Janez Bergant

univ. dipl. geog. Asistent Department of Agricultural Ecology and Natural Resources data procesing, gis modeling, agricultural impact on environment, agricultural land and water protection Researchers +386 (0)1 280 52 29 jani.bergant@kis.si

Work experiences

 • Od 2011 sem redno zaposlen kot raziskovalec na Kmetijske inštitutu Slovenije na Odddelku za kmetijsko ekologijo in naravne vire: sodelavec na domačih in mednarodnih projektih s področja pedologije in okolja ter upravljanje in analize s prostorskimi podatki.
 • Med leti 2008 in 2011 ob študiju delal na Kmetijskem inštitutu Slovenije, kjer sem sodeloval pri domačih in tujih projektih. Moje delo je potekalo predvsem na vsebinah povezanih s tlemi in okoljem, prostorskimi analizami , prostorsko informatiko, bazami podatkov tal in prostorskim modeliranjem.
 • Leta 2007 in 2008 sem kot študent v mesecih od junija do oktobra opravljal delo na Agenciji RS za okolje (ARSO), kjer sem sodeloval pri pripravi spletnih GIS portalov in pripravi GIS podatkov. Opravljal sem tudi osnovne prostorske analize in izdeloval  kartografske podlage.

Professional training

 • Udeležba na simpoziju Geografski informacijski sistemi  v Sloveniji, 30.9.2014 v okviru katerega objavljen članek. Organizator: ZRC SAZU in Filozofska fakulteta UL v sodelovanju z Zvezo geografov Slovenije in Zvezo geodetov Slovenije.
 • Udeležba na delavnici: Vzorčevalna oprema in fizikalne meritve tal, 12.10.2012. Organizator: Mikropolo in Eijkelkamp.

Collaboration on projects

Večji nacionani:

 • Strokovne naloge s področja okolja za MKGP (2009 - 2014),
 • KUTSCHENITZA (Kučnica) - Predlogi ukrepov za reševanje problemov v kvaliteti vode obmejne reke Kučnice in ukrepov za izboljšanje ekološkega stanja vodnega telesa in okolice vodnega telesa (2013 – 2014)
 • Gomoljikarstvo v Sloveniji (CRP V4-1145) (2011 - 2013),
 • CRP: Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in  ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu,
 • CRP: Algoritmi digitalne kartografije in pretvorbene funkcije za potrebe nacionalnega talnega informacijskega sistema,

Večji mednarodni:

 • EC,  Interreg III, Alpine Space: recharge.green ; 2012-2015;
 • EC,  eContent plus,  GSsoil 2009;
 • EC,  Interreg III, Central: Urbam Soil Managemen Strategies  (Urban SMS); 2008;

Projektno usmerjene aktivnosti – Programi:

 • Strokovne naloge MKGP, eTLA, razvoj informatike tal in okolja

Short CV

Rojen leta 1986 v Ljubljani, kjer sem dokončal osnovno šolo, gimnazijo Jožeta Plečnika in univerzitetni študijski program Geografije (enopredmetna nepedagoška smer). Tekom študija sem izbral usmeritev Krasosolovje in Prostorsko planiranje. Na kmetijskem inštitutut sem sodeloval pri domačih in tujih projektih. Moje delo  je obsegalo/obsega predvsem vsebine povezane s tlemi in okoljem, študijami ranljivosti okolja, ocenami vplivov kmetijstva na okolje, prostorskimi analizami, prostorsko informatiko, bazami podatkov tal in prostorskim modeliranjem.

GIS orodja: obvladanje ESRI ArcGIS programske opreme, programa Idrisi ter urejanje spletnega GIS-a (Giselle WEB GIS sistem, Geoserver). Poznavanje principov baz podatkov programov za delo z njimi (ORACLE). Znanje jezika SQL. Delo s programom SPSS za statistične analize.

Scientific area and expert work

 • Prostorske analize in modeliranja podatkov tal, podatkov kmetijstva in okolja.
 • Prostorske analize bilance dušika v kmetijskih tleh.
 • Študije ranljivosti okolja, analize vplivov kmetijstva na stanje voda in ostalih dejavnikov prostora.
 • Razvoj GIS talnega informacijskega sistema  eTLA.
 • Načrtovanje in implementacija spletnih GIS programov.
 • Delo z bazami v ORACLE okolju.

Achievements and awards

2010: Priznanje FF UL, Oddelka za Geografijo za raziskovalno nalogo z naslovom: Večkriterijsko vrednotenje območij z vidika primernosti za poselitev v občini Dol pri Ljubljani.

Selected publications

BERGANT, Janez, VRŠČAJ, Borut. Karta potencialnih naravnih rastišč poletne gomoljike. V: CIGLIČ, Rok (ur.), PERKO, Drago (ur.), ZORN, Matija (ur.). Digitalni prostor, (GIS v Sloveniji, ISSN 1855-4954, 12). Ljubljana: Založba ZRC, 2014, str. 95-103.

SUŠIN, Janez, BERGANT, Janez, ŠINKOVEC, Marjan, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, BABNIK, Drago, JERETINA, Janez, GLAD, Jože, ZAGORC, Barbara, PINTAR, Marjeta, MOLJK, Ben. Strokovne naloge s področja okolja za Ministrstvo za kmetijstvo in okolje : poročilo za leto 2013 : Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, (KIS - Študije po naročilu, 522). Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2013. 39 str.

BERGANT, Janez. Relief kot pedogenetski dejavnik na krasu : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Bergant], 2011. 87 f., ilustr. http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_201103_janez_bergant.pdf.

SUŠIN, Janez, VERBIČ, Jože, ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Janez. Presežki dušika v kmetijstvu. V: Kakovost pitne vode '12 : strokovno posvetovanje, Ljubljana, 25. in 26. oktobra 2012. Ljubljana: Most do znanja, družba za izobraževanje d.o.o., 2012, str. 28-54

ŠINKOVEC, Marjan, BERGANT, Janez. Analysis of nitrogen budget from agriculture on river Kučnica water body. V: POLJAK, Milan (ur.). Održivo gospodarenje tlom za sigurnost hrane i okoliša : Knjiga sažetaka = Sustainable soil management for food and environment safety : book of abstracts. Zagreb: Hrvatsko tloznanstveno društvo: = Croatian Society of Soil Science, 2014, str. 96.

Back