dr. Peter Dolničar

Na Kmetijskem inštitutu Slovenije zaposlen od 1991 dalje, od leta 2013 kot predstojnik Oddelka za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje. Oddelek za poljedelstvo, vrtnarstvo, genetiko in žlahtnjenje žlahtnjenje, genetika in fiziologija krompirja, pridelovanje krompirja Predstojniki, Raziskovalci +386 (0)1 280 51 86 peter.dolnicar@kis.si

Work experiences

 • od leta 1993 vodim žlahtnjenje novih sort krompirja na Kmetijskem inštitutu Slovenije, doslej je bilo potrjenih 9 novih sort krompirja, kar je od leta 2014 postala stalna strokovna naloga
 • stalna strokovna naloga: Introdukcija poljščin in vrtnin –vodim delo na področju krompirja
 • stalna strokovna naloga: Genska Banka –vodim delo na področju krompirja
 • stalna strokovna naloga: Žlahtnejnje izbranih vrst kmetijskih rastlin: vodim delo na področju krompirja
 • od leta 1993 sem s KSS sodeloval pri pripravi prikazovalnih preskusov s krompirjem po Sloveniji
 • sodelujem in sem sodeloval pri pridelovanju osnovnega semena in semenskega krompirja v Selekcijskem centru za krompir ter pri organizaciji dela v Centru
 • do preselitve v letu 2003 sem vodil laboratorij za tkivne kulture v Selekcijskem centru za krompir Kmetijskega inštituta Slovenije
 • vodim organizacijo vsakoletnih dnevov krompirja na KIS v Mostah pri Komendi in z njimi povezane krajše strokovne posvete za pridelovalce semenskega in jedilnega krompirja
 • Izvedba preskusov za domača in tuja semenarska podjetja
 • od leta 1998 do 2003 sem s firmo Kolinska sodeloval kot strokovni svetovalec pri pridelovanju in predelavi krompirja v čips, pred tem sem dve leti sodeloval s firmo Sločips
 • v letu 1999 in 2000 sem sodeloval pri sanaciji razmer in pripravi ukrepov za zatiranje krompirjevih cistotvornih ogorčic, ki so jih odkrili na območju Libelič, leta 2001 pa pri sanaciji razmer ob pojavu rjave bakterijske gnilobe na Gorenjskem
 • od leta 1995 sodelujem pri opravljanju monitoringa karantenskih bakterioz pri krompirju v Sloveniji
 • izdelal sem sedaj veljavno metodiko za preskušanje sort krompirja v Sloveniji

Professional training

 • 1992 - Potato Production Technology Course, Nova Scotia Agricultural College, Nova Škotska, Kanada.
 • 1992 - specializacija za inšpektorja semenskih nasadov krompirja, Agriculture Canada, Ontario, Kanada.

Collaboration on projects

 • sodelavec pri več kot 25 nacionalnih in drugih projektih (temeljni, aplikativni, CRP...), od tega kot vodja pri 3
 • pri MKGP sem vodil skupino za pripravo novega pravilnika o pridelovanju semenskega krompirju v Sloveniji
 • nekaj let predsednik Sortne komisije za krompir
 • do leta 2001 sem bil predsednik nadzornega odbora Slovenskega agronomskega društva, nato član izvršilnega odbora, od leta 2012 naprej pa tajnik tega društva
 • leta 2002, 2004, 2006, 2013 in 2015 sem bil član organizacijskega odbora simpozija Novi izzivi v poljedelstvu (od leta 2013 Novi izzivi v agronomiji), v letih 2013 in 2015 tudi sourednik zbornika

Short CV

Imam 22 let delovnih izkušenj z raziskavami in strokovnim delom na področju krompirja kot specialist in žlahtnitelj krompirja. Leta 1993 sem na Kmetijskem inštitutu Slovenije postavil nov program žlahtnjenja krompirja, ki ga vodim še danes. Do danes smo uspešno razvili 9 novih slovenskih sort krompirja, ki so se uveljavile v praksi. V programu žlahtnjenja smo uspešno vnesli Rsto gen za odpornost proti PVY, gene za odpornost proti rumeni in beli krompirjevi cistotvorni ogorčici (G. rostochiensis in G. pallida), D1 gen proti krompirjevemu raku ter gene za odpornost proti krompirjevi plesni. Moja bibliografija obsega preko 500 enot (COBISS). Prvi avtor ali soavtor sem v 9 izvirnih znanstvenih člankih, v 128 strokovnih in poljudnih člankih ter soavtor 1 znanstvene monografije. Moja raziskovalna aktivnost je vidna tudi v 82 prispevkih, objavljenih v zbornikih predavanj iz posvetovanj in simpozijev doma in v tujini.

Scientific area and expert work

 • tehnologije pridelovanja krompirja
 • genetika in žlahtnjenje krompirja
 • fiziologija krompirja
 • virusi pri krompirju s poudarkom na interakcijah krompir-PVYNTN
 • tkivne kulture

Teaching

 • mentor pri več diplomskih nalogah

Achievements and awards

 • Znanstvena monografija JOVOVIĆ, Zoran, STEŠEVIĆ, Danijela, MEGLIČ, Vladimir, DOLNIČAR, Peter. Stare sorte krompira u Crnoj Gori. Podgorica: Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet Podgorica, 2013. 150, 150 str., ilustr. ISBN 978-9940-606-04-6.
 • Priznanje Kmetijskega inštituta Slovenije ob 110 letnici, 2008

Memberships

 • član Slovenskega agronomskega društva
 • član Slovenskega genetskega društva
 • član Evropskega združenja za raziskave krompirja (EAPR), kjer sem predstavnik za Slovenijo
 • član PVYNTN international working group – neformalno sodelovanje raziskovalcev pri preučevanju krompirjevega virusa YNTN
 • član delovne skupine za koordinacijo metod preskušanja krompirja v Evropi pri sekciji Variety Assesment organizacije European Association for Potato Research (EAPR)
 • član Strokovne skupine za poljedelstvo  

Selected publications

DOLNIČAR, Peter, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, MEGLIČ, Vladimir. Long-term cold storage suppress the development of tuber necrosis caused by PVY-NTN. American journal of potato research, ISSN 1099-209X, 2011, issue 4, vol. 88, str. 318-323, doi: 10.1007/s12230-011-9196-1. [COBISS.SI-ID 3597928], [JCR, SNIP, WoS do 5. 11. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 31. 7. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

BERNIK, Rajko, GODEŠA, Tone, DOLNIČAR, Peter, VUČAJNK, Filip. Potato yield and tuber quality in 75 cm and 90 cm wide ridges = Pridelek ter kakovost gomoljev pri 75 in 90 cm širokih grebenih. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2010, letn. 95, št. 2, str. 175-181. http://aas.bf.uni-lj.si/julij2010/07bernik.pdf. [COBISS.SI-ID 6350201], [SNIP, Scopus do 25. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

BERNIK, Rajko, GODEŠA, Tone, DOLNIČAR, Peter, VUČAJNK, Filip. Soil cover of tubers and the percentage of green tubers at various inter-row widths. Irish journal of agricultural and food research, ISSN 0791-6833, 2009, vol. 48, no. 1, str. 35-41, ilustr. http://www.teagasc.ie/research/journalarchives/vol48no1/ijafr_3107.pdf. [COBISS.SI-ID 6200185], [JCR, SNIP, WoS do 8. 1. 2010: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 24. 2. 2011: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0]

MAVRIČ PLEŠKO, Irena, TUŠEK-ŽNIDARIČ, Magda, VIRŠČEK MARN, Mojca, DOLNIČAR, Peter, MEHLE, Nataša, LESEMANN, Dietrich-Eckhardt, RAVNIKAR, Maja. First report of Eggplant mottled dwarf virus in potato and tomato in Slovenia. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2006, vol. 55, issue 4, str. 566. [COBISS.SI-ID 2249576], [JCR, SNIP, WoS do 22. 12. 2013: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 7. 12. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, normirano št. čistih citatov (NC): 5]

 

Nove sorte:

DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir, MAVRIČ PLEŠKO, Irena. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Krka : registrska številka sorte SOT204 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 3432-70/2009/8, 24.08.2012. Ljubljana, 2012: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, MEGLIČ, Vladimir, MAVRIČ PLEŠKO, Irena. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Vipava : registrska številka sorte SOT210 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 34320-1/2010/7, 24.08.2012. Ljubljana, 2012: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Mura : registrska številka sorte SOT202 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 3432-70/2008/7, 16.08.2011. Ljubljana, 2011: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Kokra : registrska številka sorte SOT194 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 3432-11/2006/6, 20.7.2010. Ljubljana, 2010: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Sotla : registrska številka sorte SOT190 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-17/2005/6, 13.10.2010. Ljubljana, 2010: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Mirna : registrska številka sorte SOT177 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-24/2003/5, 7.2.2008. Ljubljana, 2008: RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom KIS Sora : registrska številka sorte SOT167 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarna uprava RS, 321-21-03-43/02/4, z dne 23.3.2006. Ljubljana, 2006. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom Bistra : registrska številka sorte SOT100 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-014/00-2, z dne 12.2.2004. Ljubljana, 2004. 2 str.

DOLNIČAR, Peter, ŠUŠTAR VOZLIČ, Jelka, MEGLIČ, Vladimir. V sortno listo Republike Slovenije se vpiše sorta krompirja (Solanum tuberosum L.), z odobrenim imenom Pšata : registrska številka sorte SOT099 : odločba RS Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Fitosanitarne uprave RS, 321-21-03-013/00-2, z dne 12.2.2004. Ljubljana, 2004. 2 str. 

Back