Izotopske analize vzorcev slovenskih vin z geografskim poreklom

Cilj naloge je vzpostavitev podatkovne baze o izotopski sestavi vzorcev slovenskih vin z geografskim poreklom v skladu z Uredbo 555/2008/EC in dobro laboratorijsko prakso ter posredovanje rezultatov analiz za 20 slovenskih vin v podatkovno bazo EU za katero skrbi Joint Research Centre (JRC). Vino namreč spada med kmetijske pridelke EU z največ geografskimi označbami oz. zaščitami porekla. Zaradi tega je podvrženo številnim potvorbam. Z namenom izvajanja nadzora v sektorju za vino so, v skladu s predpisi EU, vse države članice pridelovalke vina dolžne zbirati podatke o izotopski sestavi vzorcev vin z geografskim poreklom. Ker so podatki o izotopski sestavi vzorcev vin odvisni od klimatskih razmer v posameznem letu, je potrebno podatke zbirati za vsak vinski letnik posebej. Kmetijski inštitut Slovenije je s strani MKO zakonsko zadolžen za izvajanje naloge. Delo opravljamo s pogodbenima partnerjema in sicer izotopske analize razmerja med devterijem in vodikom (D/H)I in (D/H)II na specifičnih mestih molekule etanola s Kemijskim inštitutom in analizo vsebnosti 13C ter razmerja izotopov kisika (18O/16O) v molekuli vode v vinu z inštitutom Jožef Stefan.