Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin ter vinske trte

Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin ter vinske trte je strokovna naloga, ki jo skladno z veljavno zakonodajo financira MKO, ki tudi potrdi vsakoletni program dela, koordinirajo in izvajajo pa sodelavci OSVV že od leta 1958. Temeljna naloga je, da slovenskim sadjarjem in vinogradnikom zagotovimo kakovosten sadilni material preskušenih sort domačega ali tujega izvora. Pri tem odbiramo perspektivne tipe in samonikle sorte sadnih rastlin, ki bi bile perspektivne za pridelovalce sadja ter vodimo register selekcijskih knjig za pozitivno množično selekcijo in koordiniramo ter vodimo izvajanje klonske selekcije vinske trte. Ob naši strokovni pomoči sta začeli delovati tudi selekcijsko trsničarski središči v Vrhpolju pri Vipavi ter Ivanjkovcih pri Ormožu. V njih potekajo obsežni programi klonske odbire vinske trte, program varstva pred širjenjem virusnih bolezni vinske trte ter program varovanja genskih virov naših avtohtonih vinskih sort in klonov v urejenih kolekcijah, ki so vključene v nacionalni program genskih bank kmetijskih rastlin. Sodelujemo tudi v programu genske banke in pri odbiri sadnih rastlin. Temeljni namen teh programov je pridelava certificiranih trsnih cepljenk in sadnih sadik, skladno s predpisi Evropske skupnosti. Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin poteka skupaj z podizvajalci: Biotehniško fakulteto (oreh, kostanj, vinska trta), Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede in obema omenjenima selekcijsko trsničarskima središčema (vinska trta) ter Poskusnim centrom za oljkarstvo (oljka).