Pregled zakola in klavne kakovosti goveda v Sloveniji

V publikaciji so predstavljeni razpoložljivi podatki ter osnovni statistični parametri o prirastih in klavni kakovosti goveda vzrejenega in zaklanega v Sloveniji. Cilj prikaza je na enem mestu zbrati in predstaviti razpoložljive podatke o klavni kakovosti slovenskega goveda.

V poročilu za leto 2014 smo prvič podali tudi rezultate merjenja lastnosti klavne kakovosti mesa, katere izvajamo na Kmetijskem inštitutu Slovenije od leta 2011.

 • v letu 2015 (.pdf)
 • v letu 2014 (.pdf)
 • v letu 2013 (.pdf)
 • v letu 2012 (.pdf)
 • v letu 2011 (.pdf) 
 • v letu 2010 (.pdf) 
 • v letih 2005 - 2009 (.pdf) 

Rezultati kontrole prireje mleka in mesa Slovenija

 • v letu 2014 (.pdf)
 • v letu 2013 (.pdf)
 • v letu 2012 (.pdf)
 • v letu 2011 (.pdf) 
 • v letu 2010 (.pdf) 
 • v letu 2009 (.pdf) 
 • v letu 2008 (.pdf) 
 • v letu 2007 (.pdf) 
 • v letu 2006 (.pdf) 
 • v letu 2005 (.pdf) 
 • v letu 2004 (.pdf) 
 • v letu 2003 (.pdf) 
 • v letu 2002 (.pdf) 

Kratki strokovni prispevki

Z vidika kakovosti travniške krme je bilo leto 2014 izrazito neugodno

Z vidika kakovosti travniške krme je bilo leto 2014 izrazito neugodno

Delež vzorcev z vsebnostjo sečnine pod 15 mg/100 ml (%)

Delež vzorcev z vsebnostjo sečnine pod 15 mg/100 ml (%)

 Kakovost travniške krme v letu 2014, 12.1.2015

 Podatki o vsebnosti sečnine v mleku molznic kažejo na velik primanjkljaj beljakovin v krmnih obrokih, 24.12.2014

 Priporočilo za siliranje koruze, ki je bila poplavljena, 19.9.2014

 Dan govedorejcev na sejmu AGRA 2014, 25.8.2014  

 Zmrziščna točka mleka 

 Neto energijska vrednost travne silaže, 16.3.2014  

 Aflatoksini v mleku – predpisane največje dovoljene vsebnosti v koruzi ne zagotavljajo neoporečnega mleka, 11.2.2014  

 Tveganja za onesnaženje koruznega zrnja z aflotoksini, 6.2.2014  

 Sestava in energijska vrednost sena iz travnikov, ki jih zaradi deževnega vremena v maju ni bilo mogoče pravočasno pokositi, 26.6.2013  

 Rezultat osemenjevanje z biki s pozitivno plemensko vrednostjo za lastnost dolgoživosti, 13.4.2013  

 Kakovost silaže iz koruze, ki jo je v letu 2012 prizadela suša, 11.1.2013  

 Klimatske razmere v hlevu, 29.11.2012  

 Priporočila za siliranje koruze, ki jo je prizadela suša, 16.8.2012

 Pomen oskrbe molznic z vodo v obdobjih vročega vremena, 5.7.2012

 Kakovost krme in vročinski stres pri kravah molznicah, 15.6.2012

 Lucerna v prehrani krav molznic, 13.6.2012

 Aflatoksini v krmi in v mleku, 20.1.2012

 Listeria monocytogenes in silaža, 14.9.2011

 Siliranje koruze, 23.8.2011

 Kaj storiti s koruzo, ki jo je poškodovala toča?, 15.7.2011

 Kakovost silaže iz poplavljene koruze in poplavljenih bal, 29.12.2010

 Ukrepi za blaženje morebitnih povečanih vsebnosti mikotoksinov v silaži iz poplavljene koruze pri reji molznic, 23.11.2010

 Priporočila o vsebnost sečnine v mleku, 22.2.2010

Poročilo o dolgoživosti molznic Slovenija

 • v letu 2013 (.pdf)
 • v letu 2012 (.pdf)
 • v letu 2011 (.pdf) 
 • v letu 2010 (.pdf) 
 • v letu 2009 (.pdf) 
 • v letu 2008 (.pdf) 

Ocenjevanje klavnih trupov

V sklopu strokovnih nalog v prašičereji na Kmetijskem inštitutu Slovenije izvajamo podrobne meritve lastnosti klavnih trupov in kakovosti mesa prašičev. Nekatere meritve na klavni liniji predpisuje že Pravilnik o kategorizaciji, ocenjevanju mesnatosti in razvrščanju klavnih trupov prašičev (Uradni list RS, št. 22/2004). S temi meritvami se določa mesnatost in na njeni podlagi cena zaklanih prašičev. Dodatne meritve, ki jih opravljamo na klavnih trupih in v zvezi z lastnostmi mesa, sicer za zdaj niso podlaga za določanje cene prašičjega mesa, so pa lahko v pomoč rejcem (preizkušanje nekaterih križanj, prehrane, sistemov reje) in mesnopredelovalni industriji (spremljanje kakovosti, usmeritev mesa v določene izdelke).

Publikacija v obliki (.pdf) 

Mišice na stegnu prašiča

Mišice na stegnu prašiča

Mišice na stegnu prašiča

Mesnatost in kakovost mišičnine pri prašiču se večinoma ugotavlja na zadnjih prsnih vretencih, ledvenem delu in nekaterih stegenskih mišicah.

Publikacija v obliki (.pdf) 

 

Video predstavitev si lahko ogledate tukaj.

Priročnik za vodenje prehrane krav molznic ob pomoči rezultatov mlečne kontrole

Priročnik je razdeljen na šest delov. Kratkemu uvodu sledijo pregled dejavnikov, ki vplivajo na sestavo mleka, in navodila za vrednotenje rezultatov mlečne kontrole. V nadaljevanju je prikazan primer razlage rezultatov o mlečnosti in sestavi mleka na kmetiji. V priročniku je opisano tudi, kako priti do podatkov o kontroli po internetu. Prikazano je še stanje v Sloveniji s kratkim komentarjem najverjetnejših vzrokov za odmike od priporočenih vrednosti.

Priročnik lahko kupite pri selekcionistih in kontrolorjih območnih zavodov in na Oddelku za živinorejo na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Publikacija v obliki (.pdf) 

Dobra praksa reje prašičev

Knjižica obsega obvezne normative in priporočila pomembnejših opravil pri reji prašičev. To so: prostor za namestitev prašičev, krmljenje in napajanje, rejska opravila ter prevoz prašičev. Pri vsaki od naštetih opravil so najprej podana obvezna zakonska določila, sprejeta v naših zakonskih aktih in pravilnikih ter evropskih direktivah. Sledijo priporočila, ki presegajo z zakonom določene minimalne standarde in prispevajo k boljšemu počutju živali. Opisanih je več, velikokrat neopaznih, drobnih stvari, ki so še kako pomembne ne samo za dobro počutje, pač pa tudi za bolj zdravo in uspešnejšo rejo. Knjižica je opremljena s številnimi fotografijami, ki včasih povedo več, kot pisana beseda.

Publikacija v obliki (.pdf) 

Napoved telesne mase in klavnosti goved na podlagi mase klavnih trupov

Telesna masa živali je iz vidika reje pomembna zaradi ocene prirasta in ocene potrebnih hranilnih snovi za vzdrževalne potrebe. Slednje je pomembno za računanje krmnih obrokov pri kravah, pitancih in ostalih kategorijah živali. Najboljše podatke bi dobili s tehtanjem posameznih govedi, vendar to v praksi delamo le malo kdaj. Ima pa večino zaklanih goved stehtano maso toplih polovic, ta pa je v veliki korelaciji s telesno maso živali. Predpostavljamo, da lahko s povprečno oceno mase zaklanih živali ocenimo priraste in mase posameznih kategorij živali na kmetiji. Zato smo razvili enačbe za direktno oceno telesne mase in enačbe za oceno klavnosti s pomočjo katere lahko ocenimo telesno maso.

Publikacija v obliki (.pdf)