Viticulture

Na področju raziskovalnega dela smo nosilci ali soizvajalci pri številnih temeljnih, razvojnih in ciljnih raziskovalnih projektih.

V zadnjih nekaj letih se ukvarjamo predvsem z raziskavami:

• eliminacije virusov in drugih patogenov vinske trte s tehnikami in vitro,

• detekcije virusnih in virozam podobnih bolezni vinske trte

• tehnoloških problemov v trsničarstvu in vinogradništvu,

• določanja tehnološke vrednosti novih domačih klonov vinske trte za pridelavo vina

• opisovanjem in ohranjanjem starih domačih sort vinske trte

Strokovni nalogi Selekcija vinske trte in Posebno preizkušanje sort vinske trte izvajamo nepretrgoma že od leta 1958. Rezultat dolgoročnega dela je 39 potrjenih slovenskih klonov vinske trte. Ob naši strokovni pomoči sta pričeli delovati selekcijsko-trsničarski središči v Vrhpolju pri Vipavi ter Ivanjkovcih pri Ormožu. V njih potekajo obsežni programi klonske odbire vinske trte, program varstva pred širjenjem virusnih bolezni vinske trte ter program varovanja genskega bogastva naših avtohtonih vinskih sort in klonov v urejenih kolekcijah, ki so vključene v nacionalni program genskih bank kmetijskih rastlin.