Tomaž Perpar

univ. dipl. inž. zoot. Strokovni vodja druge priznane organizacije v govedoreji, priznane za območje cele Slovenije na Kmetijskem inštitutu Slovenije Oddelek za živinorejo živinoreja - vodenje in izvajanje strokovnih nalog Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 34 tomaz.perpar@kis.si

Work experiences

Zaposlitev:

 • 23.10.1989 – 29.2.1991 Kmetijska zadruga Vrhnika
 • 1.3.1991 – 14.3.1994 Kmetijski zavod Ljubljana
 • 15.3.1994 –  Kmetijski inštitut Slovenije

Professional training

Dodatno sem se izobraževal na več ravneh. Redno sem sodeloval pri strokovnem izobraževanju v okviru izvajanja rejskih programov, ki je potekalo v okviru strokovnih kolegijev in usklajevanja ocenjevalcev. Udeleževal sem se tudi predavanj in delavnic, ki jih je organizirala Biotehniška fakulteta ter posvetov, kot so Živinorejski znanstveni dnevi in Zadravčevi – Erjavčevi dnevi. Na ravni mednarodnega sodelovanja sem se strokovno izpopolnjeval na kongresih ICAR in INTERBULL, ter evropskih in svetovnih kongresih za posamezne pasme.

Po pravilniku o usposabljanju in strokovnem izpopolnjevanju na področju živinoreje sem se udeležil:

 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji dne 17.10.2008
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji dne 9.10.2008
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji dne 2. in 3. december 2008
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji dne 9.11.2009
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji dne 27. in 30. november 2009
 • strokovnega usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji od 9. do 11. februarja 2010 na Biotehniški fakulteti, Oddelku za zootehniko in uspešno opravil preizkus znanja
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v govedoreji in uspešno opravil preizkus znanja dne 21.5.2010
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v govedoreji dne 21. in 28.5.2010 ter uspešno opravil preizkus znanja
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce strokovnih nalog v živinoreji dne 7.11.2011
 • osnovnega programa usposabljanja za izvajalce najzahtevnejših strokovnih nalog v živinoreji dne 24 in 25.11.2011

Short CV

23.10.1989 sem se zaposlil v Kmetijski zadrugi Vrhnika, kjer sem tudi opravil pripravništvo. Delal sem na kontroli proizvodnje mleka, v laboratoriju mlekarne ter kot svetovalec za prirejo mleka in vzdrževanje molzne opreme. Nato sem bil od 1.3.1991 zaposlen v Kmetijskem zavodu Ljubljana, najprej kot Vodja kontrolorjev in kasneje kot Selekcioner v govedoreji. Od 15.3.1994 dalje sem zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije, najprej na delovnem mestu Vodja kontrole proizvodnje v govedoreji nato na delovnem mestu Vodje Govedorejske službe Slovenije, sedaj sem strokovni vodja Druge priznane organizacije v govedoreji na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Od vključno leta 2006 do 2010 sem bil strokovni vodja Priznane rejske organizacije Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Back