dr. Martin Škrlep

dr. vet. med. raziskovalec, znanstveni sodelavec Oddelek za živinorejo živinoreja, kakovost živalskih proizvodov Raziskovalci +386 (0)1 280 52 34 martin.skrlep@kis.si

Work experiences

Od leta 2004 zaposlen na Kmetijskem inštitutu Slovenije.

Collaboration on projects

 • 2014-2017: V4-1417 Tehnologije reje prašičev in uporaba alternativnih krmil in naravnih dodatkov za namene proizvodov višje kakovosti v konvencionalnih in ekoloških rejah
 • 2014-2017: V4-1415 Tehnološko ekonomski modeli prireje govejega mesa na travinju
 • 2013-2016: L4-5521 Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu in novih problemov kakovosti proizvodov
 • 2011-2013: V4-1127 Genetske karakteristike kranjske čebele
 • 2011-2013: V4-1113 Optimiranje prehrane krav molznic
 • 2010-2012: V4-1077 Vpliv vključevanja tanina v krmne obroke prašičev na njihove proizvodnje lastnosti, zdravje, klavno kakovost in kakovost mesa ter ekonomiko reje
 • 2007-2009: L4-9468 Uporaba genetskih markerjev za rejo prašičev primernih za pršut z nižjo vsebnostjo soli
 • 2007 - 2012 mednarodno bilateralno sodelovanje PROTEUS s Francijo, inštitut INRA, enoti Clermont-Ferrand (Theix, skupina UMR 370 QuAPA) in Rennes (St. Gilles, skupina UMR 1348 PEGASE), tema: Vpliv genetskega polimorfizma na senzorično kakovost pršuta; Alternative kastracije prašičev.
 • 2007 - 2008 sodelovanje pri izdelavi enačbe za oceno mesnatosti klavnih trupov prašičev (javnega naročila za –MKGP)
 • 2006-2010: 6 OP Truefood, WP 4.2.1.: Development of technologies to reduce the salt content in traditional ham and fish products
 • 2004-2007: L4-6376 Zanesljivost NIR spektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa
 • 2004-2006: V4-0116 Slovenske prehranske tabele - meso in mesni izdelki

Short CV

Dodiplomski študij:

 • 1998-2004 Veterinarska fakulteta, smer veterinarstvo, diplomiral 15.6.2004 z opravljenim diplomskim izpitom iz sodnega in upravnega veterinarstva.

Podiplomski študij:

 • 2005 Vpis na podiplomski študij na Biotehniški fakulteti, oddelek za živilstvo, smer Živilstvo.
 • 2007 Sklep senata Biotehniške fakultete o izpolnjevanju pogojev za neposreden prehod na doktorski študij.
 • 2010 Končanje podiplomskega študija in pridobitev naslova  doktor znanosti s področja živilstva (14.6.2010).

Delo:

 • 2004-2005 Zaposlitev na KIS in opravljanje enoletnega pripravništva
 • 2005-2006 Zaposlen na delovnem mestu asistenta raziskovalca
 • 2005 Imenovan v naziv znanstveno raziskovalni asistent
 • 2006-2010 Zaposlen na delovnem mestu mladi raziskovalec na enovitem doktorskem študiju.
 • 2008 Izvolitev v naziv asistent z magisterijem
 • 2010 Izvoljen v naziv asistent z doktoratom
 • 2012 Izvoljen v naziv docent na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, nosilec predmeta Fiziologija z anatomijo domačih živali

Scientific area and expert work

Živalska produkcija in predelava:

 • predelava animalnih surovin,
 • genetika in selekcija,
 • etologija in tehnologija v živinoreji

Veterina:

 • morfologija, fiziologija in reprodukcija živali

Selected publications

ŠKRLEP, Martin, ŠEGULA, Blaž, ZAJEC, Marta, KASTELIC, Miran, KOŠOROK, Stane, FAZARINC, Gregor, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Effect of immunocastration (IMPROVAC(R)) in fattening pigs I : growth performance, reproductive organs and malodorous comopunds. Slovenian veterinary research, ISSN 1580-4003. [English print ed.], 2010, vol. 47, no. 2, str. 57-64. [COBISS.SI-ID 3355240]

ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, ŠKRLEP, Martin. Factors in pig production that impact the quality of dry-cured ham : a review. Animal, ISSN 1751-7311, 2012, vol. 6, no. 2, str. 327-338, doi: 10.1017/S175173111001625. [COBISS.SI-ID 3658600]

ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, KAVAR, Tatjana, ŽLENDER, Božidar, HORTÓS, Maria, GOU, Pere, ARNAU, Jacint, EVANS, Gary, SOUTHWOOD, Olwen, DIESTRE, Alejandro, ROBERT, Nathalie, DUTERTRE, Christoph. Association of PRKAG3 and CAST genetic polymorphisms with traits of interest in dry-cured ham production : comparative study in France, Slovenia and Spain. Livestock science, ISSN 1871-1413. [Print ed.], 2010, vol. 128, str. 60-66, doi:10.1016/j.livsci.2009.10.015

ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, MANDELC, Stanislav, JAVORNIK, Branka, GOU, Pere, CHAMBON, Christophe, ROBERT, Nathalie. Proteomic profile of dry-cured ham relative to PRKAG3 or CAST genotype, level of salt and pastiness. Meat science, ISSN 0309-1740. [Print ed.], 2011, vol. 88, iss. 4, str. 657-667, doi: 10.1016/j.meatsci.2011.02.025.

ŠKRLEP, Martin, BATOREK, Nina, BONNEAU, Michel, FAZARINC, Gregor, ŠEGULA, Blaž, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta. Elevated fat skatole levels in immunocastrated, surgically castrated and entire male pigs with acute dysentery. The veterinary journal, ISSN 1090-0233, 2012, vol. 194, str. 417-419, doi: 10.1016/j.tvjl.2012.04.013.

Back