Projekt V4-1602 Uporaba metod z nizkim tveganjem za varstvo zelenjadnic

Predstavitev projekta

Naslov projekta

Uporaba metod z nizkim tveganjem za varstvo zelenjadnic

 

Šifra / SICRIS

V4-1602

Trajanje projekta

1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Odgovorni nosilec

dr. Jaka Razinger (KIS, Oddelek za varstvo rastlin)

Sodelujoče organizacije

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Projektna skupina

Seznam raziskovalcev in tehničnega osebja

Financerja

http://www.kis.si/f/img/Image/Banner_ARRS.jpghttp://www.kis.si/f/img/Image/banner_MKGP.jpg

Finančna opredelitev

ARRS 41.300,00 €, MKGP 78.700,00 €, skupaj 120.000,00 €

Bibliografija projekta

SICRIS

Ozadja in problematika:

Škodljivi organizmi (škodljivci, bolezni in pleveli) (ŠO) povzročajo veliko gospodarsko škodo. Za obvladovanje ŠO oziroma za preprečevanje izpada pridelkov in vzdrževanje ustrezne produktivnosti našega kmetijstva je uporaba kemičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) »nujno zlo«, ki precej obremenjuje okolje, ogroža zdravje ljudi, za pridelovalce pa pomeni dodatno finančno breme.

Alternativa kemičnim FFS so okolju prijaznejše tehnologije, npr. zatiranje ŠO z uporabo metod z nizkim tveganjem (MNT), med katere sodijo mehansko ali fizikalno zatiranje plevela, uporaba FFS, ki vsebujejo mikroorganizme, biotično varstvo rastlin, uporaba pripravkov, ki so dovoljeni za ekološko kmetovanje, ipd. (U.l. RS, št. 43/2014). Uporaba MNT zahteva veliko znanja in izkušenj in posamezne MNT je potrebno preizkusiti v naših pridelovalnih razmerah, da bi bili lahko izsledki raziskav neposredno uporabni v zelenjadarstvu in sicer v integrirani, ekološki in drugih oblikah okolju prijazne pridelave zelenjadnic. Uporabo MNT je potrebno tudi finančno ovrednotiti, saj do sedaj pri nas stroški tovrstne tehnologije še niso bili sistematično zbrani.

Projekt bo usmerjen v prenos lastnega raziskovalnega dela v prakso in bo uresničeval cilje slovenske kmetijske politike, navedene v Resoluciji o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva. Izročki projekta bodo služili kot strokovna podlaga za posodobitev slovenskih kmetijskih strateških dokumentov ter neposredno pridelovalcem, ki bodo z naborom novih, v Sloveniji preskušenih MNT, konkurenčnejši na nacionalnem in evropskem trgu z zelenjavo.

 

Cilji projekta:

V okviru ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) bomo preskusili različne metode z nizkim tveganjem (MNT) za zatiranje bolezni, škodljivcev, in plevelov pri proizvodnji za Slovenijo pomembnih zelenjadnic, ter uporabo MNT agro-ekonomsko ovrednotili na kapusnicah (zelje in cvetača), solatnicah in paradižniku. Rezultati laboratorijskih, mikro-plot ter poljskih preskušanj različnih metod z nizkim tveganjem ter analiza njihove agro-ekonomske učinkovitosti bodo služili kot podlaga za posodobitev tehnoloških navodil za integrirano varstvo zelenjadnic.

 

Rezultati projekta:

2018

Projekt je organiziran v devet delovnih svežnjev. Ob naslovu posameznega delovnega svežnja je v zaobljenih oklepajih navedena odgovorna inštitucija, v oglatih pa odgovorna oseba za konkreten delovni sveženj. Glavnina eksperimentalnega dela po posameznih DS je potekala spomladi in poleti (v rastni sezoni) 2018. Sledi poročilo glavnih raziskovanih izsledkov izvedenih v obdobju poročanja po posameznih DS. 

 

1. Obvladovanje kapusovih bolhačev Phyllotreta spp. v zelju z metodami z nizkim tveganjem (IHPS) [Rak-Cizej M.]

V letu 2018 smo z namenom ugotavljanja učinkovitosti pripravkov z nizkim tveganjem zoper kapusovim bolhačem (Phyllotreta spp.), izvedli poskus na prostem, ker smo preizkušali različne pripravke bodisi z insekticidnim delovanjem (NeemAzal-T/S - azadirahtin A; Flora verde – naravni piretrin; Laser plus – spinosad ter standardni insekticid Karate Zeon 5 CS – lambda-cihalotrin) ali kot pospeševalci rasti /biostimulanti (Algo-Plasmin – zelena alga Ca, Mg; Plantonic – ekstrakt vrbe - salicilna kislina, koprive + olje; Boundary BX - rjave alge in rastlinski ekstrakti) ali kot mehanska odvračala (CutiSan – naravni mineral kaolin; lesni pepel – bukov). Najmanjšo poškodovanost zelja od kapusovih bolhačev dosegli s standardnim insekticidom Karate Zeon 5 CS in Laser plus. Zelo pozitiven rezultat smo dosegli pri lesnem pepelu in tudi CutiSan-u, kot tudi pri ostalih biostimulantih, ki bi lahko bili v prihodnje dobra alternativa klasičnim, sistemičnim insekticidom.Na spletni strani https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/Rezultati-enoletnega-preiskušanja-za-kapusove-bolhače-2018.pdf smo natančneje objavili rezultate enoletnega preizkušanja pripravkov za zatiranje kapusovih bolhačev (Phyllotreta spp.) na zelju. 

