Prašičereja

Strokovno delo

Na podlagi sprejetega temeljnega rejskega programa za prašiče in pogodbe za izvajanje določenih strokovnih nalog s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je priznana rejska organizacija (PRO) v prašičereji, izvajamo za člane rejskega programa meritve klavnih lastnosti in ocenjevanje kakovosti mesa. V sklopu tega programa opravljamo tudi različne razvojne naloge na področju prašičereje (npr. uvajanje NIR-spektroskopije za ocenjevanje mesa, testiranje imunokastracije, genetski markerji za kakovosti mesa), sodelujemo v  posvetovalnem telesu PRO (strokovni svet), publiciramo oziroma širimo v prakso lastne rezultate raziskovalnega dela med rejce, izvajamo svetovanje in konzultacije s področja dela. Prav tako za ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, izvajamo razvojno delo na področju ocenjevanja mesnatosti prašičev na klavni liniji, ki zajema izvedbo disekcij in pripravo enačb, oceno različnih dejavnikov, ki vplivajo na točnost ocenjevanja, ter sodelovanje v ekspertni skupini za klasifikacijo trupov na nivoju EU.

Strokovne naloge:

 • Na podlagi sprejetega temeljnega rejskega programa za prašiče in pogodbe za izvajanje določenih strokovnih nalog s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki je priznana rejska organizacija (PRO) v prašičereji , izvajamo za člane rejskega programa meritve klavnih lastnosti in ocenjevanje kakovosti mesa. V sklopu tega programa izvajamo tudi različne razvojne naloge na področju prašičereje (npr. uvajanje NIR spektroskopije za ocenjevanje mesa, testiranje  imunokastracije, genetski markerji za kakovosti mesa), sodelujemo v  posvetovalnem telesu PRO (strokovni svet), publiciramo oziroma širimo v prakso lastne rezultate raziskovalnega dela med rejce, izvajamo  svetovanje in konzultacije s področja dela.
 • Prav tako za ministrstvo pristojno za kmetijstvo izvajamo razvojno delo na področju ocenjevanja mesnatosti prašičev na klavni liniji, ki zajema izvedbo disekcij in pripravo enačb, oceno različnih dejavnikov, ki vplivajo na točnost ocenjevanja ter sodelovanje v ekspertni skupini za klasifikacijo trupov na EU nivoju.

Strokovne publikacije:

1.  Alternative klasični kastraciji

 • Spolni vonj v mesu merjascev. Sodob. kmet.
 • Praksa pri kastraciji pujskov v EU. Reja prašičev
 • Bo kirurško kastracijo pujskov zamenjalo cepljenje?. Kmeč. glas.
 • Aktualna tema v EU - testiranje vakcine Improvac. Reja prašičev.  

2. Pridelava in kakovost sušenih mesnin

 • Pršut - zagotavljanje kakovosti in zaščita izdelka. Sodob. kmet.
 • Pitanje prašičev na večjo težo za potrebe Prekmurske šunke. Meso mesnin.
 • Koliko je 27 ton "prekmurske šunke"?. E-novice - Gral iteo.
 • Prekmurske šunke bi lahko prodali veliko več : nove možnosti za prekmurske prašičerejce. Kmeč. glas.
 • Prvi rezultati raziskave tržnih možnosti "prekmurske šunke" - analiza proizvodnih zmogljivosti. Meso mesnin.
 • Percepcija "prekmurske šunke" pri potrošnikih. Meso mesnin.
 • Tržne možnosti prekmurske šunke v Sloveniji. Meso mesnin.
 • Povečanje proizvodnje "prekmurske šunke" - izziv za predelovalce ter razvojna možnost za prašičerejo. Reja prašičev.
 • Vzroki izločitev prašičjih stegen, namenjenih za kraški pršut.   

3. Klasifikacija prašičjih trupov

 • Zagotavljanje izvora in kakovosti prašičjega mesa ter ocenjevanje mesnatosti prašičev : vtisi z obiska tehničnega inštituta za prašičerejo (ITP) v Franciji. Reja prašičev.
 • Ocenjevanje mesnatosti prašičjih trupov in plačevanje v Franciji. Reja prašičev.
 • Kako dobri so prašiči "slovenske kakovosti" po "evropskih kriterijih" : aktualno. Kmeč. glas.
 • Razvoj in prilagoditev metode ocenjevanja mesnatosti prašičev - predstavitev projekta. Sodob. kmet.
 • Harmonizacija ocenjevanja mesnatosti prašičev v EU - projekt EUPIGCLASS. Reja prašičev.
 • Metode merjenja na klavni liniji in mesnatost prašičev v EU = Measuring methods on slaughter line and meatiness in pigs in EU. Sodob. kmet.
 • Mesnatost slovenskih prašičev. Kmeč. glas.
 • Vzroki za izločitve pri odbiri stegen za Kraški pršut na primeru slovenske surovine. Reja prašičev
 • Lastnosti prašičev, primernih za pršute z manjšo vsebnostjo soli. Kmeč. glas.
 • Nova enačba za ocenjevanje klavnih trupov prašičev. Reja prašičev.
 • Mesnatost slovenskih prašičev v letu 1991. Sodob. kmet
 • Enačba za ocenjevanje mesnatosti prašičev = An equation for estimation of lean meat percentage in swine in Slovenia. Sodob. kmet 
 • Do hitrejšega ocenjevanja deleža mesa pri garanih prašičih na klavni liniji. Reja prašičev
 • Rejecse ne strinja z ocenjenim deležem mesa svojih prašičev. Reja prašičev.
 • Hennessy merilni sistem (HGS) : GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih. Sodob. Kmet. 
 • Ocena mesnatosti prašičev po enačbah DM5 in HGP4 = Prediction of lean meat content using equations DM5 and HGP4 in pigs. Spremljanje proizvodnosti prašičev
 • Dvomestna metoda DM5 za ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih : določanje mesta meritve M in S na klavni polovici (Tehnološki list). 
 • Hennessy merilni sistem (HGS) : GP4 sonda za aparativno ocenjevanje deleža mesa pri garanih prašičih (Tehnološki list, 87).
 • Računalniško merjenje površine dolge hrbtne mišice, hrbtne slanine in mesnatosti potrebušine pri prašičih (Tehnološki list, 89)
 • Ocenjevanje klavnih trupov in kakovosti mesa prašičev.

4. Kvaliteta trupov in mesa

 • Mesnatost slovenskih prašičev v letu 1991. Sodob. kmet
 • Ocenjevanje klavne kakovosti prašičev na liniji klanja : metode ocenjevanja deleža mesa. Sodob. kmet.
 • Odkrit gen za kakovost mesa pri prašičih. Sodob. kmet.
 • Kakovost prašičjega mesa in dejavniki njene variabilnosti. Sodob. kmet.
 • Uspešnost zaščite znakov kakovosti - meso in mesni izdelki. Reja prašičev.
 • Zaščita znakov kakovosti pri mesu in mesnih izdelkih - razvojna možnost za prašičerejo. Sodob. Kmet.
 • Zaščita proizvodov. Meso mesnin.
 • Genetski dejavniki kakovosti prašičjega mesa. Meso mesnin.
 • Kakovost prašičjega mesa. Sodob. kmet
 • Zaščita tradicionalnih mesnin - razvojna možnost za prašičerejo = Protection of traditional meat products - opportunity for pig breeding. Sodob. kmet.
 • Pogostnost genotipov z neugodnim vplivom na kakovost mesa pri prašičih pitancih iz rejskega programa SloHibrid. Reja prašičev
 • Nekaj rezultatov spremljanja kakovosti mesa v slovenskem rejskem programu v prašičereji. Reja prašičev.
 • Nevarnost trihin v svinjskem mesu : veterinarstvo. Kmeč. glas.
 • Trihineloza. Reja prašičev.
 • Klavna kakovost prašičev (Tehnološki list, 68/96).
 • Ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa : določanje mase prašičjega stegna : vizualno ocenjevanje mesnatosti potrebušine (Tehnološki list, 91)
 • Ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa : merjenje vrednosti pH mesa : merjenje barvnih parametrov in ocenjevanje barve mesa : merjenje sposobnosti vezave vode s filtrirnimi papirčki (Tehnološki list, 90)
 • Slovenske prehranske tabele, Meso in mesni izdelki = Slovenian food composition tables, Meat and meat products.
 • Klavna kakovost prašičev (Tehnološki list, 68/96)

5. Kemična sestava prašičjega mesa in izdelkov

 • Biokemične, histološke in teksturne lastnosti dolge hrbtne mišice prašičev različne teže in starosti.

6. Reprodukcija prašičev

 • Testiranje in odbira merjascev v letu 1991. Sodob. kmet.
 • Odbira plemenskih prašičev. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako ukrepati če se zaplete. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako pomagati slabotnim pujskom. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako preprečiti poporodne težave. Kmeč. glas.
 • Porod pri svinjah : kako preprečiti poporodne težave. Kmeč. glas.
 • Sezonski vpliv na plodnost svinj na farmi Krško = Seasonal effect on fertility of sows on the farm Krško. Vet. nov. 
 • Problem bukanja svinj v poletnih mesecih : ali imajo visoke letne temperature manj vpliva na mlajše živali?. Sodob. kmet
 • Problem bukanja svinj v poletnih mesecih (2) : odvisnost plodnosti od starosti prvesnic. Sodob. kmet.
 • PPV - črni in mrtvorojeni pujski. Reja prašičev.
 • Plodnost mladic, pripuščenih v različnih letnih sezonah, glede na starost ob prvi prasitvi. Reja prašičev.
 • Zakaj se rojevajo mrtvi pujski : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Je novorojeni pujsek mrtev?. Kmeč. glas.
 • Težave v porodnem kanalu : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Odberimo pravega merjasca : prašičereja. Kmeč. glas.
 • Odbira plemenskih prašičev (Tehnološki list, 12/1989)
 • Porod pri svinji (Tehnološki list, 44/1992)
 • Osemenjevanje svinj (Tehnološki list, 48/93) 

7. Dobrobit prašičev

 • Živalim prijazna reja prašičev. Kmeč. glas.
 • Počutje prašičev na različnih tleh. Kmeč. glas.
 • Dobra praksa reje prašičev. Reja prašičev

8. Drugo

 • Ohranjanje avtohtone pasme prašičev in trženje izdelkov : primer baskovskega prašiča. Sodob. kmet.
 • Klavna kakovost in prirasti mladih bikov v Sloveniji. Kmeč. glas.
 • Truefood : predstavitev raziskave Kmetijskega inštituta Slovenije v sklopu projekta. Reja prašičev.
 • Analiza pitanja telet po tehnologiji Pohorje beef. Kmeč. glas.
 • Pitanje telet "Pohorje beef". Glas dežele.
 • Analiza zakola goved v Sloveniji za leto 2009. Kmeč. glas.
 • Analiza sheme plačevanja za govedo v Sloveniji. Kmeč. glas.
 • Kmetije s tržno rejo prašičev v občini Krško. Sodob. kmet 
 • Hibe nog pri prašičih. Reja prašičev
 • Geografsko zaščiteni izdelki iz prašičjega mesa v EU. Kmeč. glas
 • Pregled zakola in klavne lastnosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009. Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009
 • Presoja gospodarskega križanja z mesnimi pasmami (obdobje 2007-2009). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009
 • Primerjava pasem in vpliv intenzivnosti rasti na klavno kakovost mladih bikov v Sloveniji (obdobje 2005-2006). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009.
 • Rezultati pitanja (starejših) telet - primerjavanačina "Pohorje beef" s pitanjem v široki reji Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009 
 • Povzetek rezultatov v kontroli prireje mesa goved z analizo klavne kakovosti (2005-2009). Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji v letih 2005-2009.
 • Zaščita tradicionalnih mesnin - razvojna možnost za prašičerejo.
 • Farme prašičev v Sloveniji (Tehnološki list, 69/97).
 • Bolezni prašičev.
 • Uravnavanje apetita pri svinjah v laktaciji. Reja prašičev.

Raziskovalno delo

Povezava na raziskovalne dosežke.


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije