Strokovno delo

Strokovno nalogo Introdukcija poljščin in vrtnin po naročilu Ministrstva za kmetijstvo in okolje na Kmetijskem inštitutu Slovenije skupaj s pogodbenimi soizvajalci opravljamo že 35 let. Temeljni namen naloge je stalno ugotavljanje in spremljanje najbolj pomembnih gospodarskih lastnosti sort poljščin in vrtnin v zelo raznolikih slovenskih rastnih razmerah, ki pa so jo s sprejetjem nove zakonodaje nadomestile naloge v okviru preskušanja gospodarske vrednosti poljščin za vpis v Sortno listo ter posebnega preskušanja poljščin in vrtnin za Opisno sortno listo. Preskušanje gospodarske vrednosti je pri nekaterih vrstah kmetijskih rastlin temeljni pogoj za registracijo oziroma vpis sorte na Sortno listo. Glavni namen in cilj preskušanja uporabne vrednosti za pridelavo in uporabo je ugotoviti, ali so sorte, ki kandidirajo za vpis v Sortno listo, primerne za pridelovanje v naših razmerah. Zakonodaja v Zakonu o kmetijstvu in Zakonu o semenskem materialu kmetijskih rastlin opredeljuje posebno preskušanje sort kot javno službo na področju semenarstva po predpisanih postopkih in metodah. Namen te naloge je s sistematičnem preskušanjem pridobiti vse potrebne podatke, ki so pomembni za različne načine in območja pridelovanja, s ciljem povečati gospodarnost pridelave.. V okviru programa vrtnarskih centrov in postaj koordiniramo delo na petih vrtnarskih postajah v Celju, Novem mestu, Novi Gorici, Kopru in Logarovcih. Pri strokovnih nalogah sodelujemo s kmetijskimi šolami in kmetijsko svetovalno službo, za katero pripravljamo tudi publikacije in predavanja ter sodelujemo naposvetih, s področja poljedelstva, vrtnarstva, travništva in semenarstva.