dr. Jaka Razinger

univ. dipl. biol. Znanstveni sodelavec Oddelek za varstvo rastlin entomologija Raziskovalci +386 (0)1 280 51 17 jaka.razinger@kis.si

Delovne izkušnje

2010-2012 in 2013-danes Kmetijski inštitut Slovenija, Ljubljana
2012-2013 Züriška univerza za aplikativne znanosti (podoktorsko izobraževanje)
2005-2010 Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o., Ljubljana

Strokovna izpopolnjevanja

 • 2017 Obisk delavnice Better Training for Safer Food, München, Nemčija, 5 dni, kjer sem spoznaval evropske upravne postopke v zvezi z nadzorom in eradikacijo karantenskih škodljivih organizmov.
 • 2015 Obiskal sem James Hutton Institute, Dundee, Škotska za 14 dni, kjer sem se učil analizirati populacijsko genetiko žuželk z uporabo tehnike mikrosatelitov.
 • 2015 Obiskal sem Inštitut Julius Kühn za biotično zatiranje škodljivcev v Darmstadtu v Nemčiji, kjer je potekalo 14 dnevno intenzivno izobraževanje o uporabi entompatogenih gliv za zatiranje škodljivcev.
 • 2015 Obiskal sem DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH za 6 dni, kjer sem se učil analizirati populacijsko genetiko žuželk z uporabo tehnike mikrosatelitov.
 • 2014 Udeležba na tečaju 'Agricultural omics' v kraju Hinxton, Anglija, 5 dni, ki sta ga organizirala European Bioinformatics Institute in Kmetijski inštitut Slovenije, kjer so najbolj eminentni svetovni znanstveniki iz različnih področij "omik" delili svoje znanje v okviru intenzivnega petdnevnega usposabljanja s področij genomike, metagenomike, transkriptomike, proteomike in metabolomike.
 • 2014 Obiskal sem James Hutton Institute, Dundee, Škotska za 7 dni kjer je potekal intenzivni trening na temo interakcij med listnimi ušmi in rastlinami, vzgoji različnih žuželk in izvajanje etoloških poskusov.
 • 2014 Obiskal sem Inštitut Julius Kühn za biotično zatiranje škodljivcev v Darmstadtu v Nemčiji, kjer je potekalo 10 dnevno intenzivno izobraževanje o uporabi koristnih žuželk za zatiranje škodljivcev.
 • 2013 Udeležba na delavnici na temo Molekularna filogenija, ki sta jo organizirala European Bioinformatics Institute in Kmetijski inštitut Slovenije; intenzivni tridnevni program usposabljanja o molekularni filogeniji.
 • 2012-2013: Podoktorsko izobraževanje v Švici na Zuriški univerzi za aplikativne znanosti prek SCIEX štipendije. Naslov projekta: Rhizosphere training - engineering of advantageous biofilms on the surfaces of roots. Akronim: RhizoShield.
 • 2003-2008: Podiplomski študij Bioloških in biotehniških znanosti, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani. Naslov doktorske disertacije: Biokemijski in fiziološki odzivi male vodne leče (Lemna minor L.) na oksidativni stres sprožen s kovinami (doktorat iz člankov).
 • 2007 Eurobiobiz Bio BOOT CAMP Training Workshop. Tridnevna podjetniška delavnica sponzorirana s strani EU Eurobiobiz and the European Commission Research Directorate.
 • 1997-2003 Dodiplomski študij, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo. Naslov diplomske naloge: Kopičenje Pb, Cd in Zn v tkivih treh rastlinskih vrst v Dolini smrti.
   

Sodelovanje na projektih

a) raziskovalni projekti

 • Uporaba metod z nizkim tveganjem za varstvo zelenjadnic (ARRS/MKGP CRP V4―1602). 2016―2019, vodja projekta: raziskave s področij aplikativne entomologije, IPM, biotičnega varstva. Razvoj in preskušanje metod varstva rastlin z nizkim tveganjem.
 • Ocena stanja odpornosti škodljivih organizmov na fitofarmacevtska sredstva v Sloveniji (ARRS/MKGP V4―1601). 2016―2019, raziskovalec: raziskave s področij aplikativne entomologije, IPM, biotičnega varstva, odpornosti na insekticide.
 • Izkoriščanje trosmernih interakcij med rastlinami, mikroorganizmi in členonožci za izboljšanje varstva rastlin in povečanje pridelka (COST FA1405). 2015-2019, koordinator projekta na KIS; član upravnega odbora COST akcije (Management Committee).
 • Uporaba egerolizinskih proteinov za detekcijo in zatiranje škodljivcev (ARRS J4-7162). 2016-2018, koordinator projekta na KIS in raziskovalec: raziskave s področij aplikativne entomologije, IPM, biotičnega varstva.
 • Uporabna vrednost genskih virov navadnega fižola za trajnostno izboljšanje pridelkov in zdravo hrano (ARRS L4-7520). 2016-2018, raziskovalec: raziskave s področij rastlinske fiziologije.
 • Genomski / transcriptomski pristopi k študiji interakcij gliva-škodljivec in biotično varstvo (ARRS J4-5527). 2013-2016, raziskovalec: vzreja modelnih žuželk; ocena patogenosti in virulentnosti, rizosferne kompetence in možnih biostimulirajočih učinkov entomopatogenih gliv.
 • Programska skupina Agrobiodiverziteta (ARRS P4-0072). 2013-2017, raziskovalec: raziskave s področij entomologije, IPM, biotičnega varstva, rastlinske fiziologije, sušnega stresa.
 • Pesticide Use-and-risk Reduction in European farming systems with Integrated Pest Management – akronim PURE (Grant # 265865, EU call identifier FP7-KBBE-2010-4). 2011-2015, raziskovalec s področja biološke kontrole škodljivih organizmov, integriranega varstva rastlin in splošne kmetijske entomologije;

b) strokovno delo

 • Nadzor plodove vinske mušice (Drosophila suzukii) v Sloveniji. 2013-2018, koordinator strokovne naloge nadzora plodove vinske mušice na KIS.
 • Posebni nadzor kitajskega in azijskega kozlička (Anoplophora chinensis in A. glabripennis) v Sloveniji. 2011-2018, nacionalni koordinator posebnega nadzora kitajskega kozlička.
 • Posebni nadzor koruznega hrošča (Diabrotica virgifera virgifera) v Sloveniji. 2011-2013, nacionalni koordinator posebnega nadzora koruznega hrošča.
   

Kratek življenjepis

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije (2011-še delam tam) se ukvarjam z raziskavami biotičnega in integriranega varstva rastlin. Moj dolgoročni cilj je doprinesti k večji samopreskrbi Slovenije s kakovostno hrano, katere pridelava bi imela čim manjši negativni vpliv na okolje.

Moje izobraževanje (2003-2012) je zelo interdisciplinarno. Univerzitetno diplomo sem opravljal s področja botanike in rastlinske fiziologije, doktorat s področja fiziologije rastlin in biokemije, moje podoktorsko izobraževanje pa je bilo predvsem s področij aplikativne entomologije, mikrobiologije in molekularne biologije. Moja poklicna pot dokazuje mojo zmogljivost za pridobivanje novih znanj in sposobnost prilagajanja novim razmeram. Kot pravilo končam znanstveno-raziskovalne ali aplikativne industrijske projekte pred predvidenim rokom. Pri izrazito fleksibilnem delu sem v preteklosti sodeloval tako z univerzitetnimi in javnimi raziskovalnimi inštitucijami kot tudi z industrijo.

Tekom do- in podiplomskega študija (1998-2004) sem si pridobil veliko delovnih izkušenj s področja varstva okolja, ocen vpliva na okolje, dela s skupinami ljudi ter vodenja skupin ljudi.
 

Znanstveno in strokovno področje

Biotično zatiranje škodljivcev; interakcije rastline-mikrobi-škodljivci; integrirano varstvo rastlin; aplikativna kmetijska entomologija; entomopatogene glive; rastlinska fiziologija; aplikativna mikrobiologija; rizosferna kompetenca; talni škodljivci.

Dosežki in nagrade

 • Nagrada za najboljšo predstavitev posterja na konferenci miCROPe, Dunaj, Avstrija, november 2015.
 • Šipendija Rektorske konference Švicarskih unizerz, Scientific Exchange Programme NMS-CH, 2012-2013
 • Status mladega raziskovalca iz gospodarstva, 2005-2008
 • Nagrada za najboljšo predstavitev posterja na konferenci Fate of pollutants in the plant/rhizosphere system: fundamental aspects and their significance for field applications - prospects and research needs. Vilnius, Gediminas Technical University, 2007
 • Štipendija Društva za rastlinsko fiziologijo Slovenije, 2007
 • Štipendija Mestne občine Ljubljana, 2005
 • Štipendija Kemijskega Inštituta, 1996-2003

Članstvo

 • Mednarodna organizacije za biotično in integrirano varstvo rastlin (IOBC)
 • Društvo za varstvo rastlin Slovenije
 • Slovensko društvo za biologijo rastlin
 • Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija v Ljubljani

Izbrana dela

HERBST, Malaika, RAZINGER, Jaka, UGRINOVIĆ, Kristina, ŠKOF, Mojca, SCHROERS, Hans-Josef, HOMMES, Martin, POEHLING, Hans-Michael. Evaluation of low risk methods for managing Delia radicum, cabbage root fly, in broccoli production. Crop protection, 96, 273-280, doi: 10.1016/j.cropro.2017.02.023..

FURLAN, Lorenzo, LESKOVŠEK, Robert, RAZINGER, Jaka, UREK, Gregor, et al. Risk assessment of soil-pest damage to grain maize in Europe within the framework of Integrated Pest Management. Crop protection, 2017, str. 52-59. doi: 10.1016/j.cropro.2016.11.029.

RAZINGER, Jaka, ŽERJAV, Metka, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, MODIC, Špela, LUTZ, Matthias, SCHROERS, Hans-Josef, GRUNDER, Jürg M., FELLOUS, Simon, UREK, Gregor. Comparison of cauliflower-insect-fungus interactions and pesticides for cabbage root fly control. Insect science, 2017, doi: 10.1111/1744-7917.12534.

RAZINGER, Jaka, VASILEIADIS, Vasileios P, GIRAUD, Marion, DIJK, Wim van, MODIC, Špela, SATTIN, Maurizio, UREK, Gregor. On-farm evaluation of inundative biological control of Ostrinia nubilalis (Lepidoptera: Crambidae) by Trichogramma brassicae (Hymenoptera: Trichogrammatidae) in three European maize-producing regions. Pest management science, 2016, vol. 72, str. 246-254, doi: 10.1002/ps.4054.

RAZINGER, Jaka, LUTZ, Matthias, SCHROERS, Hans-Josef, PALMISANO, Marilena, WOHLER, Christian, UREK, Gregor, GRUNDER, Jürg M. Direct plantlet inoculation with soil or insect-associated fungi may control cabbage root fly maggots. Journal of invertebrate pathology, 2014, vol. 120, 59-66, doi: 10.1016/j.jip.2014.05.006.

RAZINGER, Jaka, LUTZ, Matthias, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor, GRUNDER, Jürg M. Evaluation of insect associated and plant growth promoting fungi in the control of cabbage root flies. Journal of economic entomology, 2014, vol. 107, no. 4, str. 1348-1354, kategorija: 1A1. doi: 10.1603/EC14004.

RAZINGER, Jaka, LUTZ, Matthias, SCHROERS, Hans-Josef, UREK, Gregor, GRUNDER, Jürg M. Laboratory testing of inect associated fungi for the control of wireworms (Agriotes sp. L.). In: JEHLE, Johannes A. (ur.). Proceedings of the Meeting "Biological control - its unique role in organic and integrated production", Zagreb (Croatia), 16-29 June 2013, (IOBC-WPRS Bulletin = Bulletin OILB-SROP, Vol. 90). Darmstadt: IOBC-WPRS, 2013, str. 103-107

PONGRAC, Paula, ZHAO, Fang-Jie, RAZINGER, Jaka, ZRIMEC, Alexis, REGVAR, Marjana. Physiological responses to Cd and Zn in two Cd/Zn hyperaccumulating Thlaspi species. Environ. exp. bot.. [Print ed.], 2009, vol. 66, no. 3, str. 479-486

RAZINGER, Jaka, DERMASTIA, Marina, DOLENC KOCE, Jasna, ZRIMEC, Alexis. Oxidative stress in duckweed (Lemna minor L.) caused by short-term cadmium exposure. Environ. pollut. (1987). [Print ed.], 2008, vol. 153, str. 687-694

RAZINGER, Jaka, DERMASTIA, Marina, DRINOVEC, Luka, DROBNE, Damjana, ZRIMEC, Alexis, DOLENC KOCE, Jasna. Antioxidative responses of duckweed (Lemna minor L.) to short-term copper exposure. Environ. sci. pollut. res. int.. [Print ed.], 2007, letn. 14, št. 3, str. 194-201
 

Nazaj

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

Kmetijski inštitut Slovenije