2. Ekonomska analiza zatiranja kapusove muhe Delia radicum v cvetači z metodami z nizkim tveganjem (KIS) [Modic Š.]

Na podlagi poročila o agro-ekonomski učinkovitosti MNT za zatiranje kapusove muhe, smo pripravili priporočilo za razširitev registracije sredstvu Laser 240 SC (a.s. spinosad). Zaradi določenih omejitev podjetje Karsia ne more razširiti registracije sredstva na kapusovo muho in za varstvo kapusnic pred kapusovo muho (Delia radicum) z zalivanjem sadik v sadilnih pladnjih (za  talno uporabo). Za podrobnejšo obrazložitev glejte prilogo. Za podrobnejšo obrazložitev glejte prilogo: Priporočilo za razširitev registracije sredstva Laser 240 SC.

 

3. Inventarizacija koristnih ogorčic Phasmarhabditis hermaphrodita za namene biotičnega zatiranja polžev in testiranje komercialnega pripravka za biotično zatiranje polžev v solati (KIS) [Gerič-Stare B.]

Inventarizacija P. hermaphrodita

V l. 2017 smo zbrali 22 vzorcev zemlje iz različnih geografskih lokacij in različnih habitatov, kjer se polži pogosteje pojavljajo (travnik, vrt, njiva, gozd, gozdni rob, rečni breg, brežina potoka, vinograd, hmeljišče). Z ekstrakcijo smo iz vzorcev izločili vse prostoživeče ogorčice v zbranih vzorcih. Iz vzorcev zemlje smo uspešno izločili ogorčice in uspešno izolirali njihovo DNA. V l. 2018 smo na tako pripravljenih vzorcih DNA preverjali prisotnost ogorčic vrste P. hermaphrodita z molekularno metodo na osnovi PCR v realnem času.  Vrsta P. hermaphrodita ni bila prisotna v nobenem od testiranih vzorcev. Za podrobnejšo obrazložitev glejte prilogo – Prisotnost ogorčic Phasmarhabditis hermaphrodita.

Testiranje komercialnega pripravka za biotično zatiranje polžev v solati

Polži v zadnjih letih povzročajo čedalje večjo škodo v kmetijski rastlinski proizvodnji. Zaradi omejevanja rabe pesticidov kot je metaldehid (limacid), je postalo nujno iskanje novih, za okolje varnejših pristopov zatiranja polžev. Za enega od uspešnih načinov biotičnega zatiranja polžev se je v tujini že izkazala uporaba parazitskih ogorčic P. hermaphrodita. 
V rastni sezoni 2018 smo na Kmetijskem inštitutu Slovenije izvedli poskus zatiranja polžev v solati in kumarah, ki so rasle na mikroparcelah. Biotični pripravek Phasmarhabditis-System (proizvajalec Biobest, Belgija) je pokazal zmanjšanje poškodb na solati in večje preživetje kalic rastlin kumar kot kontrolno obravnavanje brez limacida, vendar manjšo učinkovitost kot kemični limacid na osnovi metaldehida. V mikroparceli z biotičnim pripravkom je vzniknilo 10 kumar (62,5 %), v mikroparceli s kemičnim limacidom je vzniknilo 14 kumar (87,5 %), v mikroparceli brez zatiranja polžev pa kumare niso vzklile. Na kontrolni mikroparceli (brez zatiranja) je bila tako opažena 100 % škoda zaradi polžev, ker ni vzklilo nič semen oz. so bile vse kalice požrte. Statistično značilne razlike v skupni teži pridelka solate niso bile zaznane med biotičnim pripravkom in kemičnim limacidom, so pa bile med biotičnim pripravkom in kontrolo ter tudi med kemičnim limacidom in kontrolo. Statistično značilne razlike v tržni teži pridelka solate so bile zaznane med vsemi tremi obravnavanji: največja je bil tržna teža pridelka solate pri uporabi biotičnega pripravka, najmanjša pa pri kontroli.

O rezultatih prvega leta preizkušanja zatiranja polžev z biotičnim pripravkom smo poročali na portalu za Integrirano varstvo rastlin (www.ivr.si) in tako naše izsledke posredovali širši zainteresirani javnosti: https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/05/NOVICA-enoletno-testiranja-Phasmarhabditis-System-v2.pdf.

 

4. Vzpostavitev sistema za gojenje strun in preskus bioinsekticidov za njihovo zatiranje v solati (KIS) [Razinger J.]

V l. 2018 smo nadaljevali z gojenjem strun. Ne glede na relativno uspešnost gojenja strun v komercialnem substratu, smo jih uspeli vzgojiti le ca. 150, kar je premalo za izvedbo poskusa, zato bomo gojenje strun ponovili v večjem obsegu v letu 2019. Predvidoma jih bomo skušali gojiti kar na poskusnem polju v mikroplot parcelah. Dodatno bomo poskus gojenja strun ponovno ocenili spomladi 2019, da ocenimo morebitno prisoten kanibalizem med strunami.  Pripravili smo protokol gojenja strun (priloga 8: protokol gojenja strun).

 

5. Bela gniloba solate (KIS) [Žerjav M.]

Bela gniloba, ki jo povzročata glivi Sclerotinia sclerotiorum in S. minor, je v Sloveniji najbolj pogost vzrok za zmanjšanje pridelka solate. V Sloveniji za varstvo pred belo gnilobo solate uporabljamo pretežno sintetične fungicide, njihov izbor pa je zelo omejen, kar povečuje tveganje za pojav odpornosti glive. Rezultati iz poskusa iz leta 2018 kažejo, da je v letih, ugodnih za razvoj bele gnilobe solate, mogoče z biotičnim pripravkom na osnovi glive Coniothyrium minitans doseči statistično enako učinkovitost kakor z uveljavljenim načinom kemičnega varstva. Hkrati tudi zmanjšamo zalogo mirujočih sklerocijev v tleh, česar s kemičnimi fungicidi ne dosežemo. Podrobnosti o izvedbi in rezultatih poskusa najdete tule: https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/12/ZATIRANJE-BELE-GNILOBE-SOLATE-Z-BIOTI%C4%8CNIMI-PRIPRAVKI-CRP-MNT-novica-2019.pdf.

 

6. Biotično zatiranje rastlinsko parazitskih nematod vrst Meloidogyne spp. v pridelavi paradižnika (KIS) [Širca S.]

V rastni sezoni 2018 smo v mikroparcelah izvedli poskus za ovrednotenje biotičnega pripravka Votivo na osnovi bakterije Bacillus firmus za zaščito rastlin paradižnika ob napadu rastlinskih parazitskih nematod vrste Meloidogyne luci. V eni mikroparceli smo semena paradižnika tretirali z biotičnim pripravkom Votivo po navodilih proizvajalca, v drugi mikroparceli smo izvajali varstvo rastlin s pripravkom Velum, t.j nov in učinkovit kemični nematocid, v tretji, kontrolni mikroparceli, pa nismo izvajali ukrepov varstva. Uspešnost zaščite smo ovrednotili z vizualno oceno korenin po sklali za ogaljenost korenin ob koncu rastne sezone. Napadenost korenin v obravnavanju Votivo je bila ocenjena z povprečnim indeksom 5,4; v obravnavanju Velum 0,5; v kontolnem obravnavanju pa z 6,0. Ugotovili smo, da je pripravek Velum rastlinam nudil zadovoljivo zaščito medtem ko pripravek Votivo rastlin ni zaščitil pred ogorčicami. V primerjavi s kontrolnim obravnavanjem in obravnavanjem Votivo nismo zaznali statističnih razlik. Poskus bomo v rastni sezoni 2019 ponovili s nekoliko povečano dozo pripravka Votivo, s čimer bi radi izmerili potencialni učinek bakterij Bacillus firmus za varstvo pred ogorčicami koreninskih šišk.

 

7. Zatiranje fuzarijske in verticilijske uvelosti paradižnika z metodami z nizkim tveganjem (IHPS) [Radišek S.]

V letu 2018 smo nadaljevali z lončnim poskusom biotičnega zatiranja patogenih gliv V. dahliae (VD), F. oxysporum f.sp. lycopersici (FOL) in F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici (FORL) na paradižniku. Pri tem smo v vključili pripravke Remedier (glivi T. asperellum, T. gamsii), Prestop (G. catenulatum), Polyversum (Pythium oligandrum), Serenade ACO (bakterija Bacillus subtilis) in Cillus (bakterija Bacillus amyloliquefaciens). Vir okužbe je predstavljal umetno okužen substrat. V primeru glive FORL smo najvišjo učinkovitost zaznali pri pripravkih Prestop in Polyversum na nivoju bolezenskih znamenj na listih, teži korenin in višini rastlin, medtem ko pri ostalih parametrih nismo opazili razlik med pripravki. Ocene za glivo FOL so pokazale dobro učinkovitost pripravkov Remedier in Cillus predvsem na nivoju višine rastlin in teži korenin. Podobne rezultate smo dobili tudi glivi VD, vendar v primeru pripravkov Polyversum, Cillus in Prestop.

8. Zatiranje plevelov v zelenjadarstvu z metodami z nizkim tveganjem (KIS) [Leskovšek R.]

V letu 2018 je bila načrtovano sajenje zelja v obdelane setvene trakove (strip-till) in zastirko iz strniščnih dosevkov. Zaradi izjemno nizkih zimskih temperatur so dosevki zelo slabo prezimili in niso tvorili dovolj zelene mase, ki je pogoj za vzpostavitev dovolj debele rastlinske zastirke. Zaradi tega smo se odločili, da izvedemo poskus s klasično obdelavo tal in obravnavanji, ki so vključevala mehansko zatiranje plevela (okopavanje), konvencionalni pristop z uporabo zmanjšanih odmerkov (herbicid v setvenih pasovih in herbicid pred vznikom) in kombinacijo obeh strategij. Opisana obravnavanja smo primerjali s kontrolnimi parcelami, kjer plevela nismo odstranjevali in pa s parcelami, kjer smo plevel ročno odstranjevali skozi celotno rastno sezono (weed free). Skupno smo v poskus vključili 6 različnih obravnavanj v treh ponovitvah in konec maja 2018 posadili približno 800 sadik. Rezultati meritev pridelka zelja so pokazali, da je uravnavanje plevelne vegetacije v intenzivni pridelavi zelja uspešno tudi z uporabo samo herbicida pred vznikom in uporabo herbicida v vrsti, ki ga kombiniramo z okopavanjem medvrstnega prostora.

