dr. Branko Lukač

dr. univ. dipl. inž. kmet. Raziskovalec, asistent z magisterijem Crop Science Department trajno travinje Researchers +386 (0)1 560 74 13 branko.lukac@kis.si

Work experiences

 • 1.5.2010 – danes           asistent z magisterijem za področje trajnega travinja na Kmetijskem inštitutu Slovenije
 • 1.11.2010 – 30.4.2010   mladi raziskovalec na Kmetijskem inštitutu Slovenije
 • 1.4.2009 – 1.4.2010       pripravnik na Kmetijskem inštitutu Slovenije

Professional training

 • Aktivna udeležba na domačih konferencah o prehrani domačih živalih (ZED - Zadravčevi-Erjavčevi dnevi) in simpozijih evropske zveze travničarjev (EGF-European Grassland Federation), ki so namenjene pridobivanju znanj predvsem s področja upravljanja trajnega travinja, njegove hranilne vrednosti za prežvekovalce.
 • Udeležba na delavnici Gewinnung, Produktion und Verwendung von regionalen Wildpflanzen und Saatgut, 20. maj 2010 v LFZ Raumberg-Gumpenstein, Avstrija.
 • Udeležba na podjetniškem usposabljanju mladega raziskovalca v Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju v letu 2010

Collaboration on projects

 • Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev (projekt v teku)
 • Ohranjanje biotske raznovrstnosti travinja z vzpostavitvijo sistema pridelovanja ohranjevalnih semenskih mešanic (1.10.2011 – 30.9.2013)

Short CV

 • Osnovna izobrazba: Osnovna šola Tišina
 • Ekonomska gimnazija Murska Sobota
 • Dodiplomski študij: 2008 diplomiral z delom 'Uporabnost strniščno sejane mnogocvetne ljuljke (Lolium multiflorum Lam.) v kolobarju z v naslednjem letu sejano sladkorno peso (Beta vulgaris L.)' na univerzitetnem študijskem programu kmetijstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru.
 • Podiplomski študij: 2013 doktoriral z delom 'Primernost izbranih travniških zeli za siliranje, njihova sestava ter energijska vrednost za prežvekovalce' na doktorskem študijskem programu Kmetijstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Univerza v Mariboru.

Achievements and awards

 • Nagrada PIF (Pomurske izobraževalne fundacije) za najboljše diplomsko delo s področja naravoslovnih ved v letu 2008.
 • Štipendija Kmetijskega inštituta Slovenije 2006 – 2008.

Memberships

 • Društvo za gospodarjenje na travinju Slovenije (DTS)

Selected publications

LUKAČ, Branko, VERBIČ, Janko, KRAMBERGER, Branko, KALIGARIČ, Mitja, MEGLIČ, Vladimir. Pol- naravno travinje kot vir semena za obnovo ruše velike naravne vrednosti. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2013, letn. 101, št. 1, str. 149-158. http://aas.bf.uni-lj.si/marec2013/16Lukac.pdf.

LUKAČ, Branko, KRAMBERGER, Branko, MEGLIČ, Vladimir, VERBIČ, Jože. Importance of non-leguminous forbs in animal nutrition and their ensiling properties : a review. Žemdirbyste, ISSN 1392-3196, 2012, vol. 99, no. 1, str. 3-8.

LUKAČ, Branko, KMECL, Veronika, VERBIČ, Jože, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, MEGLIČ, Vladimir,

KRAMBERGER, Branko. Fermentation characteristics, energy value and concentration of ß [beta] carotene in yarrow (Achillea millefolium L.) silage. V: GOLIŃSKI, Piotr (ur.), WARDA, Marianna (ur.), STYPIŃSKI, Piotr (ur.). Grassland - a european resource? : Proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation, Lublin, Poland, 3-7 June 2012, (Grassland Science in Europe, Vol. 17). Poznań: Polish Grassland Society, 2012, str. 317-319.

LUKAČ, Branko, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, MEGLIČ, Vladimir, KRAMBERGER, Branko. Sestava in energijska vrednost navadnega rmana (Achillea millefolium L.) in ozkolistnega trpotca (Plantago lanceolata L.) = Composition and energy value of common yarrow (Achillea millefolium L.) and ribwort plantain (Plantago lanceolata L.). V: ČEH, Tatjana (ur.), KAPUN, Stanko (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 22nd International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days 2013, Radenci, 14th and 15th November 2013. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2013, str. 73-78.

LUKAČ, Branko, ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Janko, VERBIČ, Jože, KRAMBERGER, Branko. Hranilna vrednost nekaterih zeli s trajnega travinja = Nutritive value of some forbs from permanent grasslands. V: 19. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi, Radenci, , 11. in 12. november 2010. ČEH, Tatjana (ur.). Zbornik predavanj = Proceedings of the 19th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals : [being] Zadravec-Erjavec Days, Radenci, 11 and 12 November 2010. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2010, str. 275-283.

Back