Projekt V4-1802 Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem

Ime projekta

Obvladovanje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z metodami z nizkim tveganjem

 

Šifra / SICRIS

V4-1802

Trajanje projekta

1.11.2018 – 31.10.2021

Odgovorni nosilec

dr. Jaka Razinger (KIS, Oddelek za varstvo rastlin)

Sodelujoče organizacije

Kmetijski inštitut Slovenije (KIS)

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS NG)

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Gozdarski inštitut Slovenije (GIS)

Projektna skupina

Seznam raziskovalcev in tehničnega osebja

Financerja

http://www.kis.si/f/img/Image/Banner_ARRS.jpghttp://www.kis.si/f/img/Image/banner_MKGP.jpg

Finančna opredelitev

ARRS 41.600,00 €, MKGP 88.400,00 €, skupaj 130.000,00 €

Bibliografija projekta

SICRIS

Če se pomaknete na dno te strani, lahko s klikom na določeno povezavo preberete strokovne in znanstvene članke, ki so nastali v okviru projekta.

 

Ozadja in problematika

Plodova vinska mušica (PVM) (Drosophila suzukii [Matsumura, 1931], Diptera, Drosophilidae) izvira iz Azije in je od l. 2008 zastopana v Severni Ameriki in Evropi, kjer povzroča škodo na jagodičju, češnjah, breskvah, itd.. Od ostalih sorodnih vrst vinskih mušic, ki se prehranjujejo na gnijočih in poškodovanih plodovih, se samice PVM razlikujejo po ostro nazobčani leglici, s katero odlagajo jajčeca v nepoškodovane zoreče plodove in povzročijo večje izgube pridelka.

Ker gre pri nas za relativno novega škodljivca, je treba raziskati njegovo biologijo in preizkusiti primerne metode za njegovo učinkovito obvladovanje. Za celostno obvladovanje PVM niso dovolj samo sintetična FFS (kemični insekticidi), saj njihova uporaba ne zagotavlja 100 % zanesljive zaščite pridelka. Če k temu dodamo, da je spekter aktivnih snovi, s katerimi lahko učinkovito zatiramo škodljive organizme vedno ožji lahko sklenemo, da pri obvladovanju bolezni in škodljivcev ne moremo računati le zgolj na uporabo fitofarmacevtskih sredstev. Potreben je integriran pristop varstva rastlin s poudarkom na uporabi metod z nizkim tveganjem (MNT), kot so uporaba bioinsekticidov in/ali protiinsektih mrež.

Ob uporabi metod z nizkim tveganjem – nekemijskih metod, je potrebno natančno spremljanje biologije škodljivca (odraslih osebkov in pojav prvih ličink) na posameznih mikrolokacijah in v povezavi z različnimi gostiteljskimi rastlinam, do katerih ima PVM različno preferenco. V projektu se bomo osredotočili na sadne vrste, katere imajo v Sloveniji velik ekonomski potencial ter so hkrati dovzetne na napad PVM. To so češnje, maline in ameriške borovnice. Češnja spada v Sloveniji med najpomembnejše sadne vrste. Pridelujemo jo na približno 215 ha. Pridelava malin in borovnic je v Slovenji v zadnjih letih v porastu. V l. 2018 smo pridelovali maline na 21 ha kar je za cca. 6,1 % več kot v letu 2017, ameriške borovnice pa na 46 ha, kar je za 4 % več kot v l. 2017.

V nekaterih nasadih lahko PVM učinkovito obvladujemo z uporabo protiinsektnih mrež, ki pa za pridelovalce predstavljajo precej velik strošek. Večina pridelovalcev pa teh mrež nima in posledično v slovenskem sadjarstvu ne obstaja veliko praktičnih izkušenj z njimi. Podobno velja za bioinsekticide, oz. pesticide, katerih aktivne snovi spadajo med MNT. Naraščajoči problemi, povezani s pojavom PVM so vezani tudi na dostopnost alternativnih gostiteljev tega škodljivca v neposredni bližini kmetijskih nasadov gostiteljskih rastlin, ki služijo kot pomemben vir hrane v času, ko gostiteljske rastline na kmetijskih površinah niso na voljo in kot zatočišče v neugodnih okoljskih razmerah.

 

Cilji projekta

V okviru projekta CRP V4-1802 preskušamo in uvajamo načela dobre kmetijske prakse s poudarkom na metodah varstva rastlin z nizkim tveganjem (MNT) za obvladovanje PVM v slovenskem pridelovalnem prostoru. Z razvojem in preizkušanjem različnih metod obvladovanja lahko učinkoviteje in okoljsko bolj sprejemljivo preprečujemo škodo zaradi plodove vinske mušice v kmetijski pridelavi. Na podlagi dosedanjih ugotovitev v raziskavah in pregledu ustrezne strokovne in znanstvene literature pripravljamo strokovna priporočila za obvladovanje škodljivca za pridelovalce. V okviru projekta pripravljamo tudi informativno gradivo, ki pomaga k boljši informiranosti in osveščenosti pridelovalcev. Rezultati projekta prispevajo k bolj učinkovitemu obvladovanju plodove vinske mušice ter s tem izboljšujejo konkurenčnost slovenskega sadjarstva.

 

Rezultati projekta

Obdobje: 2019

DS 1.1. Preizkušanje protiinsektnih mrež v pridelavi češenj

V mesecu juniju je podjetje Keep in Touch System postavilo protiinsektno mrežo s protidežno zaščito. V prvi sezoni postavitve mreže v poskusnem nasadu češenj nismo imeli pridelka, zato smo predvsem testirali stabilnost nosilne konstrukcije in mreže v različnih vremenskih pogojih, predvsem v vetrovnih razmerah. Na podlagi prvih izsledkov smo izvedli dodatno sidranje in ojačitve nosilne konstrukcije. V septembru 2019 smo notranjost protiinsektne mreže poškropili z 2 % raztopino natrijevega hipoklorita (varikine). Na ta način smo zastirko razkužili in zmanjšali možnost pojava alg. Nato je sledilo navitje mreže in vpetje na nosilno konstrukcijo.

DS 1.2 Preizkušanje insekticidov za zatiranje PVM na češnjah

Namen poskusa je bilo ugotavljanje učinkovitosti insekticidov zoper plodovo vinsko mušico – D. suzukii na češnjah. Poskus je bil zasnovan bločno, s štirimi obravnavanji v treh ponovitvah. Velikost posameznega bloka je bila 300 m2. Najvišja učinkovitost je bila ugotovljena v obravnavanju, kjer smo zaporedno uporabili aktivne snovi fosmet, spinoteram in spinosad (88,2 % učinkovitost) ter v obravnavanju z dvakratno zaporedno uporabo aktivnih snovi ciantraniliprol in spinosada (82,3 %). Kombinacija enkratne rabe fosmeta in dvakratne zaporedne rabe spinosada je imela 76,4 % učinkovitost, najnižjo učinkovitost smo ugotovili pri zaporedni rabi ciantraniliprola, lambda – cihalotrina in spinosada (58,8 % učinkovitost).

DS 1.3 Preizkušanje insekticidov za zatiranje PVM v malinah

V okviru naloge preizkušanje bioinsekticidov v pridelavi malin sorte Polka smo izvedli poskus z aktivno snovjo spinosad (Laser plus). Izkazalo se je, da je Laser plus učinkovit, vendar ga je zaradi kontaktnega delovanja potrebno uporabiti večkrat. Uporaba Laser plus je na isti površini dovoljena le 2-krat letno. Ob velikem izpiranju in velikem potencialu PVM bi bilo za zadovoljivo učinkovitost pripravek potrebno uporabiti večkrat.

DS 1.4. Preizkušanje protiinsektnih mrež v pridelavi ameriških borovnic

Izbrali smo izenačene rastline ameriških borovnic sorte Bluecrop ter postavili konstrukcijo za mrežnik na Brdu pri Lukovici. Postavili smo dva sistema protiinsektnih mrež. Pri prvem sistemu je nasad ameriških borovnic pokrit v celoti, pri drugem sistemu pa le delno ob straneh do določene zahtevane višine.

DS 1.5 Skladiščenje ameriških borovnic, malin in češenj v kontrolirani atmosferi

V obdobju zorenja češenj, malin in ameriških borovnic smo izvajali poskuse skladiščenja v kontrolirani atmosferi. Zdrave plodove smo zaradi zagotavljanja prisotnosti PVM najprej izpostavili mešani populaciji PVM v insektariju. Napadene plodove smo nato prestavili v različne kontrolirane atmosfere, kjer smo umetno dvigovali vsebnost CO2, del le teh smo izpostavili le ohlajevanju kot načinu skladiščenja, kontrolne pa smo pustili na sobni temperaturi. Različnim pogojem skladiščenja so bili plodovi izpostavljeni 24 do 72 ur, nato pa so bili prestavljeni v rastno komoro. Po 14 dneh smo jih prestavili iz rastne komore in prešteli odrasle osebke PVM. Pri češnjah smo poskus izvajali na sorti Kordia, pri ameriških borovnicah na sorti Bluecrop, pri malinah pa smo izbrali sorto Amira. Na število PVM sta značilno vplivala dejavnika koncentracija CO2 in čas ohlajanja, ter tudi interakcija teh dveh dejavnikov. Vpliv 100% CO2 je bil opazen že brez ohlajanja, zgolj s 24-h inkubacijo v CO2 atmosferi. Po 24-h ohlajanju se je ta učinek izgubil, se pravi je učinek 100% CO2 brez ohlajanja večji, kot s 24-h ohlajanjem. Pri 72-h ohlajanju pa se učinek ohlajanja opazi tudi pri nižjih koncentracijah CO2. Opazili smo tudi bistveno večjo občutljivost malin na PVM v primerjavi z ameriškimi borovnicami in češnjami.

DS 1.7. Laboratorijski poskusi z bioinsekticidi

Izvedli smo poskus z lastnimi sevi entomopatogenih gliv (EPG) in tudi komercialno dostopnim bioinsekticidom na osnovi EPG (sredstvo Naturalis). Opazili smo, da se okužba z EPG le redko prenese iz okuženih na neokužene odrasle PVM. Vseeno pa se tudi smrtnost osebkov PVM, ki niso bili neposredno izpostavljeni EPG, značilno poviša.

DS 2 Proučevanje biologije PVM

Z namenom preučevanja biologije PVM smo izvedli spremljanje PVM v malinah sorte Polka z različnimi vabami in pastmi (4), ki so komercialno dostopne: 1 - DROSAL PRO + Drosalure, 2 - DROSO TRAP + Dros’Attract®, 3 - plastične vabe - domače s črno/rdečim pasom + vinski kis : vino = 3:1, 4 - DROSO TRAP + atraktant PH-288-1BP (Russell IPM). Vabe in pasti smo spremljali v obdobju od2. julija do 4. septembra 2019. Vabe smo tedensko pregledovali v laboratoriju. Vabi DROSAL PRO + Drosalure in DROSO TRAP + Dros’Attract® sta bili neučinkoviti. Za zelo učinkovitega se je izkazal atraktant PH-288-1BP, ki je že v začetnem času pojava PVM, ko na domači vabi s kisom še ni bila zabeležena številčna populacija, privabil mnogo PVM.

DS 3. Prehod PVM iz nekmetijskih na kmetijska območja

V obdobju od marca do septembra 2019 smo v vseh GGO ZGS nabirali plodove različnih gozdnih rastlin z namenom ugotavljanja napadenosti s plodovo vinsko mušico. Analize so pokazale, da so napadene s PVM predvsem maline in robide (Rubus spp.) ter borovnice (Vaccinium myrtillus). V tem DS smo naredili še pregled literature za seznam vrst gostiteljev PVM.

DS 4. Priprava informativnih materialov za pridelovalce

Pridobivali smo podatke s preučevanjem strokovne in znanstvene literature, kjer smo se osredotočili na pojav oz. biologijo plodove vinske mušice in možnosti njenega obvladovanja, kar bomo tekom leta nadgradili z rezultati lastnih raziskav.

DS 5. Priprava strokovnih priporočil za obvladovanje PVM

V okviru preizkušanja učinkovitosti različnih insekticidnih programov zoper PVM smo zbrali pomembne informacije, ki bodo osnova strokovnih priporočil. V strokovna priporočila bomo vključili tudi izsledke iz drugih programskih sklopov.

 

Obdobje: 2018 (november in december)
 

V okviru projekta smo proučevali znanstveno in strokovno literaturo ter pripravljali osnutke predvidenih poskusov, katere bomo izvajali v letu 2019. Poleg iskanja literature smo zbirali ponudbe za nabavo materialov za izvajanje poskusov.

Na podlagi preteklih izkušenj in prebrane strokovne ter znanstvene literature, smo izvedli preliminarni poskus z zaplinjanjem s CO2 in ohlajanjem ameriških borovnic, napadenih od PVM. Poskus je bil sestavljen iz več obravnavanj, kjer smo spremljali preživetje PVM v odvisnosti od časa ohlajanja ter koncentracije dodanega CO2. Na podlagi pridobljenega novega znanja in izkušenj, smo zastavili poskuse za prihodnje leto.

Tekom strokovnega izobraževanja na kongresu v Italiji, smo prišli do zanimivih informacij o načinu postavitve protiinsektnih mrež v nasadu ameriških borovnic. Le te informacije so nam bile v veliko pomoč pri zastavljanju poskusa v našem poskusnem nasadu.

Bibliografske reference

1.01 Izvirni znanstveni članek

MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, RAZINGER, Jaka. Trichopria drosophilae (Diapriidae) and Leptopilina heterotoma (Figitidae), native parasitoids of Drosophila suzukii, confirmed in Slovenia = Trichopria drosophilae (Diapriidae,) in Leptopilina heterotoma (Figitidae) - prvi najdbi domorodnih parazitoidov plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2019, letn. 113, št. 1, str. 181-185, doi: 10.14720/aas.2019.113.1.15. [COBISS.SI-ID 5745256]

PANEVSKA, Anastasija, HODNIK, Vesna, SKOČAJ, Matej, NOVAK, Maruša, MODIC, Špela, PAVLIC, Ivana, PODRŽAJ, Sara, ZARIĆ, Miki, RESNIK, Nataša, MAČEK, Peter, VERANIČ, Peter, RAZINGER, Jaka, SEPČIĆ, Kristina. Pore-forming protein complexes from Pleurotus mushrooms kill western corn rootworm and Colorado potato beetle through targeting membrane ceramide phosphoethanolamine. Scientific reports, ISSN 2045-2322, 2019, vol. 9, str. 1-14. ttps://doi.org/10.1038/s41598-019-41450-4, doi: 10.1038/s41598-019-41450-4. [COBISS.SI-ID 5013839]

1.03 Kratki znanstveni prispevek

JANEVIĆ, Dejan, DE GROOT, Maarten. Criorhina ranunculi (Panzer) (Diptera: Syrphidae), a new hoverfly species for Slovenia. Acta entomologica slovenica, ISSN 1318-1998, dec. 2018, vol. 26, št. 2, str. 259-262, ilustr. [COBISS.SI-ID 1959925] 

PISKERNIK, Saša, VIDRIH, Rajko, DEMŠAR, Lea, KORON, Darinka, ROGELJ, Maja, PAJK ŽONTAR, Tanja. Fatty acid profiles of seeds from different Ribes species. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, Dec. 2018, vol. 98, str. 424-427, doi: 10.1016/j.lwt.2018.09.011. [COBISS.SI-ID 4945528]

1.04 Strokovni članek

BRENCE, Andreja, CAF, Alenka, KORON, Darinka. Samo najboljše jagodičje je dovolj dobro : nasveti Kmetijske svetovalne službe. Kmečki glas, ISSN 0350-4093, 30. jan. 2019, letn. 76, št. 5, str. 8, fotogr. [COBISS.SI-ID 5656936] 

DE GROOT, Maarten. Plodova vinska mušica (Drosophila suzukii). Gozdarski vestnik : Slovenska strokovna revija za gozdarstvo, ISSN 0017-2723. [Tiskana izd.], 2019, letn. 77, št. 7/8, sredica, ilustr. [COBISS.SI-ID 5522086]

1.05 Poljudni članek

ŽIGON, Primož. Strokovna ekskurzija in zbor članov Slovenskega združenja za ohranitveno kmetijstvo. Kmetovalec : strokovna kmetijska revija, ISSN 1318-4245, jan. 2019, letn. 87, [št.] 1, str. 15-16, fotogr. [COBISS.SI-ID 5628008]

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

RAZINGER, Jaka, PANEVSKA, Anastasija, MODIC, Špela, ZARIĆ, Miki, Peter, MAČEK, SEPČIĆ, Kristina. Laboratorijsko preizkušanje egerolizinskih proteinov iz gliv rodu Pleurotus kot potencialnih biopesticidov = Laboratory evaluation of aegerolysin proteins from the fungal genus Pleurotus as potential bioinsecticides. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Maribor, 5.- 6. marec 2019 = 14th Slovenian conference on plant protection, Maribor, Slovenija, March 5th-6th, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2019, str. 20-21. http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_SPVR_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 5712232]

MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, RAZINGER, Jaka. Trichopria drosophilae (Diapriidae) in Leptoilina heterotoma (Figitidae) - prvi najdbi parazitoidov plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji = Trichopria drosophilae (Diapriidae) and Leptoilina heterotoma (Figitidae) - native parasitoides of Drosophila suzukii in Slovenia. V: TRDAN, Stanislav (ur.). Izvlečki referatov = Abstract volume, 14. Slovensko posvetovanje o varstvu rastlin, Maribor, 5.- 6. marec 2019 = 14th Slovenian conference on plant protection, Maribor, Slovenija, March 5th-6th, 2019. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia. 2019, str. 93-94. http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_SPVR_2019.pdf. [COBISS.SI-ID 5716840]

SEPČIĆ, Kristina, PANEVSKA, Anastasija, RAZINGER, Jaka, MODIC, Špela. WCR-active protein complexes from fungal genus Pleurotus. V: Programme and abstracts, International Congress on Invertebrate Pathology and Microbial Control & 52nd Annual Meeting of the Society for Invertebrate Pathology & 17th Meeting of the IOBC-WPRS Working Group ˝Microbial and Nematode Control of Invertebrate Pests˝, 28th July - 1st August, Valencia. [Valencia: s. n. 2019], str. [60]. [COBISS.SI-ID 5137743]

PANEVSKA, Anastasija, RAZINGER, Jaka, MODIC, Špela, ARSOV, Zoran, MAČEK, Peter, SEPČIĆ, Kristina. Aegerolysin-based cytolytic complexes acting through ceramide phosphoethanolamine as potential biopesticides. V: ANDERLUH, Gregor (ur.), PIRC, Katja (ur.), SEPČIĆ, Kristina (ur.). Recent topics in toxinology : 7. 6. 2019 Ljubljana, Recent topics in toxinology 2019. Ljubljana: Department of Molecular Biology and Nanobiotechnology, National Institute of Chemistry. 2019, str. 47, ilustr. [COBISS.SI-ID 5101135]

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

RAZINGER, Jaka, FINK, Katja, KERIN, Ana, MODIC, Špela, ŽIGON, Primož, UREK, Gregor. Zatiranje plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) z entomopatogenimi glivami. V: RAZINGER, Jaka (ur.), CELAR, Franci Aco. Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin. 2019, str. 72-79, ilustr. [COBISS.SI-ID 5850728]

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

KUS VEENVLIET, Jana (intervjuvanec), JURC, Dušan (intervjuvanec), DE GROOT, Maarten (intervjuvanec). Tujerodne vrste v Sloveniji, (Biotopi). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2019. https://4d.rtvslo.si/arhiv/biotopi/174610657. [COBISS.SI-ID 5372326]

3.11 Radijski ali TV dogodek

FERLEŽ RUS, Alenka (intervjuvanec). Plodova vinska mušica : oddaja Minute za kmetijstvo in podeželje, Radio Ognjišče, 2019, ca. 8 min. [COBISS.SI-ID 775820]

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

MODIC, Špela. Predstavitev rezultatov spremljanja gosenic v malinah : predavanje na 25. Sadjarskih dnevih Posavja, Artiče, 6. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 5663336]

KORON, Darinka. Prihodnost slovenske pridelave jagodičja : predavanje na 17. posvetu o jagodi, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 28. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 5642600]

KORON, Darinka. Revizija sadnega izvora za jagodičje : predavanje na 25. Sadjarskih dnevih Posavja, Artiče, 6. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 5662824]

RAZINGER, Jaka. Integrirano varstvo rastlin : predstavitev na Tehničnem obisku na fitosanirnem področju, v okviru izobraževanja mednarodne delegacije iz Azerbaijana, Ljubljana, 7. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 5643624]

RAZINGER, Jaka. Okolju prijazne tehnologije varstva rastlin - raziskave in ugotovitve Kmetijskega inštituta : predavanje na Delavnici o varni rabi fitofarmacevtskih sredtev, Jablje, 4. dec. 2018. [COBISS.SI-ID 5641064]

WEBER, Nika. Skladiščenje jagodičja : predavanje na 25. Sadjarskih dnevih Posavja, Artiče, 6. feb. 2019. [COBISS.SI-ID 5663080]

ŽIGON, Primož. Talni škodljivci v jagodah : predavanje na 17. posvetu o jagodi, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 28. nov. 2018. [COBISS.SI-ID 5642856]

RAK CIZEJ, Magda. Izkušnje z različnimi vabami za plodovo vinsko mušico v malinah : predavanje na 11. Posvetu o malini in ostalem grmastem jagodičju, 12. februar 2020, Artiče. 2020. [COBISS.SI-ID 949367]

NOVLJAN, Matic, ŽIGON, Primož. Izzivi v varstvu ameriških borovnic v prihajajoči sezoni : predavanje na Posvetu o ameriških borovnicah, KIS in KGZ Ljubljana, Bevke, 10. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 5966184]

KORON, Darinka, WEBER, Nika. Prednosti in slabosti pridelave ameriških borovnic v loncih : predavanje na Posvetu o ameriških borovnicah, KIS in KGZ Ljubljana, Bevke, 10. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 5965928]

RAZINGER, Jaka, ŽIGON, Primož. Predstavitev monografije "Zdravju in okolju prijazne metode varstva rastlin" in Praktične smernice pri uporabi biotičnih metod varstva rastlin in FFS na osnovi mikroorganizmov v jagodah in ameriških borovnicah : predavanje na 11. Posvetu o malinah in ostalem grmičastem jagodičju, Artiče, 12. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 5966696]

WEBER, Nika. Skladiščenje jagodičja : predavanje na 11. Posvetu o malinah in ostalem grmičastem jagodičju, Artiče, 12. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 5966952]

KORON, Darinka. Smeri svetovne pridelave jagod : predavanje na 11. Posvetu o malinah in ostalem grmičastem jagodičju, Artiče, 12. feb. 2020. [COBISS.SI-ID 5966440]

KORON, Darinka, BRENCE, Andreja. Aktualni tehnološki ukrepi v nasadih : predavanje na Strokovnem srečanju pridelovalcev jagodičja, KGZ Novo mesto, Predikat in Kmetijski inštitut Slovenije, Zdole, 19. sep. 2019. [COBISS.SI-ID 5972584]

ŽERJAV, Metka, NOVLJAN, Matic. Bolezni preobilja v nasadih jagode : predavanje na 18. posvetu o jagodi, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 12. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 5953640]

MAVEC, Roman, GODEC, Boštjan, KORON, Darinka, SMOLNIKAR, Rado, KLOPČIČ, Roman, TROBEVŠEK, Marko. Dan odprtih vrat sadovnjaka na Brdu pri Lukovici : strokovno vodeni ogledi sadovnjaka na Dnevu odprtih vrat na Brdu pri Lukovici, razstava in degustacija plodov novih jablanovih sort, 7. september 2019. [COBISS.SI-ID 5903720]

BAŠA ČESNIK, Helena, WEBER, Nika. Metoda za določevanje aromatičnih spojin v sadju : predavanje na izobraževanju za Kmetijski inštitut Slovenije, 28. nov. 2019. [COBISS.SI-ID 5928808]

GODEC, Boštjan, KORON, Darinka, WEBER, Nika, ČEBULJ, Anka, HLADNIK, Jože, STOPAR, Matej. Sadjarske animacije in razstava sort jabolk : 50. Sejem Narava-zdravje, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana, 23. - 26. oktober 2019. [COBISS.SI-ID 5903976]

KORON, Darinka, BRENCE, Andreja, CAF, Alenka. Slovenska jagoda na razpotju intenzivnih in ekstenzivnih tehnologij pridelave : predavanje na 18. posvetu o jagodi, Ljubljana, Kmetijski inštitut Slovenije, 12. dec. 2019. [COBISS.SI-ID 5953896]

Predavanja iz varstva rastlin povezana s PVM, ki še niso zavedena v sistem COBISS:

24. januar 2020; Koper (Agraria KP) – Varstvo koščičarjev, M. DEVETAK

6. februar 2020; Dobrovo – Varstvo sadnih vrst, M. ROT

12. februar 2020 ; Artiče – 26. Sadjarski dnevi Posavja, M. ROT

19. februar 2020; Bilje – Varstvo koščičarjev, M. DEVETAK


Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije