Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin in vinske trte

Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin in vinske trte je strokovna naloga, ki vključuje kontrolirano uvajanje in preizkušanje novih (tujih in domačih) sort ter klonov sadnih rastlin in vinske trte v naših pedoklimatskih razmerah. Z rezultati tega dela skrbimo za dopolnjevanje slovenskega sadnega in trsnega izbora ter pripravljamo ocene tehnološke vrednosti posamezne sorte ali klona za pridelovalce. V Sloveniji je sortiment sadnih rastlin sestavljen skoraj izključno iz tujih sort, zato je njihovo nadzorovano uvajanje in preizkušanje pri nas ključnega pomena za stabilno in ekonomsko konkurenčno pridelavo sadja. Strokovno nalogo na podlagi letnega programa dela, ki ga potrdi MKO, izvaja in koordinira Kmetijski inštitut Slovenije v sodelovanju z Biotehniško fakulteto, Sadjarskima centroma Bilje in Gačnik, selekcijsko trsničarskima središčema Vrhpolje pri Vipavi in Ivanjkovci pri Ormožu ter s Poskusnim centrom za oljkarstvo Koper. Posebno preizkušanje sadnih rastlin poteka pri jablani, hruški, breskvi, nektarini, češnji, marelici, slivi, orehu, leski, kostanju, oljki, kakiju, jagodi, malini in ameriški borovnici. Poročilo o opravljenem delu je za vse naštete sadne vrste objavljeno v publikaciji KIS in sicer v zbirki Prikazi in informacije. Eden glavnih ciljev dela v okviru strokovne naloge je oblikovanje sadnega izbora za Slovenijo, katerega revizijo opravimo na podlagi zbranih podatkov preizkušanj vsake štiri leta. Namen sadnega izbora je posredovati zbrana priporočila sadjarske stroke pridelovalcem sadja ter jim tako pomagati pri izbiri sort za sajenje.