9. Ekonomske analize (KIS) [Zagorc B.]

Orodje, ki nam omogoča izračun ekonomskih kazalcev pridelave različnih kmetijskih pridelkov pri različnih tehnologijah pridelave, je bilo razvito in uspešno testirano v DS 2 že v letu 2017. V okviru poskusov različnih MNT pa so bili v letih 2017 in 2018 zbrani parametri pridelave zelenjadnic, ki bodo podlaga za predvidene ekonomske analize v sklepni fazi projekta.

2017

Projekt je organiziran v devet delovnih svežnjev. Od devetih delovnih svežnjev so se izvajale aktivnosti v delovnih svežnjih 1-8. Ob naslovu posameznega delovnega svežnja je v zaobljenih oklepajih navedena odgovorna inštitucija, v oglatih pa odgovorna oseba za konkreten delovni sveženj. Sledi vsebina faznega poročila.

1. Obvladovanje kapusovih bolhačev Phyllotreta spp. v zelju z metodami z nizkim tveganjem (IHPS) [Rak-Cizej M.]

Kapusovi bolhači iz rodu Phyllotreta so pogosti škodljivci na zelju, še posebej na mladih rastlinah. Na vrtovih in njivah z zeljem pogosto najdemo vrste P. undulata, P. atra, P. nigripes in P. vittula. Z namenom zamenjave insekticidov s širokim spektrom delovanja iz skupine piretoidov, ki so trenutno dovoljeni za uporabo na zelju, smo v laboratoriju izvedli teste učinkovitosti zatiranja odraslih kapusovih bolhačev iz rodu Phyllotreta s sredstvi: Naturalis - a.s. Beauveriaa bassiana, Silicosec - a.s. diatomejska zemlja, NeemAzal -T/S –a.s. azadirahtin A, Laser - a.s. spinosad, Floral verde - a.s. naravni piretin), ki predstavljajo manjše tveganje za okolje in uporabnika. Poleg smo na prostem izvedli preliminarne poskuse uporabe t.i. stimulatorjev rasti na zelju kot je npr. komercialni pripravek Agroplasmin, ki je sestavljen iz vitaliziranih rdečih morskih alg in sedimentnih mineralov. Omenjena sredstva so se izkazala kot zelo učinkovita zoper kapusove bolhače. V naslednji rastni sezoni bomo preverili učinkovitost sredstev, ki smo jih testirali v laboratoriju, tudi na prostem.

2. Ekonomska analiza zatiranja kapusove muhe Delia radicum v cvetači z metodami z nizkim tveganjem (KIS) [Modic Š.]

Iz večletnih poskusov iskanja inovativnih rešitev pri integriranem varstvu kapusnic pred kapusovo muho Delia radicum (Diptera, Anthomyiidae) v Sloveniji, smo zbirali podatke o učinkovitosti zatiranja kapusove muhe, ki so potrebni za ekonomsko ovrednotenje z metodami z nizkim tveganjem (MNT).

Na podlagi teh podatkov smo v sodelovanju z DS9 pripravili poročilo o agro-ekonomski učinkovitosti MNT za zatiranje kapusove muhe (Izroček 2: Poročilo o agronomski in ekonomski učinkovitosti MNT za zatiranje kapusove muhe.

3. Inventarizacija koristnih ogorčic Phasmarhabditis hermaphrodita za namene biotičnega zatiranja polžev in testiranje komercialnega pripravka za biotično zatiranje polžev v solati (KIS) [Gerič-Stare B.]

Inventarizacija Phasmarhabditis hermaphrodita za namene biotičnega varstva

V l. 2017 smo zbrali 22 vzorcev zemlje iz različnih geografskih lokacij in različnih habitatov, kjer se polži pogosteje pojavljajo (travnik, vrt, njiva, gozd, gozdni rob, rečni breg, brežina potoka, vinograd, hmeljišče). Z ekstrakcijo smo iz vzorcev izločili vse prostoživeče ogorčice v zbranih vzorcih. Iz vzorcev zemlje smo uspešno izločili ogorčice in uspešno izolirali njihovo DNA. Prisotnost ogorčic vrste P. hermaphrodita smo preverjali z molekularno metodo na osnovi PCR v realnem času. Vrsta P. hermaphrodita ni bila prisotna v nobenem od testiranih vzorcev.

Testiranje komercialnega pripravka za biotično zatiranje polžev v solati

V l. 2017 smo zgradili mikroparcele, kjer bo možno opraviti testiranje biotičnega pripravka na osnovi P. hermaphrodita. S podjetjem Biobest iz Belgije smo se dogovorili, da nam bodo dobavili njihov pripravek Phasmarabditis-System preko zastopnika za regijo (Kadmo d.o.o., Hrvaška). Pri pristojnem organu (UVHVVR) smo vložili Vlogo in pridobili Dovoljenje za delo in raziskave s pripravkom na osnovi P. hermaphrodita (št. U3430-50/2017-7 z dne 21.1.2018).

4. Vzpostavitev sistema za gojenje strun in preskus bioinsekticidov za njihovo zatiranje v solati (KIS) [Razinger J.]

V letu 2017 smo uspešno vzpostavili sistem gojenja strun. Nabiranje odraslih hroščev pokalic je potekalo v mesecu maju in juniju. Hrošče smo lovili na treh lokacijah, kjer smo skupaj postavili šest talnih pasti. Z namenom gojenja odraslih hroščev smo izdelali mrežnike, tako da smo plastične lonce s substratom opremili z enostavno kovinsko konstrukcijo in jo prekrili z mrežo. Po morfološki klasifikaciji smo ulovljene hrošče vrste Agriotes lineatus prestavili v mrežnike, v katere smo predhodno posejali pšenico. Hrošče smo dopolnilno hranili z mešanico medu in kvasa ter skrbeli za zadostno vlažnost substrata. Po dveh mesecih gojenja hroščev smo ob pregledu substrata našli prve strune, odraslih hrošči pa so bili že večinoma mrtvi. Po približno treh mesecih gojenja smo opazili strune različnih velikosti, do največ 1 cm. Strune hranimo z dosejavanjem pšenice, poleg tega pa dodajamo različne druge vire hrane kot so sadike solate, kosi korenja in prerezani gomolji krompirja.

