody combi WG 65,3, Melody duo WG 66,8, Forum star, Verita, Verita profiler, Valis F, Revus, Pergado F, Pergado MZ, Mildicut, Enervin in podobni. Za varstvo pred oidijem in za omejevanje širjenja pršic šiškaric dodajte tudi žveplov pripravek kot je Cosan, Cosinus, Cosavet DF, Kumulus, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.


27.5.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Vremenske razmere so nevarne za okužbe trte s peronosporo. Vinogradnikom priporočamo preventivno varstvo trte z enim izmed fungicidov s sistemičnim ali translaminarnim delovanjem oziroma novejše pripravke, ki so manj podvrženi izpiranju. Primerni pripravki so: Galben C, Galben M, Fantic F WG, Ridomil gold combi pepite, Ridomil gold MZ pepite, Curzate R, Curzate M, Antracol combi, Acrobat MZ WG, Melody combi WG 65,3, Melody duo WG 66,8, Forum star, Verita, Verita profiler, Mikal Premium F, Mikal flash, Alleato 80 WG, Momentum F, Valis F, Revus, Pergado F, Pergado MZ, Mildicut in podobni.
Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Pepelin, Thiovit Jet, Vindex 80 WG ali Močljivo žveplo.


20.5.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je v vinogradih zelo različen, odvisno od sorte in lege. Vremenske razmere so v zadnjem obdobju ugodne za primarne okužbe s peronosporo vinske trte. Vinogradnikom priporočamo preventivno varstvo trte pred okužbami. Uporabite enega izmed dotikalnih fungicidov kot je Delan 700 WG, Folpan 80 WDG, Antracol , Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Electis 75 WG, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Pinozeb M – 45 ali Polyram DF. Kjer je razvoj trte hitrejši in je že pred cvetenjem priporočamo rabo sistemičnega fungicida. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Deževno vreme je letos ugodno tudi za širjenje pršic šiškaric. Pri močnem napadu lahko za zatiranje uporabite pripravek Orthus 5 SC, sicer pa njihov razvoj ovira tudi redna raba žveplovih pripravkov. Uporabite jih v odmerkih, kot jih priporočajo proizvajalci sredstev!


13.5.2013

VARSTVO VINSKE TRTE

Razvoj vinske trte je v vinogradih zelo različen, odvisno od sorte in lege. Vremenske razmere so bile v zadnjem tednu ugodne za prve primarne okužbe s peronosporo vinske trte, zato vinogradnikom priporočamo preventivno varstvo pred okužbami. Uporabite enega izmed dotikalnih fungicidov kot je Delan 700 WG, Folpan 80 WDG, Antracol , Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M-45, Manfil 75 WG, Electis 75 WG, Manfil 80 WP, Pencozeb 75 DG, Pinozeb M – 45 ali Polyram DF. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek kot je Cosan, Močljivo žveplo, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Deževno vreme je letos ugodno tudi za širjenje pršic šiškaric. Pri močnem napadu lahko za zatiranje uporabite pripravek Orthus 5 SC, sicer pa njihov razvoj ovira tudi redna raba žveplovih pripravkov. Uporabite jih v odmerkih, kot jih priporočajo proizvajalci sredstev!


Pršice šiškarice na vinski trti – spodnja in zgornja stran lista (13.5.2013)


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije