dr. Špela Velikonja-Bolta

dr. agro., mag. dipl. inž. kem. Višji strokovno-raziskovalni sodelavec. Centralni laboratorij analize krme, ocenjevanje dosjejev za potrebe registracije FFS Strokovni sodelavci +386 (0)1 280 51 66 spela.velikonja-bolta@kis.si

Work experiences

 • analiza ostankov fitofarmacevtskih sredstev v sadju, zelenjavi, vinu, vodah, tleh, medu, cvetnem prahu, mrtvicah s HPLC/MS/MS in/ali HPLC/DAD/FL,
 • analiza aminokislin v krmi
 • analiza kakovosti krmnih mešanic in voluminozne krme
 • ocenjevanje dosjejev fitofarmacevtskih sredstev za potrebe registracije v Sloveniji in osrednji coni Evropske Unije
 • ocenjevanje analiznih metod v dosjejih za registracijo krmnih dodatkov na ravni EU, v sodelovanju z evropskim Referenčnim laboratorijem za krmne dodatke v Geelu.
 • strokovna presojevalka za ISO 17025 za področje krme in pesticidov pri Hrvaški akreditacijski agenciji

Professional training

 • Joint EURL pesticide residue workshops 2007, 2009, 2011, 2013
 • Workshops of EURL for FA, letno od 2003

Collaboration on projects

 • Tehnološke rešitve za boljše izkoriščanje lucerne v prehrani prežvekovalcev, V4-1414, trajanje 1.7.2014―30.6.2017
 • Tehnološko ekonomski modeli prireje govejega mesa na travinju, V4-1415, trajanje 1.7.2014 – 30.6.2017
 • Reja merjaščkov ali imunokastracija: raziskave ukrepov za zmanjšanje vonja po merjascu i novih problemov kakovosti proizvodov, L4-5521, trajanje 1.8.2013 – 31.7.2016
 • Preučevanje okolju prijaznih tehnologij pridelovanja koruze in zatiranja plevela, V4-1130, trajanje 1.10.2011 – 31.3.2014
 • Analiza avtohtonega materiala izbranih vrst metuljnic kot pomoč pri ohranjanju biodiverzitete in žlahtnenju v spreminjajočih se podnebnih razmerah, V4-1073, trajanje 1.10.2010 – 30.9.2013
 • Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina dviček PTP, V4-0518, trajanje 1.9.2008 – 31.8.2010
 • Zmanjšanje presežkov kalija v krmi s travinja, V4-0337, trajanje 1.10.2006-30.9.2008
 • Preprečevanje onesnaženja žit in koruze s toksini plesni iz rodu Fusarium, V4-0326, 1.10.2006 – 30.9.2008
 • Spremljanje dinamike razgradnje ostankov fitofarmacevtskih sredstev v integrirani pridelavi grozdja in vina, V4-0323, 1.10.2006 – 30.9.2008
 • Alternativne metode razkuževanja tal s pomočjo solarizacije in rastlinskih glukozinolatov, L4-6294, 1.7.2004-30.6.2007
 • Diverziteta in mikotoksini gliv, ki povzročajo gnilobo peščišča jabolk, J4-6275, trajanje 1.7.2004-30.6.2007
 • Izboljšanje učinkovitosti sinteze mikrobnih beljakovin v vampu pri obrokih s travnimi silažami, L4-6368, trajanje 1.7.2004-30.6.2007
 • Zanesljivost NIR sprektroskopije za ocenjevanje kakovosti prašičjega mesa, L4-6376, trajanje 1.7.2004-30.6.2007
 • Podpora ukrepov za preprečevanje onesnaževanja kmetijskih tal s živinskimi gnojili, V4-0107, 1.9.2004-30.11.2006
 • Tehnološki ukrepi za zmanjševanja posledic suše v kmetijstvu v Sloveniji, V4-0111, trajanje 1.9.2004―30.11.2006
 • Slovenske prehranske tabele – meso in mesni izdelki, V4-0116,trajanje 1.9.2004―31.8.2006
 • Tla v naravnih in agro-eko sistemih, J4-1423, trajanje 1.1.1999―30.6.2001
 • Kraški agroturizem (AGROTUR) – Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (01.10.2011 - 30.11.2014)
 • VISO - Ovrednotenje obmejnih potencialov trajnostnega vinogradništva v verigi od pridelovalca do potrošnika – program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija (01.11.2012 - 31.10.2015)
 • Po poteh istrske malvazije (Malvasia touristra) (15.01.2014 – 15.03.2015)

Short CV

 • Osnovna šola dr. Jožeta Potrča v Ljubljani (1975-1983).
 • Srednja šola: Srednja kemijska šola v Ljubljani (1983-1987).
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. Diplomirala julija 1993
 • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Katedra za analizno kemijo. Magistrirala septembra 1998.
 • Univerzi v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo. Doktorirala februarja 2002.

Scientific area and expert work

 • rastlinska produkcija in predelava,
 • analizna kemija.

Memberships

članica delovne skupine na področju registracije fitofarmacevtskih sredstev

Selected publications

BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues in samples of apples, lettuce and potatoes from integrated pest management in Slovenia from 2005-2009. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2012, letn. 99, št. 1, str. 49-56.
ČUŠ, Franc, BAŠA ČESNIK, Helena, VELIKONJA BOLTA, Špela, GREGORČIČ, Ana. Pesticide residues in grapes and during vinification process. Food control, ISSN 0956-7135. [Print ed.], 2010, vol. 21, no. 11, str. 1512-1518
SMODIŠ ŠKERL, Maja Ivana, VELIKONJA BOLTA, Špela, BAŠA ČESNIK, Helena, GREGORC, Aleš. Residues of pesticides in honeybee (Apis mellifera carnica) bee bread and in pollen loads from treated apple orchards. Bulletin of environmental contamination and toxicology, ISSN 0007-4861, 2009, vol. 83, no. 3, str. 374-377
JANEŠ, Lucija, VELIKONJA BOLTA, Špela, ŠKRLEP, Martin, ČANDEK-POTOKAR, Marjeta, PREVOLNIK, Maja. Determination of free amino acid content in the Slovenian dry-cured ham "Kraški pršut" and product characterization. Acta agriculturae Slovenica, ISSN 1581-9175. [Tiskana izd.], 2012, letn. 100, št. 1, str. 29-35
ŽNIDARŠIČ, Tomaž, VERBIČ, Jože, BABNIK, Drago, VELIKONJA BOLTA, Špela. The effect of supplementing highly wilted grass silage with maize silage, fodder beet or molases on degradation of the diets and the efficiency of microbial protein synthesis in the rumen of sheep. Italian Journal of Animal Science, ISSN 1594-4077, 2010, vol. 9, str. 449-459

Back