5. Bela gniloba solate (KIS) [Žerjav M.]

V poljskem poskusu zatiranja Sclerotinia sclerotiorum in S. minor, ki povzročata belo gnilobo solate, smo preskušali učinkovitost treh pripravkov z biotičnim delovanjem (Remedier, Prestop, Trianum P) v primerjavi s kemičnimi fungicidi. Zaradi izredno visokih temperatur v maju in juniju ni prišlo do zadostne okužbe solate z glivami, ki povzročajo belo gnilobo (< 2 % okuženih rastlin), zato učinkovitosti pripravkov nismo mogli ovrednotiti.

6. Biotično zatiranje rastlinsko parazitskih nematod vrst Meloidogyne spp. v pridelavi paradižnika (KIS) [Širca S.]

Ker testov v mikroparcelah letos ni bilo mogoče izvesti smo opravili preliminarna lončna poskusa. Izvajali smo ju v rastni komori (A) in v rastlinjaku (B). V poskusih smo preverjali naslednja obravnavanja: 1. VOTiVO komercialna formulacija (B. firmus I-1582); 2. Formulacija spor B. firmus I-1582 (izolat iz VOTiVO); 3. Formulacija spor B. firmus ZZV12-4809; 4. Pozitivna kontrola Velum Prime (nematicid); 5. Negativna kontrola (brez tretiranja); Vsako obravnavanje smo izvedli v 4 ponovitvah, vsako biološko ponovitev je predstavljala ena rastlina paradižnika v samostojnem loncu. Skupno število rastlin na ponovitev poskusa je bilo 20 (2 × 20 na račun dveh poskusov). Rezultati poskusa kažejo na zmožnost bakterij B. firmus, da vsaj v določeni meri zavirajo razmnoževanje ogorčic M. luci. Glede na variabilnost v masi korenin med posameznimi biološkimi ponovitvami se zdi najbolj smiselna uporaba parametra »Število jajčec na gram koreninske mase«. Prisotnost bakterij B. firmus v rizosferi je v poskusu pomenila od 21,6 do 58,3% zmanjšanje števila jajčec v primerjavi s kontrolo v ponovitvi poskusa A, ter 31,2 do 54,5% zmanjšanje v primerjavi s kontrolo v ponovitvi poskusa B.

7. Zatiranje fuzarijske in verticilijske uvelosti paradižnika z metodami z nizkim tveganjem (IHPS) [Radišek S.]

V mesecu aprilu smo na paradižniku (sorta Heinz 1370) izvedli preliminarni poskus testiranja patogenosti in agresivnosti gliv Verticillium nonalfalfae, V. dahliae in Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici in F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici, ki jih hranimo v zbirki škodljivih organizmov na IHPS in so bili izolirani iz obolelih paradižnikov. Na osnovi testiranja smo se odločili, da za preizkušanje učinkovitosti preprečevanja okužb v prvem letu kot vir inokula uporabimo izolate gliv V. dahliae, Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici in F. oxysporum f.sp. radicis-lycopersici. Izolate smo naprej namnožili v tekočem gojišču in nato s sporami in micelijem okužili sterilen substrat za gojenje paradižnika.

V preprečevanje okužb vsake od omenjenih gliv smo vključili 3 biotične pripravke: Remedier (glivi T. asperellum, T. gamsii), Prestop (gliva Gliocladium catenulatum) in Serenade ACO (bakterija Bacillius subtilis). Vsak pripravek smo testirali v aplikaciji namakanje koreninskega sistema pred sajenjem in zalivanje v obsegu 10 rastlin/ aplikacijo. Rastline smo gojili v 1,5L lončkih v rastlinjaku in jih oskrbovali v skladu z dobro agronomsko prakso. Pojav prvih bolezenskih znamenj smo opazili 5 tednov po inokulaciji, kot slabšo rast rastlin in rumenenje listne mase. Rastline smo po pojavu prvih bolezenskih znamenj ocenjevali v 14 dnevnih intervalih (3x) s skalo od 0-5 glede na delež prizadete listne površine. V času zadnjega ocenjevanja pa smo izvedli tudi meritve višine rastlin, koreninskega sistema, ocene obolelosti ksilema in potrditvene reizolacije. Rezultati so pokazali najvišjo učinkovitost pripravka Remedier pri zatiranju glive FOL, v primeru zatiranja gliv VD in FORL pa smo najvišjo učinkovitost zaznali pri pripravku Prestop. V primeru obeh pripravkov je aplikacija z namakanjem koreninskega sistema pokazala statistično značilno višjo učinkovitost kot zalivanje.

8. Zatiranje plevelov v zalanjadarstvu z metodami z nizkim tveganjem (KIS) [Leskovšek R.]

Za namene preizkušanja vpliva različnih dosevkov na razvoj naravne plevelne vegetacije, smo že v jeseni leta 2016 posejali oljno redkev, inkarnatko, ozimno grašico, rž in njihove mešanice. Jeseni je sledila zelo ostra zima z ekstremno nizkimi temperaturami, ki je vplivala tudi na prezimitev dosevkov, ki so utrpeli poškodbe zaradi mraza. Spomladi 2017 smo opravili prvo oceno vpliva dosevkov na zapleveljenost in dosevke povaljali. Zaradi pozebe in kasneje v aprilu še suše, je bilo praktično pri vseh dosevkih premalo rastlinske biomase za kvalitetno rastlinsko zastirko. Tudi pri valjanju dosevkov in vzpostavitvi setvenih trakov so bili izrazito neugodni talni pogoji, saj so bila tla zelo sušna in zbita.Zaradi izrazito sušnih razmer v letu 2017 izbrane zelenjadnice ni bilo mogoče posaditi v setvene trakove, zato podatkov o uspešnosti zatiranja plevelov v takšnem sistemu ni bilo mogoče pridobiti. Dosevki za rastno sezono 2018 so že posejani, zato načrtujemo, da bomo naloge v tem sklopu v celoti in uspešno opravili v naslednjem letu.

9. Ekonomske analize

Za izbrane zelenjadnice in proučevane metode varstva rastlin smo pripravili elektronsko predlogo za spremljanje tehnoloških parametrov, ki bodo podlaga za ovrednotenje ekonomske učinkovitosti varstva zelenjadnic z različni metodami varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT). Testno so bili tehnološki parametri zbrani in vneseni v predlogo za oceno ekonomske učinkovitosti zatiranja kapusove muhe v okviru delovnega svežnja 2 (Ekonomska analiza zatiranja kapusove muhe Delia radicum v cvetači z metodami z nizkim tveganjem).


.

Obdobje: oktober-december 2016

V letu 2016 smo, skladno s programom dela, v celoti realizirali planirane delovne naloge. Decembra 2016 sta sodelavki Zagorčeva in dr. Kožarjeva v okviru delovnega sklopa 9: Ekonomske analize, izdelali elektronsko predlogo za spremljanje parametrov, potrebnih za ekonomsko ovrednotenje varstva zelenjadnic z MNT (Mejnik 19, planiran za december 2016).

V obdobju oktober-december 2016 so aktivnosti potekale tudi na delovnem sklopu 2: Ekonomska analiza zatiranja kapusove muhe, kjer smo zbirali podatke, potrebne za ekonomsko ovrednotenje zatiranja kapusove muhe z metodami z nizkim tveganjem (MNT).


 

Bibliografske reference (OPOMBA: podatki za 2017-2018 pridobljeni na SICRIS, 9.3.2018)

1.01 Izvirni znanstveni članek

MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, KOLMANIČ, Aleš, GODEŠA, Tone, RAZINGER, Jaka. Effectiveness of different control measures against western corn rootworm larvae Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868 = Učinkovitost različnih metod zatiranja ličink koruznega hrošča Diaboritca virgifera virgifera LeConte, 1868. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2018, letn. 111, št. 1, str. 161-167. [COBISS.SI-ID 5491048]

SURUP, Frank, POMMEREHNE, Kathrin, SCHROERS, Hans-Josef, STADLER, Marc. Elsinopirins A-D, decalin polyketides from the ascomycete Elsinoë pyri. Biomolecules, ISSN 2218-273X, March 2018, vol. 8, issue 1, str. 1-10, doi: 10.3390/biom8010008. [COBISS.SI-ID 5440616]

GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, SUSIČ, Nik, UREK, Gregor. Record of a new location for tropical root knot nematode Meloidogyne luci in Slovenia. Bulletin OEPP, ISSN 0250-8052, April 2018, vol. 48, no. 1, str. 135-137.http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2338, doi: 10.1111/epp.12443. [COBISS.SI-ID 5421160]

RAZINGER, Jaka, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor. Virulence of Metarhizium brunneum to field collected Agriotes spp. wireworms. Journal of agricultural science and technology, ISSN 1680-7073, 2018, vol. 20, iss. 2, str. 209-320.http://jast-old.modares.ac.ir/article_18445_2530c49a19b26bc9f59953a0d4b4dac4.pdf. [COBISS.SI-ID 5427560]

MARTON, Kristina, FLAJŠMAN, Marko, RADIŠEK, Sebastjan, KOŠMELJ, Katarina, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka, BERNE, Sabina. Comprehensive analysis of Verticillium nonalfalfae in silico secretome uncovers putative effector proteins expressed during hop invasion. PloS one, ISSN 1932-6203, 2018, vol. 13, iss. 6, str. 1-28, ilustr. http://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0198971&type=printable, doi: 10.1371/journal.pone.0198971. [COBISS.SI-ID8940665]

SUSIČ, Nik, ŽIBRAT, Uroš, ŠIRCA, Saša, STRAJNAR, Polona, RAZINGER, Jaka, KNAPIČ, Matej, VONČINA, Andrej, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Discrimination between abiotic and biotic drought stress in tomatoes using hyperspectral imaging. Sensors and actuators. B, Chemical, ISSN 0925-4005. [Print ed.], 2018, vol. , str. [1-31]. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400518312267, doi: 10.1016/j.snb.2018.06.121. [COBISS.SI-ID 5547880]

RAZINGER, Jaka, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor. Virulence of Metarhizium brunneum to field collected Agriotes spp. wireworms. Journal of agricultural science and technology, 2018, vol. 20, iss. 2, str. 209-320. [COBISS.SI-ID 5427560]

GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, ŠIRCA, Saša, SUSIČ, Nik, UREK, Gregor. Record of a new location for tropical root knot nematode Meloidogyne luci in Slovenia. Bulletin OEPP, ISSN 0250-8052, 2017, doi: 10.1111/epp.12443. [COBISS.SI-ID 5421160]

GERIČ STARE, Barbara, STRAJNAR, Polona, SUSIČ, Nik, UREK, Gregor, ŠIRCA, Saša. Reported populations of Meloidogyne ethiopica in Europe identified as Meloidogyne luci. Plant disease, 2017, vol. 101, no. 9, str. 1627-1632, doi: 10.1094/PDIS-02-17-0220-RE. [COBISS.SI-ID 5281384]

HERBST, Malaika, RAZINGER, Jaka, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, SCHROERS, Hans-Josef, HOMMES, Martin, POEHLING, Hans-Michael. Evaluation of low risk methods for managing Delia radicum, cabbage root fly, in broccoli production. Crop protection, ISSN 0261-2194. [Print ed.], 2017, vol. 96, str. 273-280, doi: 10.1016/j.cropro.2017.02.023. [COBISS.SI-ID 5231976], [JCR, SNIP]

RAZINGER, Jaka, ŽERJAV, Metka, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, MODIC, Špela, LUTZ, Matthias, SCHROERS, Hans-Josef, GRUNDER, Jürg M., FELLOUS, Simon, UREK, Gregor. Comparison of cauliflower-insect-fungus interactions and pesticides for cabbage root fly control. Insect science, ISSN 1672-9609, 2017, doi: 10.1111/1744-7917.12534. [COBISS.SI-ID 5330792], [JCR, SNIP]

1.02 Pregledni znanstveni članek

JEGER, Michael J., UREK, Gregor, et al. Pest categorisation of Xiphinema americanum sensu lato : EFSA Panel on Plant Health (EFSA PLH Panel) : scientific opinion. EFSA journal, ISSN 1831-4732, May 2018, vol. 16, iss. 7, 43 str.https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2018.5298. [COBISS.SI-ID 5541736]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

JAKŠE, Jernej, JELEN, Vid, RADIŠEK, Sebastjan, DE JONGE, Ronnie, MANDELC, Stanislav, MAJER, Aljaž, CURK, Tomaž, ZUPAN, Blaž, THOMMA, Bart P. H. J., JAVORNIK, Branka. Genome sequence of a lethal strain of xylem-invading Verticillium nonalfalfae. Genome announcements, ISSN 2169-8287, 2018, vol. 6, iss. 2, str. 1-2, e01458-17. http://genomea.asm.org/content/6/2/e01458-17.full, doi: 10.1128/genomeA.01458-17. [COBISS.SI-ID 8903033],

RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, ZHAO, Ting-Ting, CHO, Sung-Eun, SHIN, Hyeon-Dong. First report of powdery mildew of Helianthus tuberosus caused by Golovinomyces ambrosiae in Slovenia. Journal of plant pathology, ISSN 1125-4653, 2018, vol. 100, iss. 2, str. 331. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42161-018-0049-3, doi: 10.1007/s42161-018-0049-3. [COBISS.SI-ID 920439],

1.04 Strokovni članek

NOVLJAN, Matic, ŽIGON, Primož, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta. Napovedi za varstvo rastlin. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 28. mar. 2018, letn. 75, št. 13, str. 29, fotogr. [COBISS.SI-ID 5482088]
 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

ŠIRCA, Saša, KNAPIČ, Matej, STRAJNAR, Polona, GERIČ STARE, Barbara, SUSIČ, Nik, UREK, Gregor. Possible establishement of Meloidogyne ethiopica in Europe on climate data analysis. V: 69th International Symposium on Crop Protection, May 23, 2017, Ghent, Belgium : abstracts. Ghent: Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering. 2017, str. 40. http://www.ugent.be/bw/crop-protection/iscp/en/programme. [COBISS.SI-ID 5276264]

AYDINLI, Gökhan, ŠIRCA, Saša, GERIČ STARE, Barbara, UREK, Gregor, DEVRAN, Zübeyir, MENNAN, Sevilhan. Comparative analysis based on morphometrics of Meloidogyne luci from different country and differences between other close species (M. ethiopica and M. inornata) of M. ethopica-group. V: 69th International Symposium on Crop Protection, May 23, 2017, Ghent, Belgium : abstracts. Ghent: Ghent University, Faculty of Bioscience Engineering. 2017, str. 120. http://www.ugent.be/bw/crop-protection/iscp/en/programme. [COBISS.SI-ID 5276520]

ŽIBRAT, Uroš, SUSIČ, Nik, GERIČ STARE, Barbara, KNAPIČ, Matej, ŠIRCA, Saša, UREK, Gregor. Prepoznavanja vira sušnega stresa pri paradižniku z uporabo hiperspektralnega slikanja = Identification of drought stress origin in tomatoes using hyperspectral imaging. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = = 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 7.-8. marec 2017, Rimske Toplice, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2017, str. 32-33. http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_17.pdf. [COBISS.SI-ID 5224552]

GERIČ STARE, Barbara, DEVRAN, Zübeyir, AYDINLI, Gökhan, UREK, Gregor, MENNAN, Sevilhan, ŠIRCA, Saša. Nova molekularna orodja na osnovi PCR za identifikacijo ogorčic iz skupine Meloidogyne ethiopica in tropskih ogorčic koreninskih šišk = Novel PCR based identification tools for the Meloidogyne ethiopica group and the tropical group of rootknot nematodes. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = = 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 7.-8. marec 2017, Rimske Toplice, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2017, str. 93-94. http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_17.pdf. [COBISS.SI-ID 5230696]

SUSIČ, Nik, ŠIRCA, Saša, RUPNIK, Maja, UREK, Gregor, GERIČ STARE, Barbara. Vrednotenje in vitro aktivnosti treh sevov bakterije Bacillus firmus proti ogorčicam koreninskih šišk Meloidogyne incognita = Evaluation of in vitro activity of three Bacillus firmus strains against the root-knot nematode Meloidogyne incognita. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo = = 13th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, 7.-8. marec 2017, Rimske Toplice, Slovenija. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2017, str. 94-95. http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_17.pdf. [COBISS.SI-ID 5230952]

GERIČ STARE, Barbara, KERIN, Ana, DEVRAN, Zübeyir, AYDINLI, Gökhan, UREK, Gregor, MENNAN, Sevilhan, ŠIRCA, Saša. Structure and presence of map-1 genes, putative effectors in tropical root-knot nematodes Meloidogyne ethiopica and M. luci. V: GERIČ STARE, Barbara (ur.), KROJ, Thomas (ur.), ŠIRCA, Saša (ur.). Program & abstracts book : 4th Annual Conference of the COST Action, 1st - 3rd March 2017, Bled, Slovenia : COST FA 1208 : [pathogen-informed strategies for sustainable broad-spectrum crop resistance]. Ljubljana: Agricultural Institute of Slovenia. 2017, str. 45. [COBISS.SI-ID 5202024]

2.13 Elaborat, predštudija, študija

ZAGORC, Barbara, BREČKO, Jure, KOŽAR, Maja, CUNDER, Tomaž. Metodologija in izračun pavšalnega plačila za shemo kakovosti izbrana kakovost - Sadje in predelani izdelki iz sadja, za potrebe novele Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018. 6 str. [COBISS.SI-ID 5545576]
ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben, BREČKO, Jure, REDNAK, Miroslav. Metodologija in pojasnila k modelnim kalkulacijam Kmetijskega inštituta Slovenije. 2018: Kmetijski inštitut Slovenije.http://www.kis.si/f/docs/NOVE_MODELNE_KALKULACIJE/Metodoloska_MK_februar2018_1.pdf. [COBISS.SI-ID 5466728]

ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben, REDNAK, Miroslav. Metodološka izhodišča in pojasnila k modelnim kalkulacijam. 2018: Kmetijski inštitut Slovenije.http://www.kis.si/f/docs/Standardni_nabor/Splosna_izhodisca_in_specificna_pojasnila_internet_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 5466472]
GERIČ STARE, Barbara, ŠIRCA, Saša. Rezultati enoletnega testiranja biotičnega pripravka za zatiranje polžev. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2018. 3 str., ilustr. https://www.ivr.si/wp-content/uploads/2018/05/NOVICA-enoletno-testiranja-Phasmarhabditis-System-v2.pdf. [COBISS.SI-ID 5552488]

 

2.22 Nova sort

ČERENAK, Andreja, RADIŠEK, Sebastjan, OSET LUSKAR, Monika, KOŠIR, Iztok Jože. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta navadnega hmelja (Humulus lupulus L.), z odobrenim imenom Styrian Dragon, registrska številka sorte HUL040 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-55/2014-5, z dne 19. 1. 2018. Ljubljana, 2018: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str. [COBISS.SI-ID 908151]

DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir, ŽERJAV, Metka, SIMONČIČ, Andrej. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.) z odobrenim imenom KIS Savinja, registrska številka sorte SOT218 : Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, številka: U34320-84/2015-4, z dne 22.12.2016. Ljubljana, 2016: RS Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str. [COBISS.SI-ID 5157480]
 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

RAZINGER, Jaka. Low risk plant protection, e.g. biological and microbiological measures : predavanje na TAIEX Study Visit on IPS System for Pome and Stone Fruit for BIH-RS, Ljubljana, 3 - 7 July 2017. [COBISS.SI-ID 5315688]

RAZINGER, Jaka. The use of beneficial macroorganisms for biological control : predavanje na TAIEX Study Visit on IPS System for Pome and Stone Fruit for BIH-RS, Ljubljana, 3 - 7 July 2017. [COBISS.SI-ID 5326184]

RAZINGER, Jaka. Utilizing rizosphere competence of entomopathogenic fungi to enhance crop production and resistance to soil pests : predavanje na Univerzi v Kopenhagnu, 27. 4. 2017, v okviru projekta COST FA 1405. [COBISS.SI-ID 5326440]

 

Urednik

BIERE, Arjen (urednik), GRUDEN, Kristina (urednik), RAZINGER, Jaka (urednik), BENNETT, Alison (urednik), BAPTISTA, Paula (urednik), DEL POZO, José Mariá Bodoque (urednik), ALBRECTSEN, Benedicte (urednik), MEADOW, Richard (urednik), PINEDA, Ana (urednik). Book of abstracts, (Cost action FA1405, CAMo (Crop-Arthropod Microbe) interactions). Ljubljana: National Institute of Biology: Faculty of Computer and Informations Science, 2017. 60 [i.e. 52] str. http://www.cost.eu/COST_Actions/fa/FA1405_. [COBISS.SI-ID 5195368]

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije