Fruit Growing

Raziskovalno se ukvarjamo z fiziologijo sadnih rastlin in preizkušanjem ter implementacijo novih tehnoloških procesov v različnih pridelovalnih sistemih. Vodimo oz. sodelujemo pri številnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektih. V zadnjem obdobju se ukvarjamo s sledečimi raziskovalnimi temami:

Delovanje rastlinskih hormonov na parametre kakovosti sadja (kemično redčenje plodičev jablane)

Na področju kemičnega redčenja plodičev jablane poskušamo rodni nastavek optimizirati z nanosi sredstev za kemično redčenje v času cvetenja in po cvetenju. Preizkušamo uporabo regulatorjev proti jesenskemu odpadanju plodov in delovanje sredstev iz skupine giberelinskih kislin na izgled kožice plodu jablane (formiranje kutikularne membrane).

Fiziologija cvetenja jablane (problematika izmenične rodnosti pečkarjev)

Izmenična rodnost jablan in hrušk je fiziološki pojav, ki se izkazuje v vsakoletnem nihanju količine pridelka in ima izredno negativen vpliv na ekonomiko pridelave. Ukvarjamo se z možnostmi zmanjševanja izmenične rodnosti pečkarjev, kjer poskušamo z kemičnimi in mehanskimi metodami čim bolj zmanjšati ta neželeni pojav.

Nove tehnologije aplikacije FFS v trajnih nasadih

Proučujemo možnosti novih okoljsko sprejemljivejših tehnik nanosa FFS v trajnih nasadih. V okviru teh raziskav razvijamo pršilnik za selektivno aplikacijo FFS, ki bi znatno zmanjšal porabo FFS s tem, da bolj ciljno aplicira škropilno mešanico. Prav tako izvajamo preliminarna testiranja o možnosti razvoja in uporabe stacionarnega pršilnega sistema.

Iskanje novih naravnih substanc za namen redčenja plodičev jablane

V želji po zmanjšani uporabi sintetičnih sredstev pri pridelavi sadja in za namene ekološke pridelave sadja intenzivno proučujemo potencialno učinkovitost naravnih sredstev za namene redčenja plodičev. Na podlagi večletnih raziskav smo uspeli identificirati določene aktivne substance, ki imajo dober potencial za uporabo v praksi.

Ekološka pridelava sadja

Proučujemo predvsem različne alternativne načine oskrbe sadnih rastlin z dušikom, ki je v ekoloških pridelovalnih sistemih običajno v primanjkljaju in ga ni možno vnesti z lahko topnimi mineralnimi gnojili. Prav tako izvajamo tudi poskuse glede učinkovitosti biostimulatorjev, katerih uporaba se v zadnjem obdobju močno povečuje.

Trajnostni načini vnosa hranil v tla

V okviru te raziskovalne tematike proučujemo možnosti za nekonvencionalno oz. trajnostno oskrbo rastlin s hranili. Raziskave se nanašajo predvsem na odnose med gojenimi rastlinami, koristnimi rastlinami, ki sobivajo ob gojenih rastlinah ter mikroorganizmi v tleh. V sklopu raziskav iščemo predvsem pozitivne interakcije med omenjenimi skupinami.

Določanje bioaktivnih komponent, ki vplivajo na lastnosti sadja

Ukvarjamo se z vplivom različnih tehnologij pridelave pečkarjev in jagodičja na tvorbo rastlinskih substanc, pomembnih za notranjo kakovost pridelanega sadja (fenolne snovi, vitamini,...) in za potencialno odpornost na pomembnejše rastlinske bolezni .

Sonaravne metode gojenja in varstva jagodičja

V raziskave smo vključili tehnološke ukrepe, ki neposredno vplivajo na količino in kakovost pridelka ter na povečano odpornost rastlin na posamezne škodljive organizme (pridelava v zavarovanem prostoru, sadilne razdalje, sistemi sajenja, gojitvena oblika, gnojenje z dušikom, foliarno gnojenje s Ca, razkuževanje tal z alternativnimi metodami – solarizacija in biofumigacija).

Preučevanje talnih razmer v nasadih jagodičja

Preučujemo simbiotske odnose med posameznimi jagodičastimi sadnimi vrstami in mikoriznimi glivami ter vpliv kolobarjenja in zelenega gnojenja z različnimi rastlinami na razmere v tleh (rizosfera).