dr. Franc Čuš

Dr., univ. dipl. inž. agr. in univ. dipl. inž. živ. teh. Višji znanstveni sodelavec; Predstojnik Oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo Oddelek za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo izotopske analize, mikrobiologija vina, senzorika vina, ostanki FFS Predstojniki, Raziskovalci +386 (0)1 280 52 43 franc.cus@kis.si

Delovne izkušnje

 • Od 1.10.2000 do 30.9.2005 zaposlen kot asistent stažist na Biotehniški fakulteti UL, Katedri za vinogradništvo. Pedagoško in raziskovalno delo: sodelovanje v programski skupini, na temeljnih in CRP projektih – vinogradniške tehnologije in populacija kvasovk na grozdni jagodi. Pedagoške izvolitve na UL BF: asistent za področje Vinogradništva (25.10.1999 - 24.10.2002; ponovna izvolitev 30.9.2002 - 29.9.2005), asistent za področje Hortikultura (24.10.2005 - 23.10.2008).
 • Od 3.1.2006 do 21.10.2008 zaposlen kot asistent z doktoratom za področje Vinarskih analiz v Enološkem oddelku Centralnega laboratorija na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Od 21.10.2008 zaposlen kot znanstveni sodelavec za isto področje ter od 18.11.2013 kot višji znanstveni sodelavec.
 • Od 9.7.2012 do 31.12.2013 predstojnik Centralnega laboratorija na KIS.
 • Od 1.1.2013 predstojnik Oddelka za sadjarstvo, vinogradništvo in vinarstvo na KIS.

Strokovna izpopolnjevanja

 • Udeležba na tečaju »Osnove visokoločljivostne tekočinske kromatografije (HPLC)« (23.-26. november 1999, BIA d.o.o., Ljubljana)
 • Udeležba na  strokovnem izpopolnjevanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju »Osnove visokošolske didaktike – 1. in 2. modul« (25.-27. januar 2001, UL FF, Radovljica)
 • Udeležba na CEEPUS Intensive Course »Wine Technology and Biotechnology« (22.-29. april 2001, Szent Istvan University, Faculty of Food Science, Budimpešta, Madžarska)
 • Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju »Power of microbes in industry and environment«(7.-9. junij 2002, Opatija, Hrvaška)
 • Udeležba na programu »Usposabljanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina« v trajanju 74 ur (25.10.-20.12. 2002, UL BF, Ljubljana).
 • Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju »1st International Symposium on Grapevine« (junij 2003, Lizbona, Portugalska)
 • Aktivna udeležba na mednarodnem kongresu »1st FEMS Congress of European Microbiologists« (29. junij do 3. julij 2003, Ljubljana)
 • Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju 23rd International Specialised Symposium on Yeasts (26.-29. avgust 2003, Budimpešta, Madžarska)
 • Organizacija in udeležba na mednarodni strokovni delavnici »Ampelotehnika v vinogradu« s priznanim avstralskim strokovnjakom dr. Richardom Smartom (9.-10. avgust 2004, UL BF, Koper, Ormož).
 • Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju »The 19th International ICFMH Symposium Food micro 2004« (12.-16. september 2004, Portorož)
 • Aktivna udeležba na delavnici z naslovom »THE USE OF INFORMATIC APPLICATIONS FOR THE EU WINE DATABANK« v okviru regulative EC Reg 2120/2004 (12.-13. oktober 2006, Joint Research Centre, Ispra, Italija).
 • Aktivna udeležba na delavnici z naslovom »EU WINE DATABANK AND APPLICATION OF ISOTOPIC METHODS FOR ANTI-FRAUD« v okviru EC regulative 2729/2000 dopolnjene z EC regulativo 2030/2006 (9. julij 2007, Joint Research Center, Ispra, Italija).
 • Aktivna udeležba na mednarodni konferenci z naslovom »Wine active compounds« (27.-29. marec 2008, Palais des Congres, Beaune, Francija).
 • Aktivna udeležba na sestanku z naslovom »3rd SNIF-NMR® USER'S MEETING« (5. junij 2009, Czech Custom Laboratory, Praga, Češka).
 • Aktivna udeležba na mednarodni konferenci z naslovom »EUROANALYSIS 2009« (6.-10. september 2009, Innsbruck, Avstrija).
 • Dodaten preizkus organoleptičnih sposobnosti pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina (september 2009, UL BF, Ljubljana)
 • Dodatno izobraževanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina: »Reduktivne ali sortne arome vin?« (september 2009, UL BF, Ljubljana)
 • Aktivna udeležba na mednarodnem simpoziju z naslovom »MICRO SAFETY WINE« (19.-20. november 2009, Martina Franca, Italija).
 • Aktivna udeležba na mednarodnem kongresu »INTERVITIS INTERFRUCTA (IVIF) 2010« in udeležba na sejmu »PRO WEIN 2010« (21.-28. marec 2010, Stuttgart in Düsseldorf, Nemčija).
 • Dodatno izobraževanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina: »Sortni vonj ali napaka?« (15. junij 2011, UL BF, Ljubljana)
 • Aktivna udeležba na sestanku z naslovom »4th SNIF-NMR® USER'S MEETING« (20. oktober 2011, Laboratorio Arbitral Agroalimentario, Madrid, Španija).
 • Aktivna udeležba na mednarodni konferenci Syngenta Bulgaria Annual Professional Grape Conference (4.-5. april 2013, Plovdiv, Bolgarija).
 • Dodaten preizkus organoleptičnih sposobnosti pokuševalcev za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina (9. april 2013, UL BF, Ljubljana)
 • Dodatno izobraževanje pokuševalcev vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina: »Dejanska ali navidezna kakovost« (9. april 2013, UL BF, Ljubljana)
 • Udeležba na seminarju »Agilent LC/MS seminar in srečanje uporabnikov« (22. maj 2013, Ljubljana)
 • Udeležba na domačih kongresih, posvetih in seminarjih: slovenski vinogradniško vinarski kongresi, vinarski dnevi, posveti o varstvu rastlin, živilski dnevi, slovenski kemijski dnevi
 • Aktivno sodelovanje na domačih in mednarodnih ocenjevanjih vin kot strokovni degustator: Vino  Ljubljana (2007, 2008, 2014), Vinitaly (Verona; 2012, 2014), Vinistra (2014)

Izkušnje na tujih univerzah in strokovnih inštitucijah

 • V okviru mednarodnih povezav sodelovanje z JRC Ispra pri vsakoletni vzpostavitvi podatkovne baze izotopskih razmerij za vina z geografskim poreklom za vse članice EU, pridelovalke vina. V okviru tega tudi sodelujem v medlaboratorijski primerjalni shemi FIT-PTS (organizator francosko podjetje EUROFINS).
 • Sodelovanje z inštitutom Inter Rhône, Orange, Francija in School of Engineering at Changins, University of Applied Sciences Western Switzerland, Nyon, Švica
 • Sodelovanje z Australian Wine Research Institute na projektu CRP V4-1083 pri določanju negativnih žveplovih spojin v vinu, glede na količino uporabljenega bakra v vinogradu

Sodelovanje na projektih

Domači raziskovalni programi v katerih sem oz. sodelujem:

 • P4-0013 Hortikultura (1.10.2000-30.9.2005)
 • P4-0133 Trajnostno kmetijstvo (3.1.2006 do danes)

Domači temeljni (J), aplikativni (L) in CRP (V) projekti, ki sem jih oz. jih vodim ali sem v njih sodeloval oz. sodelujem:

 • V4-1410 Smernice pridelave namiznega grozdja v Sloveniji s ciljem povečanja samooskrbe 1.7.2014-30.6.2017
 • V4-1413 Vzpostavitev sistema vzdrževalne selekcije in pridelave semenskega materiala sort kmetijskih rastlin za sonaravne oblike kmetovanja 1.7.2014-30.6.2017
 • V4-1083 Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe 1.10.2010-30.9.2013 - vodja CRP projekta od 2012
 • L4-2042 Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin 1.5.2009-30.4.2012
 • J4-0838 Vpliv interakcij med kvasovkami na potek fermentacije in zorenje vina 1.2.2008-30.1.2011
 • V4-0518 Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP 1.9.2008-31.8.2010 - vodja CRP projekta
 • L4-9667 Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin 1.7.2007-31.12.2009
 • V4-0321 Fenolni potencial lokalnih kultivarjev sliv in češenj 1.10.2006-30.9.2008
 • V4-0323 Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina 1.10.2006-30.9.2008
 • V4-0742 Možnosti izboljšanja kakovosti grozdja z uravnavanjem vodnega statusa pri vinski trti 1.10.2002-30.9.2006
 • V4-0591 Vpliv izbranih fitofarmacevtskih sredstev za združbo kvasovk grozdne jagode 1.1.2002-31.10.2005
 • V4-0304 Naravni fenolni in antioksidanti v slovenskem grozdju in vinih 1.11.1999-31.10.2001
 • V4-0278 Razvoj tehnoloških postopkov v integrirani pridelavi grozdja in uskladitev smernic z normativi EU 1.11.1999-31.10.2001

Mednarodni projekti v katerih sem sodeloval oz. sodelujem:

 • KRAŠKI AGROTURIZEM (AGROTUR) – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 1.10.2011-30.9.2014
 • Projekt WINEPOLL; new technologies to detect, prevent and eradicate pollutants that cause 'musty taint' in wineries – Program Eureka Eurostars 1.11.2012-1.11.2014
 • Bilaterala med Republiko Slovenijo in Avstrijo: »Uporaba naprednih metod pri določanju geografskega porekla vina: primerjava avstrijskih in slovenskih vin« (SLO nosilec IJS) januar 2011 - december 2012

Znanstveno in strokovno področje

Vinska mikrobiologija, ostanki pesticidov od grozdja do vina, vinogradniška in vinarska tehnologija, kemijska in senzorična kakovost vina

V obdobju od zaposlitve na KIS se ukvarjam:

 • na raziskovalno razvojnem področju: spremljanje ostankov FFS od grozdja do vina, vpliv FFS in ohratoksina na rast vinskih kvasovk, vpliv izbire sevov kvasovk ter bakterij na kemijsko in senzorično kakovost vina, vpliv uporabe bakra v vinogradu na ostanke bakra od grozdja do vina ter na kemijsko in senzorično kakovost vina;
 • na strokovnem področju: sodelovanje pri zbiranju vzorcev, vinifikacija, organizacija meritev in zbiranje ter poročanje podatkov na MKO in v JRC Ispra o izotopski sestavi vin s slovenskim geografskim poreklom – naročnik MKO. Sodelovanje v medlaboratorijski primerjalni shemi FIT PTS z vzorci vin za izotopske analize;
 • dokumentirano sodelovanje (pogodbe) z združenji pridelovalcev in industrijo: Konzorcij Zelen GIZ, Metrob d.o.o., P&F Jeruzalem Ormož d.o.o. in Syngenta Agro d.o.o.;
 • vodenje vsakoletne organizacije znanstveno strokovnega posveta Vinarski dan, kjer se zbere od 80-150 udeležencev iz industrije, akademskih in strokovnih inštitucij ter javne uprave. 

Pedagoško delo

V obdobju 2006-2014 sem opravljal naslednje pedagoške aktivnosti:

 • Nosilec predmeta Vinogradništvo: štud. l. 2006/2007, 2007/2008 (UNG, VŠVV)
 • Nosilec predmeta Mikrobiologija vina: štud. l. 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 (UNG, VŠVV)
 • Nosilec predmeta Vinarstvo: štud. l. 2009/2010, 2010/2011 (UP, FAMNIT)
 • Nosilec predmeta Pridelava živil: štud. l. od 2007/2008 do danes (UP, FVZ)

Pedagoške izvolitve na UP FVZ:

 • Docent: 27.6.2007 - 26.6.2012 (UP, FVZ)
 • Izredni profesor: 8.11.2012 - 8.11.2017 (UP, FVZ)

V času asistentskega staža sem sodeloval (delovni mentor) pri številnih diplomskih nalogah na visokošolskem in univerzitetnem študiju Agronomije ter univerzitetnem študiju Živilske tehnologije na Biotehniški fakulteti, UL.

Spodaj so navedena (so)mentorstva v obdobju od zaposlitve na KIS: dve mentorstvi pri diplomskem delu (UNG, UP), dve somentorstvi pri diplomskem delu (UL NTF in UL BF) ter dve somentorstvi pri doktorski disertaciji (UL BF).

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

 • BAVČAR, Dejan. Vpliv maceracije na aromatične značilnosti primorskih belih vin : doktorska disertacija (s področja živilstva) Ljubljana: [D. Bavčar]: [Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti], 2011. XV, 183 f., [10] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3921016]
 • JENKO, Mojca. Vpliv kvasovk na vsebnosti glutationa in aromatičnih spojin v vinih sauvignon : doktorska disertacija (s področja živilstva) Ljubljana: [M. Jenko]: [Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti], 2013. XVI, 166 str., [15] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 4298360]

Mentor pri diplomskih delih

 • TRBIŽAN, Borut. Sprememba gojitvene oblike Casarsa iz prosto viseče v navpično predeljeno : diplomsko delo. Nova Gorica: [B. Trbižan], 2010. VIII, 43, 6 str., ilustr. http://www.p-ng.si/~vanesa/diplome/VINARSTVO/slv/4Trbizan.pdf. [COBISS.SI-ID 1508347]

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

 • KAVČIČ, Katja. Proizvodnja surovega mleka in nekaterih mlečnih izdelkov na primeru dveh kmetijskih gospodarstev ter prehranska vrednost mlečnih proizvodov [diplomska naloga]. Izola: [K. Kavčič], 2012. VIII, 49 f., [1] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 512321337]

Somentor pri diplomskih delih

 • KOTNIK, Jure. Kakovost cvička v obdobju 2002 do 2009 : diplomsko delo, univerzitetni študij (Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Ljubljana, Diplomske naloge, 1484). Ljubljana: [J. Kotnik], 2012. XII, 69 f., [9] f. pril., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4115320]
 • JAMŠEK RUPNIK, Petra. Opredelitev geogenih parametrov terroir-ja sorte Malvazija v Vipavski dolini : diplomsko delo. Ljubljana: [P. Jamšek], jul. 2009. 94 f., ilustr., priloge. [COBISS.SI-ID 779102]

Dosežki in nagrade

Fakultetna Prešernova nagrada za diplomsko nalogo na univerzitetnem študiju Živilske tehnologije

Članstvo

 • Strokovno društvo vinogradnikov in vinarjev Slovenije (SDVV)
 • Slovensko mikrobiološko društvo (SMB)

Izbrana dela

ČUŠ, Franc, RASPOR, Peter. The effect of pyrimethanil on the growth of wine yeasts. Lett. appl. microbiol., 2008, vol. 47, no. 1, str. 54-59. [COBISS.SI-ID 2709096], [JCR, WoS do 2. 7. 2013: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 10, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 17. 4. 2013: št. citatov (TC): 14, čistih citatov (CI): 11, normirano št. čistih citatov (NC): 4] kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues in grapes and during vinification process. Food control. [Print ed.], 2010, vol. 21, no. 11, str. 1512-1518. [COBISS.SI-ID 3292264], [JCR, WoS do 2. 7. 2013: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 14, normirano št. čistih citatov (NC): 11, Scopus do 9. 7. 2013: št. citatov (TC): 16, čistih citatov (CI): 15, normirano št. čistih citatov (NC): 12] kategorija: 1A1 (Z1, A'); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues and microbiological quality of bottled wines. Food control. [Print ed.], 2010, vol. 21, no. 2, str. 150-154. [COBISS.SI-ID 3020136], [JCR, WoS do 2. 7. 2013: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 10, normirano št. čistih citatov (NC): 8, Scopus do 17. 4. 2013: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 9, normirano št. čistih citatov (NC): 7] kategorija: 1A1 (Z1, A'); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

JENKO, Mojca, LISJAK, Klemen, KOŠMERL, Tatjana, ČUŠ, Franc. The influence of yeast strain combinations on the quality of Sauvignon Blanc wine. Food sci. technol. res., 2013, vol. 19, no. 1, str. 7-15. [COBISS.SI-ID 4143464], [JCR, Scopus do 16. 7. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus (d,h), MBP

ČUŠ, Franc, BACH, Benoît, BARNAVON, Laurent, ŽNIDARŠIČ PONGRAC, Vida. Analytical determination of Dolenjska region wines quality. Food control. [Print ed.], Sep. 2013, vol. 33, iss. 1, str. 274-280. [COBISS.SI-ID 4131688], [JCR, Scopus do 15. 4. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0] kategorija: 1A1 (Z1, A'); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

Nazaj

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije