Agro-meteorological forecast

Current weather

 • Ljubljana
  • 10° Ljubljana
   Humidity: 42%
   Wind speed: 3km/h
  • 11° Maribor - letališče
   Humidity: 35%
   Wind speed: 2km/h
  • 9° Celje
   Humidity: 46%
   Wind speed: 4km/h
  • 10° Murska Sobota
   Humidity: 41%
   Wind speed: 7km/h
  • 10° Novo mesto
   Humidity: 37%
   Wind speed: 3km/h
  • 12° Postojna
   Humidity: 24%
   Wind speed: 6km/h
  • 20° Portorož - letališče
   Humidity: 13%
   Wind speed: 19km/h
  • 18° Nova Gorica
   Humidity: 13%
   Wind speed: 27km/h
  • 9° Rateče
   Humidity: 33%
   Wind speed: 3km/h

Weather forecast for Slovenia

today 08.04. 0°/20°
Thursday 09.04. 2°/22°
Friday 10.04. 4°/23°
Saturday 11.04. 5°/23°
Sunday 12.04. 6°/23°
 • 08.04. - 10.04.
 • 11.04. - 13.04.
Data source: ARSO

Infrastrukturni program

V infrastrukturni program Kmetijskega inštituta Slovenije (v nadaljevanju IP KIS) so vključeni Poskusni centri za rastlinsko pridelavo (OE 1), Poskusni center za čebelarstvo z mrežo opazovalnih postaj (OE 2), Semenski laboratorij (OE 3), Centralni laboratorij (OE 4), Podatkovno informacijski center (OE 5) in Specializirani laboratoriji (OE 6). Poskusni centri za rastlinsko pridelavo vključujejo Infrastrukturni center Jablje, Poskusni sadovnjak Brdo pri Lukovici ter Nasad ameriških borovnic Lesno Brdo pri Drenovem Griču. Poskusni center za čebelarstvo z mrežo opazovalnih postaj vključuje poleg centra v Seničnem tudi stojišča s čebeljimi družinami, ki so nameščena v 12 statističnih regijah Slovenije. Centralni laboratorij sestavljata Agrokemijski in Enološki laboratorij, v okviru Podatkovno informacijskega centra pa delujeta Živinorejski podatkovno informacijski center in Talni podatkovno informacijski center. Specializirane laboratorije sestavljajo specializirani laboratoriji Oddelka za varstvo rastlin, Čebelarski laboratorij, Laboratorij za meso, Laboratorij za NIR spektroskopijo, Laboratorij za prehrano živali, Sadjarski laboratorij, Laboratorij za kmetijsko strojništvo in Genetski laboratorij. Nedavna priključitev Centra za razvoj kmetijstva in podeželja Jablje z nekaj več kot 410 ha zemljišč pomeni za IP KIS nenadomestljivo infrastrukturo, prav tako tudi za raziskovalce iz različnih inštitucij kot tudi za različne uporabnike znanja.

 

IP KIS nudi infrastrukturno podporo raziskovalnim programom, projektom temeljnega in aplikativnega raziskovanja, projektom Ciljnega raziskovalnega programa, različnim mednarodnim projektom in projektom za druge naročnike, ki se izvajajo na Kmetijskem inštitutu in na inštitucijah s sorodno dejavnostjo. Raziskovalne vsebine, ki jih podpirajo posamezne organizacijske enote Infrastrukturnega programa, se nanašajo predvsem na področje kmetijstva in okolja. Organizacijske enote IP KIS opravljajo tudi storitve za potrebe javnih služb z nudenjem tehnološke podpore pri izvajanju nalog s področja preskušanja sort in semenarstva, zdravstvenega varstva rastlin, živinoreje, genske banke kmetijskih rastlin, žlahtnjenja kmetijskih rastlin ter kakovosti kmetijskih pridelkov in ekologije. IP KIS bo še naprej nudil podporo aktivnostim, ki jih raziskovalci KIS izvajajo za industrijo, lokalne skupnosti, nevladne organizacije, poslovna združenja in druge naročnike in skrbel za popularizacijo znanosti.