Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin

Zaradi izredno velikega števila novih sort različnih sadnih vrst, sorte preizkušamo v primerjavi s standardnimi sortami, ki v naših pridelovalnih razmerah dosegajo najboljše rezultate. Preizkušanje in uvajanje novih sadnih vrst (npr aronija, goji, fourberry) in križancev med posameznimi sadnimi vrstami je pomembno za pridelovalce in potrošnike. Preizkušamo načine gojenja in ustreznost posameznih rastlin za naše pridelovalne pogoje. (slika... 5647) Izvajanje strokovne naloge ''Introdukcija in selekcija sadnih rastlin'' smo v Sloveniji pričeli leta 1958. Od leta 2007 dalje se ta strokovna naloga izvaja v okviru dveh novih strokovnih nalog. To sta strokovna naloga z imenom ''Posebno preizkušanje sort sadnih rastlin za opisno sortno listo'' ter strokovna naloga ''Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin''. V vsakoletnih poročilih v obliki publikacije sta naslova obeh strokovnih nalogah združena v naslov Posebno preizkušanje in vzgoja novih sort sadnih rastlin. Naročnik in financer strokovnih nalog je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, koordinator naloge je Kmetijski inštitut Slovenije. V letu 2014 izvajamo preizkušanje novih sort sadnih rastlin pri naslednjih sadnih vrstah: jablani, hruški, breskvi, nektarini, češnji, marelici, slivi, orehu, leski, kostanju, kakiju, jagodi, malini in ameriški borovnici. Osnovne lokacije preizkušanja sadnih vrst so sadovnjak Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdu pri Lukovici, Sadjarski center Bilje, Sadjarski center Maribor - Gačnik ter Raziskovalno polje za lupinarje v Mariboru (BF - Oddelek za agronomijo). Del preizkušanja poteka tudi pri zasebnih sadjarjih na različnih lokacijah po Sloveniji. V okviru druge strokovne naloge ''Selekcija in vzgoja novih sort sadnih rastlin'' poteka vzgoja novih sort sadnih rastlin. To delo poteka v letu 2014 pri dveh sadnih vrstah, orehu in kostanju. Rezultati preizkušanja sort sadnih rastlin predstavljajo izhodišče pri oblikovanju Sadnega izbora za Slovenijo. Zadnji Sadni izbor za Slovenijo je bil oblikovan leta 2010. V Sadni izbor vključene sorte sadnih rastlin predstavljajo priporočilo stroke glede izbranega za omejevanje sortne pestrosti.