dr. Dejan Bavčar

doktorat iz področja živilstva, univ. dipl. ing. živil. tehnol. višji strokovno-raziskovalni sodelavec Central Laboratories analize vina in žganih pijač za promet, akreditacija enološkega laboratorija Heads of departments, Researchers +386 (0)1 280 51 58 dejan.bavcar@kis.si

Work experiences

• Odgovorni analitik za področji vina in žganih pijač, zadolžen za razvoj, vpeljavo in validacijo različnih analitskih metod v Enološkem laboratoriju

• Sodelovanje pri vzdrževanju akreditacije Centralnega laboratorija na KISu po standardu EN ISO 17025 (nadzor s strani COFRAC, Francija 2002-2011 in SA, Slovenija po letu 2012)

• Sodelovanje pri različnih EU in slovenskih projektih iz področja rastlinske produkcije in pridelave

• Sodeluje kot ekspert pri hrvaški akreditacijski agenciji (HAA) za analitiko vina po standardu EN ISO 17025

Professional training

• Kratka izobraževanja in obiski na Linkoping University (Švedska), Instituto Agrario San Michele all 'Adige (Italija), Bundesamt für Weinbau Eisenstadt in Klosterneuburg (Avstrija)

• Redna izobraževanja s področja senzorike za pokuševalce vina na Biotehniški fakulteti za ocenjevalce vina

Collaboration on projects

• Uporaba kisika v novih tehnologijah vinifikacije belih in rdečih vin (L4―9667, 1.7.2007―31.12.2009)

• Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP (V4-0518, 01.09.2008-31.08.2010)

• Vpliv interakcij med kvasovklami na potek fermentacije in zorenje vina (J4―0838, 1.2.2008―30.1.2011)

• Vpliv tehnoloških postopkov na ohranjanje aromatskega potenciala v tehnologiji pridelave vin (L4-2042, 01.05.2009 – 30.04.2012)

• Vloga bakrovih pripravkov v kmetijstvu danes in jutri - analiza stanja ter priporočila za nadaljnje ukrepe (V4―1083, 1.10.2010―30.9.2013)

• Kraški agroturizem (AGROTUR) – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (01.10.2011 - 30.11.2014)

• VISO - Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika – program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (01.11.2012 - 31.10.2015)

• Po poteh istrske malvazije - Malvasia Touristra, IPA/EFRR projekt (15.01.2014 – 15.03.2015)

Short CV

• 1986-1990: Srednja naravoslovno-matematična šola Veno Pilon Ajdovščina

• 1991-1996: Dodiplomski študij Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Diplomska naloga »Potenciometrična titracija vinske in jabolčne kisline v modelnih raztopinah«, mentor Prof. dr. Florijan Klofutar.

• 1997: Prva zaposlitev na Kmetijskem inštitutu Slovenije (Enološki laboratorij)

• 1998-2001: Magistrski študij Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Magistrsko delo »Primerjava analiznih metod za določanje koncentracije etanola in ekstrakta v vinu«, mentor Prof. dr. Florijan Klofutar.

• 2009-2011: Doktorski študij Bioznanosti s področja živilstva, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo. Doktorska disertacija »Vpliv maceracije na aromatične značilnosti primorskih belih vin«, mentor Prof. dr. Tatjana Košmerl

Scientific area and expert work

• rastlinska produkcija in predelava – tehnologija živil rastlinskega izvora

Memberships

• Član državne komisije za ocenjevanje vina kot pokuševalec in predsednik

Selected publications

• BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, KOŠMERL, Tatjana. The influence of skin contact during alcoholic fermentation on the aroma composition of Ribolla Gialla and malvasia istriana Vitis vinifera (L.) grape wines. International journal of food science & technology, ISSN 0950-5423, 2011, vol. 46, str. 1801-1808.

• BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena, ČUŠ, Franc, VANZO, Andreja, DEMŠAR, Lea, KOŠMERL, Tatjana. Impact of alternative skin contact procedures on the aroma composition of white wine. South African Journal for Enology and Viticulture, ISSN 0253-939X, 2011, vol. 32, no. 2, str. 190-203.

• BAVČAR, Dejan, BAŠA ČESNIK, Helena. Validation of the method for the determination of some wine volatile compounds = Validacija metode za določanje nekaterih hlapnih spojin v vinu. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. , 2011, l. 97, št. 3, str. 285-293.

• BAVČAR, Dejan. Kletarjenje danes. Ljubljana: Kmečki glas, 2006. 286 str.

• BAVČAR, Dejan. Kletarjenje danes. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2009. 295 str.

Back